Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

(„Službeni glasnik RS“, broj 84/15)

Na osnovu člana 10a stav 13. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14 i 83/15),

 

Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK


o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

 

(„Službeni glasnik RS“, broj 84/15)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva iz člana 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14 i 83/15 - u daljem tekstu: Zakon).

 

Član 2.

Poreski punomoćnik stranog lica može biti fizičko lice, uključujući i preduzetnika, odnosno pravno lice koje ispunjava uslove iz člana 10a Zakona, i to:

1) da ima prebivalište, odnosno sedište u Republici;

2) da je evidentirani obveznik PDV najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva;

3) da na dan podnošenja zahteva nema dospele, a neplaćene obaveze za javne prihode po osnovu obavljanja delatnosti koje utvrđuje Poreska uprava;

4) da nije pravosnažno osuđeno za poresko krivično delo.

 

Član 3.

Lice iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika podnosi zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva Poreskoj upravi - Centrali, na Obrascu ZPPPDV - Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu stranog lica;

2) imenu i prezimenu odgovornog lica u stranom pravnom licu;

3) adresi sedišta, odnosno prebivališta stranog lica;

4) broju pod kojim je strano lice evidentirano za obavezu plaćanja PDV kod nadležnog organa u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište i nazivu tog organa;

5) PIB-u, odnosno EBS-u, koji je stranom licu dodelio nadležni organ Republike;

6) nazivu, odnosno imenu i prezimenu punomoćnika;

7) imenu i prezimenu odgovornog lica u pravnom licu - punomoćniku;

8) adresi sedišta, odnosno prebivališta punomoćnika;

9) PIB-u, odnosno JMBG-u punomoćnika;

10) JMBG-u, a u nedostatku JMBG-a broju pasoša odgovornog lica u pravnom licu - punomoćniku;

11) mestu i datumu podnošenja zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) dokaz o prebivalištu, odnosno sedištu punomoćnika;

2) dokaz o neosuđivanosti punomoćnika za poresko krivično delo;

3) dokument kojim se potvrđuje da je strano lice koje je dalo punomoćje obveznik PDV u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište;

4) punomoćje overeno od strane lica nadležnog za overu (sud, javni beležnik i dr.) kojim se punomoćnik ovlašćuje za obavljanje svih poslova u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa Zakonom ima kao obveznik PDV.

Poreska uprava - Centrala rešenjem odlučuje o zahtevu za odobravanje poreskog punomoćstva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

 

Član 4.

Poreska uprava - Centrala vodi registar poreskih punomoćnika i na svojoj internet strani objavljuje podatke o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu poreskog punomoćnika;

2) adresi sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika;

3) PIB-u, odnosno JMBG-u poreskog punomoćnika;

4) datumu donošenja rešenja kojim je odobreno poresko punomoćstvo;

5) nazivu, odnosno imenu i prezimenu stranog lica čijem je punomoćniku odobreno poresko punomoćstvo;

6) datumu prestanka poreskog punomoćstva.

 

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".