Poreska uprava  >>  Preduzetnici

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Preduzetnici

Obaveštenje o ispravnom usmeravanju uplate poreza i doprinosa za obveznike samostalnih delatnosti i obveznike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 

IZRAČUNAVANjE KONTROLNOG BROJA

Osnov za kontrolu podatka poziv na broj odobrenja se nalazi u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (Sl.glasnik RS 88/2002), u daljem tekstu Pravilnik, u tački 4.

Konstrukcija računa za uplatu javnih prihoda je:

840 – RRRRRR 843 – KK – direktni računi za uplatu javnih prihoda

840 - 1557 845 – 53 - račun za uplatu jav. prih. Centra za velike poreske obveznike

840 - R 846 – KK – račun za uplatu javnih prihoda fizičkih lica i preduzetnika

RRRRRR – predstavlja partiju računa za uplatu javnih prihoda, kolona 2 iz priloga 1 Pravilnika (npr. 711111 – Porez na zarade za uplatni račun 840 – 711111843 – 52),

R – predstavlja oznaku vrste javnog prihoda (npr. 1 – Prolazni račun za uplatu poreza, taksi i samodoprinosa na dohodak građana za uplatni račun 840 – 1846 – 22)

Kontrola poziva na broj odobrenja se vrši kod svih uplata na navedene račune (843, 845 i 846).

Kod uplata koje se vrše na račune 843 i 846, obavezni model poziva na broj je 22 ili 97.

 

Struktura poziva na broj za model 22 je:

OOO – ŠIFRA OBVEZNIKA (do 7 numeričkih mesta) K

OOO – oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

ŠIFRA OBVEZNIKA - oznaka pod kojom se obveznik vodio u RUJP-u, koja ima do 7 numeričkih mesta bez vodećih nula, sa dodatkom kontrolne cifre K

K – kontrolni broj izračunat po modulu 11 SUB za šifru obveznika (ponderisanje s leva u desno, u iteracijama od 7 do 2, oznaka opštine ne ulazi u izračunavanje kontrolnog broja). Zbir proizvoda deli se brojem 11, ostatak deljenja oduzima od broja 11 i dobijeni rezultat je kontrolni broj. Kada je rezultat 10 kontrolni broj je nula, odnosno kada je rezultat 11 kontrolni broj je 1.

 

Struktura poziva na broj za model 97 je:

KK - OOO – ID OBVEZNIKA (do 14 alfanumeričkih mesta sa vodećim nulama)

KK – kontrolni broj za niz cifara koji predstavljaju opštinu i ID OBVEZNIKA, izračunat po modulu 97, kontrolni broj se upisuje sa vodećom nulom

OOO – oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

ID OBVEZNIKA - oznaka pod kojom se obveznik vodi u Poreskoj upravi (poreski identifikacioni broj, šifra obveznika, JMBG ili drugo)

 

Kod uplata koje se vrše na račun 840-1557845-53 – Centar za velike poreske obveznike, obavezni model poziva na broj je 97.

 

Struktura poziva na broj za model 97 je:

KK - OOO – PIB (9 numeričkih mesta) – ŠIFRA JAVNOG PRIHODA (od 5 do 6 numeričih cifara)

KK – kontrolni broj za niz cifara koji predstavljaju opštinu i poreski identifikacioni broj – PIB i ŠIFRA JAVNOG PRIHODA, izračunat po modulu 97, kontrolni broj se upisuje sa vodećom nulom

OOO – oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

PIB - oznaka pod kojom se obveznik vodi u Poreskoj upravi (Poreski Identifikacioni Broj)

ŠIFRA JAVNOG PRIHODA – oznaka vrste javnog prihoda iz priloga 1 Pravilnika, s tim što se upisuju oznake prihoda iz kolone 2, priloga 1 Pravilnika, bez prve cifre «7» (5 numeričih cifara) i, eventualno, još jedna cifra oznake načina izvršenja tog javnog prihoda

Kontrola šifre opštine se vrši u zavisnosti od GFS računa kolona 2 priloga 1 Pravilnika i oznake u koloni 9, priloga 1 Pravilnika.

Oznaka 1 za sve opštine 001-004,006-046,048-063,065-070, 072-089,091-105,107-123, 201-224,301,302-322,324-331, Oznaka 2 za gradove 501,511,521,531,541, Oznaka 3 za autonomne pokrajine 581,591,Oznaka 4 za republiku 601,701, Oznaka 5 za SRJ 928,933,901.

Šifre osnova plaćanja se koriste, iz kolone 7 priloga 1, Pravilnika, sa dodatkom šifre oblika plaćanja, kako je objašnjeno u tački 4., podtačka 4. Pravilnika, za popunjavanje šifre plaćanja na nalogu.

 

NAPOMENA VAŽNO !

Broj modela 22 u elektronskom obliku zadržava strukturu unetog zapisa tj. prvi deo poziva na broj je razdvojen crticom od drugog dela koji je jedinstven zajedno sa kontrolnim brojem i tako se prenosi u elektronskom zapisu.

Poziv na broj označen brojem modela 97 se u elektronskom zapisu iskazuje u nizu bez crtica odnosno razmaka, a prema Odluci o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa Službeni list broj 29.

U postupku kontrole Poziva na broj voditi računa o vezi GFS računa (kol 2 Priloga 1 Pravilnika) i nivoa uplate ( kol 9 Priloga 1 Pravilnika) da li se upisuje šifra opštine za nivo 1, šifra odgovarajućeg grada za nivo 2, pokrajine za za nivo 3, republike za nivo 4 i savezne države za nivo 5. Isto tako proveriti da li je za određeni GFS obavezan podatak iz kolone 10 Priloga 1 Pravilnika ( ovo se odnosi samo za model 97).

Број :
У поље 'Број' се унеси нумерички податак (без размака, цртица и сл.).