Пореска управа  >>  Правна лица  >>  ПДВ  >>  Опште о ПДВ

Порески календар

мар 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Опште о ПДВ

Шта је ПДВ?
Како се евидентирати за ПДВ?
Водич за ПДВ
Како попунити ПДВ пријаву?

ПРИМЕРИ ПДВ

Шта је ПДВ (порез на додату вредност)?

 • ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз добара
 • Порез на додату вредност је порез на потрошњу којим се замењује постојећи порез на промет производа и услуга
 • У свакој фази производно-прометног циклуса обрачунава се и плаћа порез на онај део вредности који је додат у тој фази

Зашто ПДВ?

 • Успостављање приходно ефикаснијег и праведнијег пореза на потрошњу
 • Ефикасан у борби против сиве економије
 • Неутралност у спољнотрговинским трансакцијама
 • Уведен је у Србији 01.01.2005. године
 • Предуслов учлањења у ЕУ

Kako функционише ПДВ

 

Предмет опорезивања

 • Испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности
 • Увоз добара у Републику (унос добара у царинско подручје Републике)

ПДВ се не плаћа (не сматра се прометом добара и услуга)

 • Пренос целокупне или дела и мовине, са или без накнаде, ако је стицалац порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност,
 • Пренос права својине на половним моторним возилима, односно пловним објектима ако преносилац није порески обвезник,
 • Бесплатно давање пословних узорака у уобичајеним количинама купцима,
 • Давање поклона мање вредности

Порески обвезник

 • Лице које обавља промет добара и услуга или увози добра у оквиру обављања своје делатности као трајне активности у циљу остваривања прихода
 • Република и њени органи и посебне организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе као и правна лица основана у циљу обављања послова из делокруга органа државне управе нису обвезници

Порески дужник

 • Порески обвезник,
 • Порески пуномоћник кога одреди страно лице које у Републици нема седиште ни сталну пословну јединици, а које обавља промет добара и услуга у Републици,
 • Прималац добара и услуга ако страно лице не одреди пореског пуномоћника,
 • Лице које у рачуну искаже ПДВ а није дужан да обрачунава и плаћа ПДВ и
 • Лице које увози добро

Настанак пореске обавезе

 • Даном када је најраније извршена једна од следећих радњи:

– Промет добара и услуга,
– Наплата,
– Даном обавезе плаћања царинског дуга

Пореска стопа

 • Општа стопа 20% (од 1. октобра 2012. године)
 • Посебна стопа 8% (чл.23)

Пореска ослобођења

 • Са правом на одбитак претходног пореза (чл.24)
 • Без права на одбитак претходног пореза (чл.25)
 • Пореска ослобођења код увоза добара (чл.26)

Претходни порез

 • ПДВ-а обрачунат у претходној фази промета, односно плаћен приликом увоза који обвезник може да одбије од ПДВ-а који дугује
 • Услови за одбитак претходног пореза
 • Претходни порез се одбија од дугованог ПДВ-а у истом пореском периоду, под условима и на начин утврђен Законом

Право на сразмерни одбитак претходног пореза

 • Одговара учешћу промета добара и услуга са правом на одбитак, у који није укључен ПДВ у укупном промету у који није укључен ПДВ (проценат сразмерног одбитка - утврђује се кумулативно од 1.јануара до истека пореског периода за који се подноси пријава)
 • Сразмерни порески одбитак се утврђује применом процента сразмерног одбитка на износ претходног пореза, који се може одбити

Посебан поступак опорезивања

 • Мали порески обвезници (чл.33.) - испод 8.000.000,00 дин. укупног промета
 • Пољопривредници (чл.34)
 • Туристичка агенција (чл.35)
 • Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети (чл.36)

Обавезе пореских обвезника

 • Да поднeсу евиденциону пријаву, а рок за све пореске обвезнике је 30.09.2004. год.
 • Да издају рачуне,
 • Да воде евиденцију
 • Да обрачунавају и плаћају ПДВ и подносе пореске пријаве

Порески период, подношење пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ-а

 • Порески период

– календарски месец
– календарско тромесечје

 • Подношење пореске пријаве се врши у року од 10 дана по истеку пореског периода на прописаном обрасцу, а подноси се без обзира да ли обвезник има обавезу плаћања ПДВ-а
 • Плаћање ПДВ-а се врши у року од 10 дана по истеку пореског периода

Повраћај и рефакција пореза

 • Повраћај пореза

– 45 дана, односно 15 дана за обвезнике који претежно врше промет добара у иностранству

 • Рефакција ПДВ-а

– страном обвезнику (услов узајамности),
– хуманитарне организације,
– страни донатори,
– страни држављани

Прелазне и завршне одредбе

Право на умањење пореске обавезе

 • Ако је обвезник за издате рачуне или примљене авансе закључно са 31. децембром 2004. године платио порез на промет, а промет добара, односно услуга је настао од 1. јануара 2005. године, може да умањи пореску обавезу у пореском периоду за износ пореза на промет за испоручена добра и услуге
 • На залихе се не плаћа ПДВ

Попис

 • Обвезници ПДВ-а који на залихама имају дуванске прерађевине, алкохолна пића, кафу, моторни бензин, дизел гориво и лож уље, намењених даљем промету а набављени су са порезом на промет, који је плаћен преко куповне цене или при увозу:

– обавезно врше попис на дан 31.12.2004. године
– утврђени износ пореза може да користи као претходни порез, сразмерно извршеном промету
– до 15.01.2005. године, пописне листе да достави пореском органу

 • Грађевинци:

– 31.12.2004. год. да изврше попис новоизграђених објеката и објеката чија је изградња у току,
– новоизграђени објекти који до 31.12.2004. нису испоручени или плаћени опорезују се у складу са порезом на имовину,
– за објекте чија је изградња у току, вредност на дан 31.12.2004. год. се опорезује порезом на имовину, а вредност настала од 01.01.2005.год. ПДВ-ом
– до 15.01.2005. пописне листе достављају се пореском органу

врх стране