Poreska uprava  >>  ispitivanja

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Rezultati pretrage

Termin pretrage: provera pdv obaveznika, Pogodaka: 70

Vodič za PDV

Poštovani posetioci,

... našu državu. Porez na dodatu vrednost (ili skraćeno PDV) predstavlja opšti porez na potrošnju koji ...

Vodič za PDV

... najvažniji poreski oblik za našu državu. Porez na dodatu vrednost (ili skraćeno PDV) predstavlja opšti ...

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

('Službeni glasnik RS', broj 120/12)

... L N I K O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE O PDV (Službeni glasnik RS, broj 120 ...

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV

('Službeni glasnik RS' br.107 od 28.09.2004. i br.67 od 29.07.2005. g.)

... NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE O PDV (Objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije , broj 107 ...

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

('Službeni glasnik RS', br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12 i 120/12)

... donosi P R A V I L N I K O POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU ...

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju plaćenog PDV

('Službeni glasnik RS' br. 67 od 29.07.2005.g.)

... POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA NA REFUNDACIJU PLAĆENOG PDV (Objavljeno u Službenom glasniku Republike ...

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

(Objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srbije” br.94/04, br.108/ 05 i br.120/08)

... evidencije obveznika PDV, kao i oblik i sadržina poreske prijave poreza na dodatu vrednost(u daljem ...

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

('Službeni glasnik RS', broj 123/12)

... --> P R A V I L N I K O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANjE OBVEZNIKA PDV ...

Primljeno 15.005 zahteva za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

Saopštenje

... , ukupno 15.005 zahteva za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe. Najviše zahteva ...

Korisničko uputstvo u vezi sa refundacijom PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe

Namenjeno zaposlenima u Poreskoj upravi

... ostvare pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe. 1. Ko može da ostvari pravo na ...

Uputstvo za postupanje organizacionih jedinica Poreske uprave u postupku refundacije PDV kupcu prvog stana

(„Sl. glasnik RS‟, broj80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09 i53/10)

... UVOD Postupak ostvarivanja prava na refundaciju PDV kupcu prvog stana uređuju sledeći propisi ...

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV om i bez prava na odbitak prethodnog poreza

('Službeni glasnik RS' br.94 od 19.08.2004.g. , br. 108/05 od 06.12.2005.g i br. 120/08 od 29.12.2008.g )

... OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANjA I BRISANjA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ...

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV

('Službeni glasnik RS' br.124 od 19.11.2004.g.)

... PRAVA NA ODBITAK POREZA NA PROMET KAO PRETHODNOG POREZA KOD PDV (Objavljeno u Službenom ...

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja obračunskog lista za PDV i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije

('Službeni glasnik RS' br.19 od 26.02.2005. i br.38 od 06.05.2005.g.)

... K O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU POPUNjAVANjA OBRAČUNSKOG LISTA ZA PDV I EVIDENCIONOG LISTA I NAČINU ...

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra promenom namene stambenog objekta, kao i o načinu i postupku utvrđivanja i plaćanja razlike pdv u slučaju promene namene objekta

('Službeni glasnik RS' br.67 od 29.07.2005.god.)

... PDV U SLUČAJU PROMENE NAMANE OBJEKTA (Objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije , broj ...

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

('Službeni glasnik RS', broj 120/12)

... N I K O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANjA PORESKIH OSLOBOĐENjA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK ...

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

('Službeni glasnik RS' br. 108/04, 130/04 – ispr.,140/04, 65/05, 63/07, 29/11 i 95/12)

... STOPI PDV (''Sl. glasnik RS'', br. 108/04, 130/04 ispr.,140/04, 65/05, 63/07, 29/11 i 95/12) Član ...

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik

('Službeni glasnik RS' br.105 od 21.09.2004.g.)

... PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANjE PDV U SLUČAJU PREVOZA PUTNIKA AUTOBUSIMA KOJI VRŠI STRANI OBVEZNIK ...

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

('Službeni glasnik RS' br.124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07, 99/10, 04/11, 24/11 i 79/11)

... PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA (Službeni glasnik Republike Srbije br ...