Poreska uprava  >>  Pravna lica  >>  Pregled propisa  >>  Pravilnici  >>  Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice

Poreski kalendar

maj 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Pravilnici

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice

("Službeni glasnik RS" br. 116/06 i 37/07)

1. Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak obračunavanja poreza na zarade saglasno članu 101a Zakona o porezu na dohodak građana («Službeni glasnik RS», br. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06 - u daljem tekstu: Zakon) i dostavljanje podataka Poreskoj upravi o obračunatom porezu.

2. Način i postupak

Član 2.

Poreska osnovica iz člana 15a stav 2. Zakona utvrđuje se na način i po postupku propisanim ovim pravilnikom za utvrđivanje poreske osnovice kod isplate zarade, naknade zarade i drugih primanja zaposlenog, na teret sredstava poslodavca, koja se u smislu Zakona smatraju zaradom (u daljem tekstu: zarada kod poslodavca).

Na način iz stava 1. ovog člana utvrđuje se i poreska osnovica za obračun poreza na zarade kod isplate naknade zarade zaposlenom koja se vrši na teret sredstava drugog isplatioca (u daljem tekstu: naknada zarade kod drugog isplatioca).

Poreska osnovica iz st. 1. i 2. ovog člana utvrđuje se tako što se iznos zarade kod poslodavca, odnosno naknade zarade kod drugog isplatioca umanjuje za neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate zarade, odnosno naknade zarade (u daljem tekstu: neoporezivi iznos).

Član 3.

Neoporezivi iznos, odnosno srazmeran deo neoporezivog iznosa ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom (u daljem tekstu: pripadajući srazmerni iznos), obračunava se u punom, odnosno pripadajućem srazmernom iznosu prilikom isplate prvog dela zarade kod poslodavca, odnosno prilikom isplate naknade zarade za odgovarajući mesec.

U slučaju kad je iznos prvog dela zarade iz stava 1. ovog člana manji od neoporezivog iznosa, odnosno pripadajućeg srazmernog iznosa, kod isplate narednog dela,

odnosno narednih delova zarade kod poslodavca za taj mesec, izvršiće se umanjenje zarade za iznos razlike između punog neoporezivog iznosa, odnosno pripadajućeg srazmernog

iznosa i iznosa umanjenja zarade iskorišćenog kod isplate prvog dela, odnosno ukupnog umanjenja iskorišćenog kod isplata prethodnih delova zarade.

Odredba stav 2. ovog člana shodno se primenjuje i kod isplate naknade zarade kod drugog isplatioca, ukoliko se ta naknada isplaćuje u delovima.

Član 3a

Izuzetno od člana 3. stav 1. ovog pravilnika, visina neoporezivog iznosa utvrđuje se i obračunava prilikom konačne isplate zarade kod poslodavca za odgovarajući mesec, u slučaju kad poslodavac isplatu zarade, odnosno dela zarade za taj mesec vrši u tom mesecu.

Član 4.

Za zaposlenog koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca, osnovica poreza na zaradu utvrđuje se tako što se zarada umanjuje za neoporezivi iznos u celosti.

Za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog ili više poslodavaca i ukupno ne ostvaruje puno radno vreme, umanjenje zarade za pripadajući srazmerni iznos vrši se srazmerno radnom vremenu tog zaposlenog kod svakog poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim da ukupno umanjenje mora biti manje od neoporezivog iznosa.

Za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog ili više poslodavaca i ukupno ostvaruje puno radno vreme, umanjenje zarade za pripadajući srazmerni iznos vrši se srazmerno radnom vremenu tog zaposlenog kod svakog poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim da je ukupno umanjenje jednako neoporezivom iznosu.

Kad zaposleni u toku meseca, zbog zasnivanja, prestanka ili mirovanja radnog odnosa, odnosno iz drugog razloga ne ostvari zaradu za pun fond radnih časova, osnovica poreza na zaradu utvrđuje se tako što se ostvarena zarada umanjuje za srazmerni neoporezivi iznos, koji se utvrđuje srazmerno odnosu broja radnih časova za koje je zaposleni ostvario zaradu kod poslodavca za taj mesec i broja radnih časova punog fonda radnih časova za taj mesec.

Član 5.

Kad zaposleni za odgovarajući mesec pored zarade kod poslodavca ostvaruje i naknadu zarade kod drugog isplatioca (po osnovu privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, porodiljskog odsustva i dr.), umanjenje zarade kod poslodavca, odnosno naknade zarade kod drugog isplatioca, vrši se srazmerno odnosu broja radnih časova za koje ostvaruje zaradu kod poslodavca, odnosno naknadu zarade kod drugog isplatioca, u odnosu na pun fond radnih časova za taj mesec.

Član 6.

U skladu sa odredbama ovog pravilnika utvrđuje se i osnovica za obračun poreza na zaradu zaposlenog po osnovu radnog odnosa u Republici Srbiji, zasnovanog saglasno propisima Republike Srbije, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana, saglasno članu 107. Zakona, sam obračunava i uplaćuje porez na zarade, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac zarade, odnosno naknade zarade.

Član 7.

Osnovica poreza na zarade za zaposlenog koji je korisnik prava na naknadu zbog rada sa skraćenim radnim vremenom (II kategorije invalidnosti), odnosno prava na naknadu zbog manje zarade na drugom odgovarajućem poslu (III kategorije invalidnosti), utvrđuje se tako što se zarada zaposlenog umanji za neoporezivi iznos, odnosno srazmerni neoporezivi iznos.

Kod umanjenja zarade zaposlenog u smislu stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika koje se odnose na ostale zaposlene.

Član 8.

U slučaju kad, zbog usklađivanja dinarskih iznosa prema članu 12a Zakona, dođe do povećanja neoporezivog iznosa, a kod prethodnih isplata zarade za odgovarajući mesec nije iskorišćeno umanjenje zarade u punom iznosu, umanjenje zarade vrši se tako što se preostali deo zarade koji se isplaćuje umanji za iznos razlike između usklađenog neoporezivog iznosa koji važi u momentu isplate tog dela zarade kod poslodavca i iskorišćenog umanjenja zarade kod prethodne isplate, odnosno isplata.

3. Dostavljanje podataka

Član 9.

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, najkasnije u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora o radu, pribavlja od zaposlenog izjavu sa podacima o drugom poslodavcu, odnosno poslodavcima kod kojih je zasnovao radni odnos sa nepunim radnim vremenom i o dužini nepunog radnog vremena kod svakog poslodavca, procentualno izraženog u odnosu na puno radno vreme.

Izjava iz stava 1. ovog člana predstavlja poslodavcu osnov za utvrđivanje pripadajućeg srazmernog iznosa umanjenja poreske osnovice.

Izjavu iz stava 1. ovog člana zaposleni podnosi poslodavcu neposredno u pisanom obliku.

Član 10.

Izjavu iz člana 9. ovog pravilnika zaposleni dostavlja na Obrascu I- Izjava o radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11.

Poslodavac prilikom svake isplate zarade, odnosno naknade zarade za odgovarajući mesec, uz Obrazac PP OPJ – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade, koji podnosi za tu isplatu zarade, odnosno naknade zarade nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu svog sedišta, odnosno prebivališta, dostavlja i obaveštenje o zaposlenima koji rade sa nepunim radnim vremenom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o broju zaposlenih koji rade sa nepunim radnim vremenom, njihovom imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju i procentu radnog vremena u odnosu na puno radno vreme.

Zaposleni iz člana 6. ovog pravilnika koji radi sa nepunim radnim vremenom, uz Obrazac PP OPO – Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu /drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, koji podnosi u zakonom propisanom roku nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu svog prebivališta, odnosno boravišta, dostavlja i obaveštenje o nepunom radnom vremenu, iskazanom u procentualnom iznosu u odnosu na puno radno vreme.

4. Završne odredbe

Član 12.

U slučaju kad se zarada kod poslodavca za mesec decembar 2006. godine, u skladu sa članom 35. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana («Službeni glasnik RS», br. 62/06 i 65/06), isplaćuje u više delova, umanjenje dela koji se isplaćuje u januaru 2007. godine, odnosno u narednim mesecima, za srazmerni neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate, vrši se srazmerno odnosu iznosa dela zarade koji se isplaćuje i iznosa ukupne zarade za taj mesec za pun fond radnih časova.

Član 13.

Poslodavac koji na dan 1. januara 2007. godine ima u radnom odnosu zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavca, dužan je da najkasnije u roku od 15 dana od dana početka primene ovog pravilnika pribavi od zaposlenog izjavu iz člana 9. ovog pravilnika, sa podacima o drugom poslodavcu, odnosno poslodavcima kod kojih taj zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom i o nepunom radnom vremenu.

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. januara 2007. godine.

ODREDBE PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANjA POREZA NA ZARADE U SLUČAJU UMANjENjA PORESKE OSNOVICE ("Službeni glasnik RS", broj 37/2007) KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Član 2.

            Visina neoporezivog iznosa na način iz člana 1. ovog pravilnika utvrđivaće se i obračunavati počev od isplate zarade kod poslodavca za mesec maj 2007. godine.

Član 3.

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».