Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    ispitivanja

Rezultati pretrage

Termin pretrage: provera pdv obaveznika, Pogodaka: 910

Poreske prijave i obrasci

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV ... ... REF-T Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV Obrazac RFN Obrazac 1 Obrazac 1 Zahtev ...

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Obaveštenje u vezi podnošenja PDV prijava ...

Obaveštenje

Omogućavanje podnošenja prijave za evidentiranje obveznika PDV i zahteva za brisanje iz evidencije obveznika PDV ... ... obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave ...

Vodič za PDV

Poštovani posetioci ... ... našu državu. Porez na dodatu vrednost (ili skraćeno PDV) predstavlja opšti porez na potrošnju koji ...

Vodič za PDV

... ... najvažniji poreski oblik za našu državu. Porez na dodatu vrednost (ili skraćeno PDV) predstavlja opšti ...

Refakcija PDV-a stranom poreskom obvezniku

... ... Refakcija PDV stranom obvezniku regulisana je odredbom člana 53. Zakona o porezu na dodatu ...

Refakcija PDV-a stranom poreskom obvezniku

... ... Refakcija PDV stranom obvezniku regulisana je odredbom člana 53. Zakona o porezu na dodatu ...

Refakcija PDV-a stranom poreskom obvezniku

.. ... ... Refakcija PDV stranom obvezniku regulisana je odredbom člana 53. Zakona o porezu na dodatu ...

PDV prijava od 01. jula isključivo elektronski

... ... Poštovani obveznici, Podsećamo vas da od 1. jula PDV prijave se podnose isključivo u ...

Korisničko uputstvo za izdavanje i proveru verodostojnosti eUverenja Poreske uprave

Svi korisnici portala E-porezi od 01. marta 2019. godine, mogu da dobiju poreska uverenja elektronskim putem. Za pristup portalu E-porezi neophodn je elektornski digitalni ...

Promena obrasca za vraćanje PDV stranim fizičkim licima

... ... 1. januara 2019. godine menja se dokument obrazac za vraćanje PDV stranim fizičkim licima, tj ...

Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe

... ... --> Korisničko uputstvo u vezi sa refundacijom PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe Ovo ...

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

('Službeni glasnik RS', broj 120/12) ... ... L N I K O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE O PDV (Službeni glasnik RS, broj 120 ...

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

(„Službeni glasnik RS“ br. 107/04 , 65/05 , 63/07 , 107/12 , 120/12 i 74/13 ) ... ... pravilnikom uređuje se postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV i način i postupak refakcije i ...

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj pdv i o načinu i postupku refakcije i refundacije pdv

(Sl. glasnik RS br. 107/04 , 65/05 , 63/07 , 107/12 , 120/12 , 74/13 , 66/14 ) ... ... Član 1. Ovim pravilnikom uređuje se postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV i način i ...

Više od polovine poreskih obveznika podnelo PDV prijavu elektronskim putem

... ... Po prvi put od kada funkcionišu elektronski servisi Poreske uprave, više od polovine PDV obveznika ...

Oporezivanje prihoda od nepokretnosti i refundacija PDV kupcu prvog stana

... ... vlasnici nikakve nepokretnosti. Upravo oni mogu da podnesu zahtev za povraćaj PDV-a kada reše da ...