Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Порески календар

мај 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Нови Пазар, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника Дико Адемовић из Новог Пазара, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02... 108/16) објављује

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Други пут поновљено прво рочиште за продају непокретности путем усменог јавног надметања и то:

 

Р. бр.

 

Опис непокретности

 

Број

К.П.

 

КО

Површина према

катастру

 

Удео

Тржишна вредност по m2

у дин

Утврђена почетна вредност у    динарима на дан процене

а

m2

1.

земљиште под зградом-објектом

2253

Мур

1

00

1/4

2 000.00

50 000.00

2.

земљиште под зградом-објектом

2253

Мур

/

81

1/4

2 000.00

40 500.00

3.

земљиште под зградом-објектом

2253

Мур

1

34

1/4

2 000.00

67 000.00

4.

земљиште уз зграду - објекат

2253

Мур

5

00

1/4

2 000.00

250 000.00

5.

ливада 4. класе

2253

Мур

49

74

1/4

2 000.00

2 487 000.00

6.

воћњак 3. класе

2254

Мур

7

88

1/4

2 000.00

394 000.00

7.

пашњак 3

2255

Мур

7

48

1/4

2 000.00

374 000.00

8.

бр. зграде 1 – Породична стамбена зграда (бр. етажа – ПР-1)

 

2253

 

Мур

 

1

 

00

 

1/4

5 000.00

125 000.00

9.

бр. зграде 2 – Породична стамбена зграда (бр. етажа – ПР-1, СП-1)

 

2253

 

Мур

 

/

 

81

 

1/4

5 000.00

101 250.00

10.

бр. зграде 3 – Породична стамбена зграда (бр. етажа – ПР-1, СП-1)

 

2253

 

Мур

 

1

 

34

 

1/4

5 000.00

167 500.00

 

УКУПНО

 

4 056 250.00

уписанe као својина пореског обвезника Дико Адемовић из Новог Пазара, у листу непокретности број: 1914 код Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Нови Пазар, КО Мур, које ће се одржати дана 12.04.2018. године са почетком у 10 часова, у канцеларији број 36. Филијале Нови Пазар, ул. АВНОЈ-а бб.

1.    Почетна вредност непокретности утврђена је коначним решењем Министарства финансија – Пореске управе – Филијале Нови Пазар бр. 075-433-10-04177/2017-Ј4В05-4 од 29.11.2017. године и на дан процене износи 4.056.250,00 динара.

2.    Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

3.    На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број 840-1700845-84 (јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате) са позивом на број  97 84-075-2004962783913N уплатедепозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности.

4.    Непокретност није оптерећена правом службености нити другим теретима непокретности.

5.    Непокретност се купује у виђеном стању без права на рекламацију.

6.    На овом рочишту путем усменог јавног надметања непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности.

7.    Купци не могу бити порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених непокретности, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана од дана по извршеној  продаји.

8.    Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица. Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетничке радње. Лица која се појављују у име и за рачун других лица у обавези су да донесу и овлашћења за учешће на јавном надметању.

9.        На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која доставе уверење о измиреним пореским обавезама издато од Пореске управе надлежне према седишту – пребивалишту лица, које не може бити старије од 15 дана.

10.    Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од  дана закључења рочишта за усмену јавну продају (члан 111. став 1. ЗПППА). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

11.    Лице које има законско право прече куповине непокретности која је изложена продаји, има првенство над најповољнијим понуђачем на усменом јавном надметању, ако по закључењу усменог јавног надметања изјави на записник о продаји непокретности да непокретност купује под истим условима.

12.    Овај оглас о продаји истаћи на огласној табли Филијале, објавити на интернет страни Пореске управе и у дневном листу „Српски телеграф“ и доставити пореском дужнику, заложним повериоцима и лицима која имају законско право прече куповине на непокретности која је предмет продаје.

Ближе информације могу се добити на телефон број 020/317-032.