Poreska uprava  >>  Preduzetnici  >>  PDV  >>  Podzakonska akta  >>  Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN br.1244

Poreski kalendar

sep 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Podzakonska akta

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN br.1244

("Službeni glasnik RS" br.19 od 26.02.2005.g.)

 

Na osnovu člana 1 2 . stav 1. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonome pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 («Službeni glasnik RS», br oj 15/05),

Ministar finansija donosi

P R A V I L N I K
O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENjA REGISTRA PROIZVOĐAČA DOBARA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

( Objavljeno u Službenom glasniku RS br.19/05)

 

Član 1.

 

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina, vrsta podataka i način vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM).

 

Član 2.

 

Pravno lice , odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom dobara domaćeg porekla, u smislu člana 4. stav 2. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 («Službeni glasnik RS», br oj 15/05 – u daljem tekstu: Uredba), na teritoriji APKM (u daljem tekstu: proizvođač dobara) podnosi prijavu za upis u Registar proizvođača dobara na teritoriji APKM (u daljem tekstu: Registar), koji se vodi kod nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Prijava iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) naziv i sedište proizvođača dobara;

2) adresu proizvođača dobara;

3) vrstu dobara koja proizvođač dobara proizvodi;

4) procenjeni godišnji obim (količinu) proizvodnje dobara.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana proizvođač dobara dostavlja:

1) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa;

2) podatak o poslovnom prostoru koji je opremljen za odgovarajuću proizvodnju;

3) podatak o instaliranim proizvodnim kapacitetima za proizvodnju dobara.

Po sprovedenom postupku kontrole, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave upisuje proizvođača dobara u Registar i proizvođaču dobara izdaje izvod iz Registra na Obrascu RPD, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako se uz prijavu ne dostavi dokumentacija, odnosno podaci iz stava 3. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave koja vodi Registar će o tome obavestiti podnosioca prijave.

Član 3.

 

Registar sadrži:

1) naziv proizvođača dobra;

2) broj rešenja o upisu u registar kod nadležnog organa iz člana 2. stav 3. tačka 1) ovog pravilnika;

3) ime i prezime odgovornog lica proizvođača dobara;

4) sedište proizvođača dobara;

5) adresu proizvodnih pogona proizvođača dobara;

6) vrstu dobara koja proizvodi proizvođač dobara;

7) procenjeni godišnji obim (količinu) proizvodnje dobara.

Ako dođe do promene podataka upisanih u Registar, proizvođač dobara dužan je da takvu promenu prijavi organizacionoj jedinici Poreske uprave koja vodi Registar, u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, saglasno članu 12. stav 2. Uredbe, prestaje primena Pravilnika o sadržini, vrsti podataka, načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i evidenciji o dopremanju robe domaćeg porekla sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija («Službeni glasnik RS», broj 11/05).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije''.

Broj: 110-00-99/2005-04

U Beogradu, 26. februara 2005. godine

M I N I S T A R,
Mlađan Dinkić

 

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA

_____________________________
(nadležna organizaciona jedinica)

BROJ:
DATUM:
MESTO:

Obrazac RPD

 

Na osnovu člana 2. stav 4. Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, po prijavi proizvođača dobara ______________________________________________________

izdaje se:

 

I Z V O D
IZ REGISTRA PROIZVOĐAČA DOBARA NA TERITORIJI
AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

 

Proizvođač dobara ____________________________________________
sa sedištem __________________________________________________,
upisan u Registar proizvođača dobara pod brojem _________________,
dana ___________. 

Vrsta proizvoda

 

Jedinica mere

Godišnji obim proizvodnje dobara (količina)

     
     
     
     
     
     
     _________ 200_. godine M. P.

OVLAŠĆENO LICE

_______________________