Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Preduzetnici    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

("Službeni glasnik RS" br.124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07 i 99/10)

 

 

 

P R A V I L N I K
O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PORESKIH OSLOBOĐENjA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(«Službeni glasnik Republike Srbije» br.124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07 i 99/10)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja kod PDV za promet dobara i usluga sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza.

1. Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

1.1. Usluge povezane sa uvozom dobara

Član 2.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05 i 61/07- u daljem tekstu: Zakon) za prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara (utovar, istovar, pretovar, skladištenje i sl.), obveznik može da ostvari ako ima dokaze da je vrednost tih usluga (u daljem tekstu: sporedni troškovi) sadržana u osnovici za obračun PDV pri uvozu dobara.

            Dokazi iz stava 1. ovog člana su:

 1. overena kopija deklaracije o stavljanju robe u slobodan promet u kojoj je navedena vrednost sporednih troškova, izdata u skladu sa carinskim propisima;
 2. račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom;
 3. prevozni dokument za izvršene usluge prevoza.  

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga iz stava 1. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

1.2. Slanje ili otpremanje dobara u inostranstvo

Član 3.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona za dobra koja se šalju ili otpremaju u inostranstvo (u daljem tekstu: izvoz dobara), obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: izvozna deklaracija), odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije, o izvršenom izvozu dobara izdatu u skladu sa carinskim propisima.

Ako je u skladu sa carinskim propisima odobreno periodično deklarisanje

dobara koja se izvoze, poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana, a do izdavanja izvozne deklaracije, obveznik može da ostvari ako poseduje račune ili otpremnice, overene od strane nadležnog carinskog organa.

Izuzetno od odredbe st. 1. i 2. ovog člana, u slučajevima u kojima se izvoz dobara vrši bez podnošenja izvozne deklaracije, dokaz o izvršenom izvozu dobara je odobrenje nadležnog carinskog organa izdato u skladu sa carinskim propisima i potvrda nadležnog carinskog organa o izvršenom izvozu dobara.

Potvrdu iz stava 3. ovog člana izdaje nadležni carinski organ na Obrascu PII - Potvrda o izvršenom izvozu dobara, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Potvrdu o izvršenom izvozu dobara overava nadležni carinski organ.

Kopiju potvrde iz stava 4. ovog člana nadležni carinski organ zadržava za svoje potrebe.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog izvoza dobara, do dobijanja dokaza iz st. 1 – 3. ovog člana obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje ugovor kojim je predviđeno plaćanje pre izvršenog izvoza i račun o avansnom plaćanju izdat u skladu sa Zakonom.

Član 3a

-brisan-

Član 4.

Kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona obveznik može da ostvari ako poseduje izvoznu deklaraciju izdatu u skladu sa carinskim propisima.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, kada se dobra šalju u inostranstvo poštom ili brzom poštom bez podnošenja izvozne deklaracije, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje odobrenje nadležnog carinskog organa izdato u skladu sa carinskim propisima i prevozni dokument na osnovu kojeg se može utvrditi da su dobra poslata u inostranstvo poštom ili brzom poštom.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv i adresu, odnosno firmu i sedište, kao i PIB obveznika (izvoznika);

2) uobičajeni trgovački naziv, količinu i vrednost dobara;

3) mesto i datum kada su dobra poslata u inostranstvo;

4) naziv i adresu, odnosno firmu primaoca dobara u inostranstvu;

5) potpis i pečat nadležnog carinskog organa koji je izdao odobrenje.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog slanja dobara u inostranstvo, do dobijanja dokaza iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 4a

-brisan-

Član 5.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona, obveznik može da ostvari u poreskom periodu u kojem je izvršio refakciju PDV stranom državljaninu, u skladu sa članom 56. Zakona, a pre utvrđivanja srazmernog odbitka prethodnog poreza.

U poreskoj prijavi za poreski period u kojem je izvršena refakcija PDV stranom državljaninu, obveznik – prodavac umanjuje iznos naknade za promet dobara i usluga za iznos naknade po osnovu isporuke dobara stranom državljaninu, za koju je izvršena refakcija PDV, kao i iznos obračunatog PDV za isplaćeni iznos PDV na ime refakcije PDV stranom državljaninu – kupcu ili podnosiocu zahteva.

Iznos naknade za isporuku dobara stranom državljaninu iz stava 2. ovog člana obveznik – prodavac iskazuje kao poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

1.3. Slobodne zone i slobodne carinske prodavnice

Član 6.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća koje upravlja slobodnom zonom (u daljem tekstu: preduzeće) kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) račun isporučioca dobara koja se unose u slobodnu zonu;

3) izjavu korisnika zone da se radi o dobrima za koja bi obveznik – sticalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;

4) overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog unosa dobara u slobodnu zonu, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1) – 3) ovog člana.

Član 7.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 6) Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument preduzeća kojim se potvrđuje da između preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone;

2) ugovor između pružaoca usluge sa obveznikom koji isporučuje dobra u slobodnu zonu, odnosno sa korisnikom slobodne zone – primaocem dobara;

3) račun pružaoca usluga;

3a) izjavu korisnika zone da se radi o uslugama za koje bi obveznik – primalac usluge imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi te usluge koristio za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone;

4) overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaze iz stava 1. tač. 1) – 3a) ovog člana.

Član 7a

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav1. tačka 6a) Zakona, za dobra koja se neposredno otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice), obveznik može da ostvari ako poseduje račun koji sadrži napomenu da se dobra neposredno otpremaju u slobodne carinske prodavnice, overen od strane nadležnog carinskog organa.

Ako se dobra pre otpremanja u slobodne carinske prodavnice smeštaju u carinsko skladište, poresko oslobođenje iz člana 24. stav1. tačka 6a) Zakona obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun izdat držaocu carinskog skladišta, a koji sadrži napomenu da se dobra smeštaju u carinko skladište, overen od strane nadležnog carinskog organa;

2) dokument kojim se potvrđuje da su dobra iz carinskog skladišta otpremljena u slobodnu carinsku prodavnicu (interna otpremnica), overen od strane nadležnog carinskog organa.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa dobara iz st. 1. i 2. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 7b

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav1. tačka 6a) Zakona, za isporuku dobara iz slobodnih carinskih prodavnica, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) mesečni izveštaj o prodatim dobrima, overen od strane nadležnog carinskog organa;

2) jedinstvenu carinsku ispravu izdatu u skladu sa carinskim propisima.

1.4. Usluge oplemenjivanja, opravke ili ugradnje

Član 8.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 7) Zakona, za usluge radova na pokretnim dobrima nabavljenim od strane inostranog primaoca usluge u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokaz da je inostrani primalac nabavio dobra u Republici (ugovor ili račun);

2) dokaz o izvršenoj usluzi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje (ugovor ili račun);

3) original ili overenu kopiju izvozne deklaracije ili drugi dokaz, u skladu sa carinskim propisima, da su dobra prevezena ili otpremljena u inostranstvo.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga, do dobijanja izvozne deklaracije ili drugog dokaza, izdatog u skladu sa carinskim propisima, da su dobra prevezena ili otpremljena u inostranstvo, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje dokaz iz stava 1. tačka 1) ovog člana i račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 7) Zakona, za usluge radova na pokretnim dobrima koja su uvezena radi oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, a koja posle oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, isporučilac usluge, inostrani primalac ili treće lice, po njihovom nalogu, prevozi ili otprema u inostranstvo, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) deklaraciju o stavljanju dobara u postupak oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, u skladu sa carinskim propisima;

2) ugovor o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova;

3) dokaz o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova u skladu sa normativom, koji utvrđuje nadležni carinski organ, za dobra dobijena iz određene količine uvezenih dobara;

4) original ili overenu kopiju izvozne deklaracije, u skladu sa carinskim propisima, za dobra koja se posle izvršene usluge oplemenjivanja, opravke ili ugradnje prevoze ili otpremaju u inostranstvo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je naknada (ili deo naknade) naplaćena pre prevoza ili otpreme dobara u inostranstvo, do dobijanja izvozne deklaracije obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje:

1) deklaraciju o stavljanju dobara u postupak oplemenjivanja, opravke ili ugradnje, u skladu sa carinskim propisima;

2) ugovor o obimu, vrsti i vrednosti izvršenih radova.

 

1.5. Usluge povezane sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara

Član 10.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8 ) Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa izvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (ugovor, račun i dr.);

2 ) dokument o izvršenoj usluzi prevoza ( CMR, CIM, manifest i dr.).

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga iz stava 1. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8 ) Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa tranzitom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

 1. dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (ugovor, račun i dr.);
 2. dokument o izvršenoj usluzi prevoza ( CMR, CIM, manifest i dr.);
 3. original ili overenu kopiju, TIR karneta ili ATA karneta, kojima se dokazuje da su dobra u postupku tranzita prevoznim sredstvima.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, ako se tranzit dobara vrši dalekovodima, cevovodima ili na sličan način, poresko oslobođenje obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši tranzit dobara (ugovor, račun i dr.) i

2) potvrdu nadležnog carinskog organa o izvršenom tranzitu dobara.

Član 12.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8 ) Zakona, za prevozne i ostale usluge koje su u neposrednoj vezi sa privremenim uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) dokument na osnovu kojeg se vrši usluga prevoza, odnosno dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (ugovor, račun i dr.);

2) dokument o izvršenoj usluzi prevoza ( CMR, CIM, manifest i dr.);

3) original ili overenu kopiju ATA karneta.

Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga iz stava 1. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plćanju, izdat u skldu sa Zakonom.

1.6. Međunarodni prevoz lica u vazdušnom saobraćaju, isporuke letilica i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica

Član 13.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 9) Zakona, za usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju obveznik može da ostvari ako obavlja usluge međunarodnog prevoza lica u vazdušnom saobraćaju, kako u Republici, tako i u inostranstvu, i to:

1) od inostranog aerodroma do aerodroma u Republici;

2) od aerodroma u Republici do inostranog aerodroma;

3) od inostranog aerodroma do inostranog aerodroma preko teritorije Republike.

Član 14.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač . 10) i 11) Zakona, obveznik može da ostvari za isporuke letilica i promet dobara i usluga koji vrši za potrebe domaćih letilica koje se, uz naknadu, pretežno koriste u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih letilica koje koriste nerezidentna preduzeća, ako poseduje:

1) dokument o izvršenom prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.);

2) izjavu vlasnika domaće letilice da se ta letilica koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca letilice da će se ta letilica, uz naknadu, pretežno koristiti u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Domaća letilica iz stava 1. ovog člana koristi se pretežno u međunarodnom vazdušnom saobraćaju ako, u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja letova u tom periodu ostvari ili će ostvariti više od 80% letova u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica iz stava 1. ovog člana smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića, štampe, dobara namenjenih prodaji u letilicama i dr.

Za promet dobara iz stava 3. ovog člana, obveznik je dužan da obezbedi dokaze u skladu sa propisom koji uređuje carinski dozvoljeno postupanje sa carinskom robom, puštanje carinske robe i naplatu carinskog duga, i to:

1) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz stranih dobara i zaključene obračunske listove prodaje u vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima - za strana dobra prodata putnicima u letilicama u međunarodnom vazdušnom saobraćaju;

2) izvoznu deklaraciju i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu obračunskih listova prodaje u vazduhoplovima u skladu sa carinskim propisima - za domaća dobra prodata putnicima u letilicama u međunarodnom vazdušnom saobraćaju;

3) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz i dostavnice – za prodato strano gorivo i mazivo;

4) dostavnice, odnosno izvoznu deklaraciju i dostavnice ako se promet vrši nerezidentnim preduzećima- za prodato domaće gorivo i mazivo;

5) liste snabdevanja letilica na međunarodnim linijama, odnosno mesečni izveštaj o utrošenim dobrima overen od strane nadležnog carinskog organa, u skladu sa carinskim propisima – za domaća dobra (hrana, piće i dr.) koja se služe putnicima u letilicama na međunarodnim linijama.

Prometom usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica iz stava 1. ovog člana smatraju se usluge sletanja, poletanja, prihvata i otpreme letilica, prtljaga i robe, usluge parkinga letilica, odleđivanja i zaštite od zaleđivanja, hlađenja, grejanja, čišćenja i dr.

1.7. Međunarodni prevoz lica brodovima u rečnom saobraćaju, isporuke brodova i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova

Član 15.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 12) Zakona, za usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju obveznik može da ostvari ako obavlja usluge međunarodnog prevoza lica brodovima u rečnom saobraćaju, kako u Republici, tako i u inostranstvu, i to:

1) od inostranog pristaništa do pristaništa u Republici;

2) od pristaništa u Republici do inostranog pristaništa;

3) od inostranog pristaništa do inostranog pristaništa preko teritorije Republike.

Član 16.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač . 13) i 14) Zakona, obveznik može da ostvari za isporuke brodova i promet dobara i usluga koji vrši za potrebe domaćih brodova koji se, uz naknadu, pretežno koriste u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih brodova koji koriste nerezidentna preduzeća, ako poseduje:

1) dokument o izvršenom prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.);

2) izjavu vlasnika domaćeg broda da se taj brod koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca broda da će se taj brod koristiti, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju.

Domaći brodovi iz stava 1. ovog člana koriste se pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju ako, u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja plovidbi u tom periodu ostvare ili će ostvariti više od 80% plovidbi u međunarodnom rečnom saobraćaju.

Prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova iz stava 1. ovog člana smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića i dr.

Za promet dobara iz stava 3. ovog člana, obveznik je dužan da obezbedi dokaze u skladu sa propisom koji uređuje carinski dozvoljeno postupanje sa carinskom robom, puštanje carinske robe i naplatu carinskog duga, i to:

1) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz stranih dobara i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu računa, odnosno otpremnice overene od strane nadležnog carinskog organa - za strana dobra prodata putnicima na brodu u međunarodnom rečnom saobraćaju;

2) izvoznu deklaraciju i specifikaciju prodatih dobara sastavljenu na osnovu računa, odnosno otpremnice overene od strane nadležnog carinskog organa u pristaništu, odnosno luci - za domaća dobra prodata putnicima na brodu u međunarodnom rečnom saobraćaju;

3) carinsku deklaraciju za ponovni izvoz i dostavnice – za prodato strano gorivo i mazivo;

4) dostavnice, odnosno izvoznu deklaraciju i dostavnice ako se promet vrši nerezidentnim preduzećima – za prodato domaće gorivo i mazivo;

5) izvoznu deklaraciju i račune, odnosno dostavnice – za snabdevanje namirnicima i drugim dobrima namenjenim neposrednim potrebama brodova.

Prometom usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova iz stava 1. ovog člana smatraju se lučke usluge, usluge tegljenja i vezivanja brodova, usluge istovara, utovara, pretovara i dr.

1.7a – podnaslov brisan-

Član 16a

-brisan-

1.8. Diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacija

Član 17.

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16) Zakona obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji vrši diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, stranom osoblju diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija, kao i članovima njihovih porodica (u daljem tekstu: nosioci prava), i to:

1) za službene potrebe:

(1) diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici, sa izuzetkom konzulata kojima rukovode počasni kozularni funkcioneri,

(2) međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija u Republici, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

2) za lične potrebe:

(1) diplomatskih agenata i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike ili nemaju u Republici prebivalište,

   (2) konzularnih funkcionera i članova njihovih porodica koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike ili nemaju u Republici prebivalište, sa izuzetkom počasnih konzularnih funkcionera i članova njihovih porodica,

    (3) članova administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako nisu državljani Republike ili nemaju u Republici prebivalište, sa izuzetkom članova osoblja konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,

   (4) konzularnih službenika, ako nisu državljani Republike ili nemaju u Republici prebivalište, sa izuzetkom konzularnih službenika u konzulatima kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri,

   (5) članova osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članova njihovih porodica, koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nisu državljani Republike ili nemaju u Republici prebivalište, ako je takvo oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom,

   (6) članova administrativnog i tehničkog osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija ako nisu državlj(ani Republike ili nemaju u Republici prebivalište, ako je takvo oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom.

Član 18.

Poresko oslobođenje iz člana 17. tačka 1) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) fotokopiju potvrde o reciprocitetu, odnosno dokumenta kojim se potvrđuje da je poresko oslobođenje predviđeno međunarodnim ugovorom, izdatog od strane ministarstva nadležnog za inostrane poslove (u daljem tekstu: osnovna potvrda);

2) original službenog naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, koje izdaje ovlašćeno lice nosioca prava.

Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na obrascu SNPDV- Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Službeni nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava nosilac prava za svoje potrebe.

Odgovorni predstavnik nosioca prava (šef misije, stalni predstavnik i dr.) dužan je da, pre izdavanja prvog službenog naloga, Centrali Poreske uprave (u daljem tekstu: Centrala) dostavi podatke o licima ovlašćenim za izdavanje službenih naloga sa deponovanim potpisima tih lica, kao i da dostavi obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

 

Član 19.

Poresko oslobođenje iz člana 17. tačka 2) ovog pravilnika, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) fotokopiju osnovne potvrde;

2) original naloga za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava, koji izdaje ovlašćeno lice nosioca prava iz člana 17. tačka1) ovog pravilnika, a čiji je potpis deponovan kod Centrale.

Nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se na Obrascu LNPDV-Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava, koji čini sastavni deo ovog pravilnika.

Nalog iz stava 1. tačka 2) ovog člana izdaje se u tri primerka, od kojih se dva daju obvezniku, a treći zadržava nosilac prava iz člana 17.tačka1) ovog pravilnika za svoje potrebe.

Odgovorni predstavnik nosioca prava (šef misije, stalni predstavnik i dr.) dužan je da do 31. januara tekuće godine dostavi Centrali spisak lica koja imaju pravo nabavke dobara i usluga bez PDV sa deponovanim potpisima ovih lica, kao i da dostavi obaveštenje o promenama spiska lica koja imaju pravo nabavke dobara i usluga bez PDV u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 20.

-brisan-

Član 21.

U slučaju kad nosilac prava pre isteka roka od tri godine od dana nabavke dobara u Republici, odnosno iz uvoza, bez plaćanja PDV, ta dobra prenese trećem licu putem prodaje, poklona ili na drugi način (u daljem tekstu: otuđenje), dužan je da na promet tih dobara plati PDV koji nije bio plaćen pri njihovoj nabavci u Republici, odnosno iz uvoza.

Otuđenje iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na dobra čija je pojedinačna vrednost do 50 evra u dinarskoj protivvrednosti, koja nosioci prava poklanjaju drugim licima, u skladu sa njihovim funkcijama.

1.9. Ugovori o donaciji, ugovori o kreditu, odnosno zajmu i drugi međunarodni ugovori

Član 21a

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1.tačka 16a) Zakona, za promet dobara i usluga, koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom, pod uslovom da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, obveznik može da ostvari ako promet dobara i usluga neposredno vrši:

1) licu sa kojim je zaključen ugovor o donaciji, odnosno licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane lica sa kojim je zaključen ugovor o donaciji (u daljem tekstu: implementarni partner);

2) licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane implementarnog partnera (u daljem tekstu: podimplementarni partner);

3) korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, ako su ta sredstva, od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera, neposredno data korisniku za finansiranje određenog projekta u RepubliciSrbiji, kao i korisniku dobara i usluga koji su predmet ugovora o donaciji, ako je ta dobra ili usluge neposredno platio davalac donacije;

4) stranom licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu (u daljem tekstu: strano lice), a koje je od strane korisnika novčanih sredstava, odnosno korisnika dobara i usluga iz tačke 3) ovog stava (u daljem tekstu: korisnik donacije), angažovano na realizaciji projekta koji je predmet donacije.

Republički organ čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio ugovor o donaciji dostavlja Centrali kopiju zaključenog ugovora o donaciji i podatak o iznosu sredstava koji je predmet ugovora o donaciji.

Implementarni partner dostavlja Centrali dokaz da je u svojstvu implementarnog partnera angažovan od strane davaoca donacije, spisak podimplementarnih partnera, kao i kopije ugovora zaključenih sa podimplementarnim partnerima.

Korisnik donacije dostavlja Centrali dokaz kojim se potvrđuje da su novčana sredstva koja su predmet ugovora o donaciji neposredno data korisniku od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera, odnosno dokaz kojim se potvrđuje da će dobra ili usluge neposredno platiti davalac donacije, spisak stranih lica sa kojima ima zaključene ugovore o prometu dobara i usluga za realizaciju projekta koji je predmet donacije, kao i kopije tih ugovora.

Član 21b

Poresko oslobođenje iz člana 21a stav 1. tač.1) i 2) ovog pravilnika obveznik može da ostvari ako poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema ugovoru o donaciji oslobođen poreza (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za donacije) koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, u tri primerka, koje dostavlja Centrali na overu.

Odgovorno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, dužno je da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Centrali dostavi otisak pečata, podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana sadrži:

 1. naziv i adresu implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera;
 2. broj i datum potvrde;
 3. naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta;
 4. naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje;
 5. vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;
 6. potpis i pečat ovlašćenog lica implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera;

7)  broj i datum overe od strane Centale i potpis ovlašćenog lica.

Izuzetno od stava 3. tačka 6) ovog člana, ako implementarni, odnosno podimplementarni partner, nema obavezu da poseduje pečat u skladu sa propisima svoje zemlje, u tom slučaju, umesto otiska pečata, Centrali dostavlja izjavu da ne poseduje pečat, potpisanu od strane lica ovlašćenog za izdavanje potvrde o poreskom oslobođenju za donacije.

Centrala proverava da li je ugovor o donaciji evidentiran kod Centrale, overava sva tri primerka potvrde o preskom oslobođenju za donacije, od kojih dva primerka vraća implementarnom, odnosno podimplementarnom partneru, a treći zadržava za svoje potrebe.

Implementarni, odnosno podimplementarni partner dostavlja obvezniku jedan primerak overene potvrde iz stava 5. ovog člana, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Član 21v

Poresko oslobođenje iz člana 21a stav 1. tač. 3) i 4) ovog pravilnika obveznik može da ostvari ako poseduje potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije, koju popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice korisnika donacije, odnosno stranog lica, u tri primerka, koje dostavlja Centrali na overu.

Odgovorno lice korisnika donacije, odnosno stranog lica, dužno je da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Centrali dostavi otisak pečata, podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana sadrži:

 1. naziv i adresu izdavaoca potvrde - korisnika donacije, odnosno stranog lica;
 2. broj i datum potvrde;
 3. naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem;
 4. naziv i vrednost projekta ako se promet dobara ili usluga vrši u cilju realizacije određenog projekta u Republici Srbiji;
 5. naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga uz poresko oslobođenje;
 6. vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;
 7. potpis i pečat ovlašćenog lica korisnika donacije, odnosno stranog lica;
 8. broj i datum overe od strane Centrale i potpis ovlašćenog lica.

Izuzetno od stava 3. tačka 7) ovog člana, ako strano lice nema obavezu da poseduje pečat u skladu sa propisima svoje zemlje, u tom slučaju, umesto otiska pečata, Centrali dostavlja izjavu da ne poseduje pečat,potpisanu od strane lica ovlašćenog za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije.

Centrala proverava da li je ugovor o donaciji evidentiran kod Centrale, overava sva tri primerka potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, od kojih dva primerka vraća korisniku donacije, odnosno stranom licu, a treći zadržava za svoje potrebe.

Korisnik donacije, odnosno strano lice dostavlja obvezniku jedan primerak overene potvrde iz stava 5. ovog člana, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Član 21g

Cenrala vodi evidenciju o dostavljenim kopijama ugovora o donaciji, podacima o iznosu sredstava koji su predmet ugovora o donaciji, o implementarnim i podimplementarnim partnerima, kopijama ugovora zaključenih između implementarnih i podimplementarnih partnera, korisnicima donacija i stranim licima, kopijama ugovora zaključenih između korisnika donacija i stranih lica, dokazima kojima se potvrđuje da su novčana sredstva koja su predmet ugovora o donaciji neposredno data korisniku od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera, dokazima kojima se potvrđuje da će dobra ili usluge neposredno platiti davalac donacije, kao i o izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju za donacije.

Član 21d

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav1. tačka 16b) Zakona odnosi se na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno zajmu, ako je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, zaključenim između:

1) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i međunarodne finansijske organizacije;

2) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i druge države;

3) treće strane i međunarodne finansijske organizacije, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant odnosno kontragarant;

4) treće strane i druge države, u kojem se Republika Srbija pojavljuje kao garant,odnosno kontragarant.

Republički organ nadležan za poslove trezora Republike dostavlja Centrali spisak i kopije zaključenih ugovora o kreditu, odnosno zajmu, koji je zaključila Republika Srbija, odnosno u kojima se Republika Srbija pojavljuje kao garant ili kontragarant, kao i podatke o iznosu i nameni sredstava koji su predmet ugovora o kreditu, odnosno zajmu, a kojima je predviđeno da se iz dobijenih sredstava neće plaćati troškovi poreza.

Korisnik kredita, odnosno zajma (u daljem tekstu: korisnik sredstava) dostavlja Centrali spisak stranih lica sa kojima ima zaključene ugovore o prometu dobara i usluga, kao i kopije zaključenih ugovora.

Član 21đ

Poresko oslobođenje iz člana 21d stav 1. ovog pravilnika, obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji neposredno vrši korisniku sredstava, odnosno stranom licu sa kojim korisnik sredstava ima zaključen ugovor o prometu dobara i usluga pod uslovom da poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema ugovoru o kreditu, odnosno zajmu oslobođen PDV (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam), koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Centrale, u tri primerka.

Potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv, adresu i PIB korisnika sredstava;

1a) naziv i adresu stranog lica, ako se promet dobara i usluga vrši stranom licu;

2) broj i datum potvrde;

3) naziv i broj ugovora o kreditu, odnosno zajmu ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta koji se finansira iz ovih sredstava ako su sredstva kredita, odnosno zajma, namenjena finansiranju određenog projekta u Republici Srbiji;

4) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje;

5) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

6)  potpis ovlašćenog lica i pečat korisnika sredstava.

Potvrda iz stava 2. ovog člana izdaje se na zahtev korisnika sredstava, odnosno stranog lica koji mora da sadrži:

1) naziv, adresu i PIB korisnika sredstava;

1a) naziv i adresu stranog lica, ako se promet dobara i usluga vrši stranom licu;

2) broj i datum zahteva;

3) naziv i broj ugovora o kreditu, odnosno zajmu ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta koji se finansira iz ovih sredstava ako su sredstva kredita, odnosno zajma, namenjena finansiranju određenog projekta u Republici Srbiji;

4) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje;

5) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

6) potpis ovlašćenog lica i pečat korisnika sredstava, odnosno stranog lica.

Izuzetno od stava 3. tačka 6) ovog člana, ako strano lice nema obavezu da poseduje pečat u skladu sa propisima svoje zemlje, u tom slučaju, uz zahtev iz stava 3. ovog člana dostavlja Centrali izjavu da ne poseduje pečat, potpisanu od strane ovlašćenog lica.

Centrala proverava da li je ugovor o kreditu, odnosno zajmu evidentiran, izdaje tri primerka potvrde iz stava 2. ovog člana, od kojih dva primerka dostavlja korisniku sredstava, odnosno stranom licu, a treći zadržava za svoje potrebe.

Korisnik sredstava, odnosno strano lice dostavlja jedan primerak overene potvrde iz člana 4.ovog člana obvezniku, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Uz prvi zahtev iz stava 3. ovog člana, korisnik sredstava dužan je da Centrali dostavi i podatak o iznosu iskorišćenih sredstava kredita, odnosno zajma.

Ako se preko stalne poslovne jedinice vrši realizacija projekata finansiranih iz sredstava kredita, odnosno zajma po osnovu ugovora iz člana 21d stav 1. ovog pravilnika, poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji vrši stalna poslovna jedinica, a za koji korisniku sredstava račun izdaje lice koje na teritoriji Republike nema sedište (u daljem tekstu: osnivač), može da ostvari i obveznik PDV – stalna poslovna jedinica tog osnivača, na osnovu potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, izdate korisniku sredstava.

Za promet dobara i usluga iz stava 8. ovog člana stalna poslovna jedinica sačinjava obračun prometa dobara i usluga (u daljem tekstu: obračun), koji dostavlja nadležnom poreskom organu uz poresku prijavu PDV.

Obračun iz stava 9. ovog člana sadrži naročito:

1) naziv, adresu i PIB obveznika PDV – stalne poslovne jedinice;

2) mesto i datum sačinjavanja i redni broj obračuna;

3) vrednost prometa dobara i usluga za koji je osnivač izdao račun korisniku sredstava;

4) vrednost prometa dobara i usluga izvršenog stalnoj poslovnoj jedinici od strane prethodnih učesnika u prometu;

5) potpis ovlašćenog lica.

U poreskoj prijavi PDV za poreski period u kojem je sačinjen obračun, stalna poslovna jedinica u polju 001 Obrasca PPPDV propisanog Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV («Službeni glasnik RS», br. 94/04, 108/05 i 120/08) iskazuje podatak o vrednosti prometa dobara i usluga za koji je osnivač izdao račun korisniku sredstava.

Član 21e

Centrala vodi evidenciju o dostavljenim kopijama ugovora o kreditu, odnosno zajmu, podacima o iznosu i nameni sredstava koji su predmet ugovora o kreditu, odnosno zajmu, korisnicima sredstava i stranim licima, kopijama ugovora zaključenih između korisnika sredstava i stranih lica, kao i o izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam.

Član 21ž

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona odnosi se na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorom, pod uslovom da je tim ugovorom predviđeno poresko oslobođenje, osim ugovora iz člana 24. stav 1. tač. 16a) i 16b) Zakona (u daljem tekstu: međunarodni ugovor), zaključenim između:

1) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i međunarodne organizacije;

2) državne zajednice Srbija i Crna Gora ili Republike Srbije i druge države.

Republički organ čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor, dostavlja Centrali kopiju zaključenog međunarodnog ugovora, obaveštenje o licima koja na osnovu tog ugovora imaju pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, sa deponovanim potpisima tih lica, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Član 21z

Poresko oslobođenje iz člana 21ž ovog pravilnika, obveznik može da ostvari za promet dobara i usluga koji neposredno vrši licu koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, pod uslovom da poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema međunarodnom ugovoru oslobođen PDV (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor), koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice Centrale.

Potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu republičkog organa čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor;

2) naziv i adresu lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje;

3) broj i datum potvrde;

4) naziv i broj međunarodnog ugovora;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga uz poresko oslobođenje;

6) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;

7) potpis ovlašćenog lica.

Potvrda iz stava 2. ovog člana izdaje se na zahtev lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, podnetog Centrali.

Zahtev iz stava 3. ovog člana sadrži:

1) naziv i adresu republičkog organa čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio međunarodni ugovor;

2) naziv i adresu lica koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje;

3) broj i datum zahteva;

4) naziv i broj međunarodnog ugovora;

5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga uz poresko oslobođenje;

6) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno datum i iznos uplaćenih avansnih sredstava;

7) potpis ovlašćenog lica za podnošenje zahteva.

Centrala izdaje tri primerka potvrde iz stava 2. ovog člana, od kojih dva primerka dostavlja licu koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, a treći zadržava za svoje potrebe.

Lice koje na osnovu međunarodnog ugovora ima pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje dostavlja jedan primerak overene potvrde iz stava 5. ovog člana obvezniku, a drugi zadržava za svoje potrebe.

Član 21i

Ako se na osnovu međunarodnog ugovora iz člana 24. stav 1. tačka 16v) Zakona, vrši uvoz dobara u Republiku Srbiju, izdavalac potvrde o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika.

Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži iste podatke kao i potvrda iz člana 21z stav 2. ovog pravilnika, osim podataka iz tač. 5) i 6) tog stava, umesto kojih sadrži podatak o vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.

Član 21j

Uz poresku prijavu obveznik dostavlja pregled potvrda o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor, koji sadrži broj i datum ovih potvrda i vrednost prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, primljenih u poreskom periodu za koji podnosi poresku prijavu.

Član 21k

Centrala vodi evidenciju o dostavljenim kopijama međunarodnih ugovora, licima koja na osnovu međunarodnih ugovora imaju pravo nabavke dobara i usluga uz poresko oslobođenje, kao i izdatim potvrdama o poreskom oslobođenju za međunarodni ugovor.

Član 21l

Ugovori i druga dokumenta koji se dostavljaju Centrali u cilju sprovođenja postupaka za ostvarivanje poreskih oslobođenja iz člana 24.stav 1. tač. 16a) – 16v) Zakona moraju biti na srpskom jeziku.

2. Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza

Član 22.

Poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 7) Zakona odnosi se na preventivne, dijagnostičko – terapijske i rehabilitacione usluge koje pružaju domovi zdravlja, bolnice, zavodi, zavodi za zaštitu zdravlja, klinike, instituti, zdravstveni centri, kliničko – bolnički centri i klinički centri, u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu, kao i na smeštaj, negu i ishranu bolesnika u tim ustanovama, nezavisno od toga da li su ove ustanove usmerene ka ostvarivanju dobiti.

Član 23.

Poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 11) Zakona odnosi se na usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite: centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj korisnika i ustanove za dnevni boravak i pomoć u kući, u skladu sa propisima koji uređuju socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost građana, kao i na sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti, nezavisno od toga da li su ove ustanove usmerene ka ostvarivanju dobiti.

Promet dobara i usluga koji je neposredno povezan sa uslugama iz stava 1. ovog člana odnosi se na isporuku hrane, pića, lekova i sličnu isporuku dobara i usluga u ovim ustanovama.

Član 24.

Poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tač. 12) i 13) Zakona odnosi se na usluge obrazovanja (predškolskog, osnovnog, srednjeg, višeg i visokog) i profesionalne prekvalifikacije, koje pružaju lica registrovana za obavljanje tih delatnosti u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast, na usluge smeštaja i ishrane dece u predškolskim ustanovama i učenika i studenata u školskim i studentskim domovima ili sličnim ustanovama, kao i na sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti, nezavisno od toga da li su ove ustanove usmerene ka ostvarivanju dobiti.

Član 25.

Poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 14) Zakona odnosi se na usluge iz oblasti kulture koje pružaju lica registrovana za obavljanje ove delatnosti u skladu sa propisima koji uređuju oblast kulture, kao i na sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a kojima se smatraju:

1) pozorišna i muzička delatnost;

2) delatnost muzeja i galerija;

3) delatnost arhiva;

4) delatnost zaštite kulturnih dobara;

5) delatnost zaštite istorijskih spomenika;

6) delatnost biblioteka;

7) delatnost botaničkih bašti i zooloških vrtova.

Član 26.

Poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 15) Zakona odnosi se na usluge iz oblasti nauke i sa njima neposredno povezani promet dobara i usluga, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost.

Član 27.

Poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 18) Zakona odnosi se na sve usluge priređivanja igara na sreću u skladu sa propisima koji uređuju igre na sreću.

Član 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

ODREDBE PRAVILNIKA O DOPUNANAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PORESKIH OSLOBOĐENjA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA («Sl.glasnik RS, br. 140/2004»), KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST PRAVILNIKA

Član 5.

-brisan-

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

ODREDBE PRAVILNIKA O DOPUNANAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PORESKIH OSLOBOĐENjA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA («Službeni glasnik RS, br. 27/2005»), KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST PRAVILNIKA

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

ODREDBE PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PORESKIH OSLOBOĐENjA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ( «Službeni glasnik RS», br. 68/05) KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST PRAVILNIKA

Član 7.

Ako se službeni nalog na Obrascu SNPDV, odnosno nalog na Obrascu LNPDV izdaje za nabavku dobara za koja se PDV plaća pri uvozu dobara u Republiku, dva primerka izdatih naloga daju se nadležnom carinskom organu, a treći primerak zadržava nosilac prava iz člana 17. tačka 1) ovog pravilnika za svoje potrebe.

Član 8.

Ako se po osnovu ugovora o donaciji ili ugovora o kreditu, odnosno zajmu iz člana 24. stav 1. tač.16a) i 16b) Zakona, vrši uvoz dobara u Republiku, lice ovlašćeno za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, odnosno potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam, izdaje posebnu potvrdu za uvoz dobara, na zahtev poreskog dužnika.

Potvrda iz stava 1.ovog člana, umesto podataka propisanih članom 21b stav 3. tač. 4) i 5), članom 21v stav 3. tač.5) i 6) i članom 21đ stav 2. tač. 04) i 5) ovog pravilnika, sadrži podatke o nazivu, adresi i PIB- u lica za koje se vrši uvoz dobara, odnosno lica koje može da ostvari poresko oslobođenje u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 16a) i 16b) Zakona, kao i vrednosti dobara koja se uvoze iskazanoj u računu inostranog isporučioca.

Član 9.

Uz poresku prijavu obveznik dostavlja jedan primerak naloga na Obrascu SNPDV, odnosno na Obrascu LNPDV, kao i pregled potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, odnosno kredit ili zajam, koji sadrži broj i datum ovih potvrda i vrednost prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, primljenih u poreskom periodu za koji se podnosi poresku prijavu.

Član 10

Obrazac SNPDV- Službeni nalog za nabavku dobara i usluga bez PDV, koji je propisan Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza («Službeni glasnik RS», broj 124/04) zamenjuje se Obrascem SNPDV - Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac LNPDV odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije ».

ODREDBE PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PORESKIH OSLOBOĐENjA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ( «Službeni glasnik RS», br. 58/06) KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST PRAVILNIKA

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

ODREDBE PRAVILNIKA O DOPUNANAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PORESKIH OSLOBOĐENjA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA («Službeni   glasnik RS, br. 112/2006»), KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST PRAVILNIKA

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

ODREDBE PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNANAMA PRAVILNIKA O NAČINU IPOSTUPKU OSTVARIVANjA PORESKIH OSLOBOĐENjA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA («Službeni  glasnik RS, br. 63/2007»), KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST PRAVILNIKA

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

ODREDBE PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNANAMA PRAVILNIKA O NAČINU IPOSTUPKU OSTVARIVANjA PORESKIH OSLOBOĐENjA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA («Službeni glasnik RS, br. 99/2010»), KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST PRAVILNIKA

Član 10.

Ugovori o donaciji i druga dokumentacija koji su dostavljeni Centrali u skladu sa Pravilnikom o načinu i postuku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza («Službeni glasnik RS», br. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06 i 63/07), ne dostavljaju se ponovo.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».