Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Preduzetnici    PDV    Podzakonska akta    Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik

("Službeni glasnik RS" br.105 od 21.09.2004.g.)

 

Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost (''Službeni glasnik RS'', br. 84 /04 i 86/04) ,

Ministar finansija donosi

P R A V I L N I K
O NAČINU UTVRĐIVANjA PORESKE OSNOVICE ZA
OBRAČUNAVANjE PDV U SLUČAJU PREVOZA PUTNIKA AUTOBUSIMA KOJI VRŠI STRANI OBVEZNIK

(Objavljeno u "Službenom glasniku Republike Srbije" br.105/2004 od 21.09.2004. godine)

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje poreska osnovica za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši lice koje nema mesto stvarne uprave u Republici Srbiji (u daljem tekstu: strani obveznik).

Član 2.

Poreska osnovica iz člana 1. ovog pravilnika utvrđuje se kao prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz autobusom, saglasno članu 18. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br . 84/04 i 86/04) , u skladu sa ovim pravilnikom.

Autobusom, u smislu ovog pravilnika, smatra se autobus, minibus i kombi vozilo.

Član 3.

Prosečna naknada prevoza iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika utvrđuje se tako što se prosečan iznos vrednosti km/putnik od 0,045 EUR pomnoži sa brojem putnika koji putuju autobusom i brojem kilometara koji autobus prelazi preko teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: teritorija Republike).

Član 4.

Prosečnu naknadu prevoza utvrđuje nadležni carinski organ prilikom ulaska autobusa na teritoriju Republike.

Prosečna naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuje se prilikom napuštanja autobusa teritorije Republike ako strani obveznik nadležnom carinskom organu ne stavi na uvid original potvrde iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika izdate za prevoz u toku.

Član 5.

Nadležni carinski organ izdaje potvrdu stranom obvezniku koja sadrži podatke o nazivu stranog obveznika, zemlji registracije i registarskoj oznaci, broju putnika, broju kilometara koje autobus prelazi na teritoriji Republike, iznosu naknade, kao i iznosu obračunatog i plaćenog PDV.

Kopiju potvrde iz stava 1. ovog člana nadležni carinski organ zadržava za svoje potrebe.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

Broj: 110-00-367/2004

U Beogradu, 17. septembra 2004. godine

 

MINISTAR,
Mlađan Dinkić