Пореска управа  >>  Контакт  >>  Контакт центар  >>  Питања и одговори

Порески календар

дец 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Питања и одговори

1.      Како се подноси и попуњава ППДГ-1С?
Од 1. јануара 2017. године пореска пријава ППДГ-1С укључујући и пореску пријаву за утврђивање коначне пореске обавезе за 2016. годину, односно коначне пореске обавезе за 2016. годину и аконтација за 2017. годину, као и за утврђивање доспелих аконтационих/коначних пореских обавеза закључно са 31. децембром 2016. године, а за које није поднета пореска пријава, већ се иста подноси од 1. јануара 2017. године подноси се Пореској управи искључиво у електронском облику као јединствени запис исказан XML језиком преко портала Пореске управе или попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.
Правилник о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности („Сл.гласник РС“, бр.101/16) који је у примени од 01.01.2017. године којим је прописан начин подношења и садржина ППДГ-1С можете пронаћи на интернет страни Пореске управе: www.purs.gov.rs, у делу Предузетници/Преглед прописа/Правилници.
Уколико је пријава попуњена у складу са поменутим Правилником а и даље постоји проблем са подношењем ове пријаве, можете се обратити Контакт центру на телефон 0700-700-007, за позиве са мобилног телефона  011-33-10-111, како би Вам прижили помоћ при подношењу и попуњавању пореске пријаве или да свој проблем напишете на мејл адресу objedinjena.naplata@purs.gov.rs.


2.      Зашто не могу да изменим поднету ППП ПД?
Уколико установите да пореска пријава коју сте поднели Пореској управи, садржи грешку или пропуст (нпр. зато што сте изоставили једног или више прималаца прихода, или унели погрешне шифре прихода, погрешили основицу...), потребно је да одмах поднесете измењену пореску пријаву у којој ће те грешку или пропуст отклонити. Подношењем измењене пореске пријаве избећи ће те евентуално постојање кривичног дела или прекршаја.
 
Могућност подношења измењене пореске пријаве прописана је чланом 40. ЗПППА, као и ситуације у којима није могуће поднети измењену пореску пријаву и то:
- ако је наступила застарелост обавезе исказане у пореској пријави коју желите да измените;
- ако сте већ два пута поднели измењену пореску пријаву за конкретну пријаву;
- ако је покренут поступак пореске контроле за контролисани порески период и
- ако је Пореска управа донела решење о утврђивању пореза.
У наведеним ситуацијама обавезе које су усказане у пореској пријави у којој сте начинили грешку или пропуст, дужни сте да платите.
 
За подношење измењене ППП ПД упућујемо Вас да на сајту Пореске управе у делу Правна лица/Обједињена наплата/Одговори на питања/ прочитате Питање брoj 35 које детаљно објашњава поступак подношења измењене пореске пријаве ППП ПД.
 
3.      Шта урадити ако је два или више пута поднета иста пореска пријава?
Грешка у евидентирању пореске обавезе може настати и у ситуацијама када сте два или више пута поднели исту пореску пријаву, или сте пореску обавезу једног пореског обвезника евидентирали као пореску обавезу другог пореског обвезника, или сте приликом евидентирања пореске обавезе унели погрешан износ, када не подносите измењену пореску пријаву већ Захтев за исправку грешака на Обрасцу ЗИГ, који се у папирном облику подноси надлежној организационој јединици Пореске управе.
 Образац ЗИГ – захтев за исправку грешака можете наћи на сајту Пореске управе у делу Правна лица/Пореске пријаве и обрасци.


4.      Како остварити право на повраћај више или погрешно плаћеног пореза?
Право на повраћај више или погрешно плаћеног пореза можете остварити подношењем захтева надлежној организационој јединици Пореске управе према седишту правног лица/предузетника, односно пребивалишту физичког лица.
Захтев се подноси у слободној писаној форми и потребно је поред идентификационих података у захтеву да наведете рачун јавних прихода са којег треба извршити повраћај, односно БОП уколико је исти додељен пореској пријави и текући рачун на који се врши повраћај средстава. Захтев мора да буде потписан од стране одговорног лица или лица овлашћеног за заступање.
Пореска управа ће одлучити по захтеву најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева и по спроведеном поступку, уколико је захтев основан, донеће решење којим се одобрава повраћај средстава. Уколико се у року од 30 дана од дана пријема захтева не изврши повраћај, имате право и на камату која се обрачунава на износ више плаћеног пореза. Изузетно, ако је основ за повраћај поништено односно измењено решење или други акт о задужењу, камата се обрачунава од дана уплате пореза.
 
Иако имате преплату на једном рачуну јавних прихода, Пореска управа неће одобрити повраћај када утврди да имате доспеле неплаћене јавне приходе које наплаћује ПУ и у тим случајевима препоручујемо да поднесете захтев за прекњижавање.
 
5.      Који је рок за подношење захтева за повраћај више или погрешно плаћеног пореза?
Када подносите захтев за повраћај више или погрешно плаћеног пореза и споредних пореских давања потребно је да водите рачуна о року застарелости, јер уколико се у поступку по захтеву утврди да је наступила застарелост, Пореска управа ће донети решење којим се захтев одбија.
 
Право на повраћај застарева у року од пет година и тај рок почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је порески обвезник стекао право на повраћај. Рок застарелости можете прекинути сваком радњом предузетом у циљу остваривања права на повраћај и после прекида застарелост почиње тећи изнова, а време које је протекло пре прекида не рачуна се у рок за застарелост.
 
Да ли је било прекида застарелости и да ли је, у вези са тим, дошло до застарелости права на повраћај или не, у сваком конкретном случају утврђује надлежна организациона јединица Пореске управе.
 
Право пореског обвезника на повраћај независно од тога да ли је било прекида рока застарелости, увек застарева у року од десет година од истека године у којој је порески обвезник стекао то право (апсолутна застарелост).
 
Право на повраћај доприноса за обавезно социјално осигурање не застарева.
 
6.      Да ли постоји могућност да се дуговани порез плати на рате и отпише камата?
У складу са одредбама ЗПППА, почев од 04. марта 2016. године можете надлежној организационој јединици Пореске управе да поднесете захтев за одлагање плаћања укупног износа дугованог пореза, независно од дана доспелости, најдуже до 60 месеци и остварите право на отпис 50% камате на тај дуг.


7.      Да ли ће Пореска управа аутоматски вршити прекњижавање преплата на рачуну пореза на добит, које су књижене по ПИБ-у на БОП, или ће обвезници подносити захтеве за прекњижавање?
Пореска управа врши пренос салда преплате са БОП-а на који је прокњижена коначна пореска пријава за порез на добит предузећа за тај БОП на БОП на који се врши уплата аконтација за текућу годину на дан подношења коначне пореске пријаве.


8.      Приликом подношења ПДПО/С резидентно правно лице није поседовало ПОР2 и плаћен је порез. Накнадно је прибављена потврда. Да ли је потребно да се поднесе измењена ПП, да би се остварило право на повраћај више плаћеног пореза?
Исплатилац прихода-резидентно правно лице нема законски основ за подношење измењене пореске пријаве ПДПО/С, уколико нерезидентно правно лице које је остварило приходе који се опорезују по одбитку накнадно достави потврду о резидентности, с обзиром да првобитно поднета пореска пријава, на основу које је обрачунат и плаћен порез на добит по одбитку у складу са одредбама чл. 40 ЗПДПЛ не садржи „грешку или пропуст".
Нерезидентно правно лице има право да, преко исплатиоца прихода, поднесе захтев за повраћај више плаћеног пореза, с обзиром да разлика између износа плаћеног пореза и износа пореза за који би постојала обавеза плаћања да је исплатилац прихода у моменту исплате прихода располагао потврдом о резидентности, сматра се више плаћеним порезом у складу са чланом 40а ЗПДПЛ.
Исплатилац прихода подноси Пореској управи накнадно достављену потврду о резидентности истовремено са захтевом за повраћај више плаћеног пореза, на основу ког Пореска управа има обавезу да најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, уколико утврди да се у конкретном случају ради о више плаћеном порезу по одбитку, донесе решење којим се одобрава повраћај.


9.      Да ли могу да сазнам колики је мој дуг за годишњи порез на имовину?
Јединице локалне самоуправе од 01.01.2007. године у целости утврђују, наплаћују и контролишу порез на имовину (осим пореза на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и поклон).
С тога, све информације у вези са порезом на имовину као и могућност провере стања на том рачуну можете добити од Управе јавних прихода при Јединицама локалне самоуправе (општине) где се непокретност налази.


10.  Како могу да добијем пореске картице рачуна јавних прихода Пореске управе?
За проверу стања на рачунима јавних прихода које наплаћује Пореска управа картице по ПИБ пореског обвезника за текућу годину, можете преузети преко портала е-ПОРЕЗИ уколико поседујете електронски сертификат. У овом случају идете на „Поднеси пријаву", потом бирате опцију „Упит стања“, изаберете синтетику или аналитику. Уколико изаберете опцију аналитике отвара се нови падајући мени „Група“, из кога се врши одабир групе рачуна за које се тражи упит стања. Потом унесете е-маил адресу на коју желите да вам буду послате картице и кликнете на стрелицу.
Уколико желите картице из ранијих година, односно од 2011. године, треба да попуњен ЕКПЛ образац, пошаљете путем поште на адресу: Пореска управа, Поштански фах 107, 11050 Београд 22. Образац ЕКПЛ можете наћи на сајту Пореске управе, www.purs.gov.rs, у делу Контакт центар/Пружање појединачних информацаји о стању на пореским рачунима. 
Позивом Контакт центра на телефоне 0700-700-007 или са мобилног на 011-33-10-111, након извршене провере, можете поручити картице рачуна јавних прихода, које ће бити прослеђене наредног дана на Вашу е-маил адресу.


11.  Да ли лице које је овлашћено да подноси пореске пријаве електронским путем може само себи да одузме то овлашћење или то може једино да урадизаконски заступник?
За повлачење добијеног овлашћења потребно је да се обратите лицу које је дало овлашћење, с обзиром да једино сам порески обвезник, односно законски заступник пореског обвезника правног лица може да даје и одузима овлашћење за подношење пореске пријаве електронским путем. Давање, односно одузимање овлашћења се може вршити на два начина:
- употребом електронског сервиса Пореске управе, ако давалац овлашћења поседује важећи квалификовани електронски сертификат;
- подношењем пријаве за давање, односно одузимање овлашћења на Обрасцу ПЕП - Овлашћење за употребу електронских сервиса надлежној организационој јединици ПУ.


12.  Како можемо пријавити Пореској управи лице које не издаје фискалне рачуне и не плаћа порезе?
Све оне који не поштују закон и избегавају плаћање пореза и других јавних прихода можете пријавити подношењем захтева за контролу надлежној филијали Пореске управе према пребивалишту физичког лица, односно према седишту правног лица. Захтев за контролу се може предати и Централи Пореске управе у Београду, улица Саве Машковића 3-5. Регистрована је и адреса на интернету са називом – порески аларм (http://poreskialarm.gov.rs ), на којој грађани могу да пријаве уочене неправилности у раду пореских обвезника.
Све неправилности у вези са неиздавањем фискалних исечака, грађани могу пријавити и телефоном на бројеве: 011/361 99 00 или 011/347 90 61.
Пријава коју поднесете може бити анонимна али је у захтеву потребно навести бар основне податке о том лицу: име и презиме, адреса пребивалишта пореског обвезника, односно назив правног лица и његово седиште.


13.  Плаћам порез на паушално утврђени приход и нисам добио решење за ову годину, како да знам колику аконтацију треба да плаћам?
До доношења решења о утврђивању пореза за текућу годину, предузетници који плаћају порез на паушално утврђени приход дужни су да плаћају порез у висини обавезе која одговара износу пореза утврђеног решењем за претходну годину.


14.  Да ли физичка лица могу пореску пријаву ППОПО (издавање сопствених непокретности другим физичким лицима) да предају у папирном облику или само електронски?
Пореска пријава на обрасцу ПП ОПО подноси се у електронском облику или у писменом облику непосредно надлежној организационој јединици ПУ према месту пребивалишта. Изузетно, ПП ОПО можете поднети путем поште уколико не постоји могућност за електронско или непосредно подношење пријаве.
Надлежна организациона јединица којој је непосредно предата пореска пријава у писменом облику истог дана врши унос података у информациони систем ПУ, уз присуство подносиоца пријаве и обавештава га о додељеном броју пријаве, броју одобрења за плаћање пореске обавезе и јединственом уплатном рачуну за уплату.
Корисничко упутство за подношење ПП ОПО можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs , одељак Физичка лица/Преглед прописа/ Корисничка упутства.


15.  Приликом попуњавања ПП ОПО у случају издавања у закуп непокретности физичком лицу која је шифра врсте прихода, шта је бруто приход а шта основица за порез?
Физичко лице (закуподавац) које остварује приходе од издавања у закуп сопствених непокретности другом физичком лицу, обвезник је пореза на приходе од капитала и подноси пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО. Стопа пореза на приходе од капитала износи 20%. Пореску основицу чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 25%, или за стварне трошкове које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода. 
 
У поље 4.2 - шифра врсте прихода уноси се шифра 1 11 405 00 0, за приход од издавања сопствених непокретности из признавање нормираних трошкова од 25%.
У поље 4.6 - бруто приход (остварени приход) уноси се уговорени бруто износ по основу закупнине, односно износ закупнине коју закуподавац прима од закупца који у себи садржи и износ пореза.
У поље 4.7 - основица за порез, уноси се износ који се добија тако што се бруто приход (из поља 4.6) умањи за нормиране трошкове од 25%.
 
На сајту Пореске управе у делу Физичка лица/Преглед приписа/Корисничка упутства/ Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника - ПП ОПО -  на страни 22. и 23. можете погледати пример попуњавања пријаве ПП ОПО.
 
16.  Када физичко лице издаје непокретност правном лицу, ко је у обавези да поднесе пореску пријаву и плати порез?
У случају када физичко лице издаје у закуп непокретност правном лицу или предузетнику, пореску пријаву не подноси закуподавац - физичко лице, већ закупац -правно лице или предузетник на обрасцу ППП ПД. У овом случају су правно лице или предузетник у обавези да обрачунају и плате порез по одбитку на приходе од непокретности.
Корисничко упутство за примену правилника о пореској пријави за порез по одбитку можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs, у одељку Обједињена наплата пореза и доприноса/Порески прописи.


17.  Да ли недобитне организације имају обавезу подношења коначне пореске пријаве пореза на добит за 2016. год. ако нису оствариле приходе на тржишту?
Недобитне организације које нису оствариле приходе на тржишту у претходној години, нису обвезници пореза на добит правних лица и немају обавезу подношења пореске пријаве пореза на добит за ту годину.
Недобитне организације ако остварују приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду,  обвезници су пореза на добит правних лица и у обавези су да поднесу пореску пријаву пореза на добит за ту годину на Обрасцу ПДП.


18.  Да ли правно лице које је АПР поднело Изјаву о неактивности подноси пореску пријаву пореза на добит?
Пореска пријава за порез на добит правних лица услед неактивности на Обрасцу ПДП  се подноси уколико је обвезник предао Агенцији за привредне регистре Изјаву о неактивности. Пореска пријава се подноси преко портала Е-порези уласком у избор пријаве ПП-ПДП, и бирањем опције - Услед неактивности.


19.  Да ли се подноси пореска пријава ПДПО/С када нерезидентно правно лице плаћа порез по одбитку у држави чији је резидент?
Резидентна правна лица која исплаћују приходе на које се сагласно одредби члана 40. Закона о порезу на добит правних лица обрачунава и плаћа порез по одбитку, подносе по том основу пореску пријаву на Обрасцу ПДПО/С.
Исплатилац прихода подноси пореску пријаву и у случају када у складу са уговором о избегавању двоструког опорезивања нерезидентно правно лице порез плаћа у држави чији је резидент. У случају примене уговора о избегавању двоструког опорезивања исплатилац, као прилог уз пријаву подноси образац потврде о резидентности (ПОР-2), оверен од стране надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент или оверени превод потврде на обрасцу који прописује надлежни орган државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања.
Упуство за подношење ове пореске пријаве можете прочитати на интернет страници Пореске управе, www.poreskauprava.gov.rs, у делу Правна лица/Порез на добит -ПДП/Упутства.


20.  Да ли купац првог стана има право на рефундацију ПДВ за чланове своје породице, ако на дан овере уговора о купопродаји стана нису имали исто пребивалиште?
Ако на дан овере уговора о купопродаји на основу којег купац првог стана стиче стан, чланови његове породице немају исто пребивалиште као купац првог стана, у том случају за чланове његове породице купац првог стана нема право на рефундацију ПДВ.
Физичко лице - пунолетни држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије, који купује први стан, има право на рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана за себе и чланове свог породичног домаћинства, ако су испуњени сви услови за остваривање предметног права.
Један од услова да купац првог стана оствари право на рефундацију ПДВ за чланове своје породице јесте да су чланови његове породице истовремено и чланови његовог породичног домаћинства, при чему је породично домаћинство купца првог стана дефинисано као заједница живота, привређивања и трошења прихода купца првог стана, његовог супружника, купчеве деце, купчевих усвојеника, деце његовог супружника, усвојеника његовог супружника, купчевих родитеља, његових усвојитеља, родитеља његовог супружника, усвојитеља купчевог супружника, са истим пребивалиштем као купац првог стана.
Објашњење у вези права на рефундацију ПДВ купцу првог стана можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs , одељак Физичка лица /ПДВ/ Објашњења.


21.  Да ли и даље треба скупљати фискалне рачуне за купљену храну и опрему за бебе, с обзиром да је укинуто право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме бебе?
Родитељи купци хране и опреме за бебе могу и даље скупљати фискалне рачуне и по том основу остварити право на рефундацију ПДВ, с обзиром  да је примена  најновијих измена и допуна Закона о ПДВ којим су брисанe одредбе члана 56б које прописују рефундацују ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, одложена до дана почетка примене закона о финансијској подршци породици са децом којим се уређује једнократна исплата новчаних средстава на име куповине опреме за бебе.
Што значи да се за храну и опрему за бебе набављену до дана почетка примене закона о финансијској подршци породици са децом, право на рефундацију ПДВ остварује у складу са одредбама члана 56б Законом о порезу на додату вредност који је био на снази до 1. јануара 2017.
Разлог за овакво законско решење Влада РС наводи „да прописи који уређују област опорезивања потрошње ПДВ не треба да садрже мере социјалне политике, већ да ове мере треба да буду предмет закона који уређују социјалну политику, у наредном периоду Влада ће предложити Народној скупштини усвајање Закона о финансијској подршци породици са децом којим, као социјална мера, треба да буде уређена једнократна исплата новчаних средстава на име куповине опреме за бебе. С тим у вези, даном почетка примене те мере социјалне политике укинуће се право на рефундацију ПДВ за куповину хране и опреме за бебе, што значи да ће се наведене мере реализовати истовремено".


22.  Која се правна лица приликом фактурисања могу позвати на члан 10. став 2. тачку 3. Закона о ПДВ у зависности од врсте обављеног посла и шифре делатности?
Добрима и услугама из области грађевинарства, сматрају се добра и услуге чији се промет врши у складу са чланом 4. став 1. и став 3. тачка 6) и чланом 5.став 1. и став 3. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност, у оквиру обављања делатности из  група Класификације делатности које су прописане Уредбом о класификацији делатности и то тачкама 1)-19) става 1.члана 2. Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност, који се примењује од 15.10.2015. године.
Када порески обвезник ПДВ, врши активности прописане у Сектору Ф Грађевинарство Уредбе о класификацији делатности, које су укључене у оквиру делатности из области грађевинарства означене шифром делатности из става 1.члана 2. наведеног Правилника, независно од тога да ли је регистрован за обављање тих активности у складу са законом, и ако је прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9.став 1. Закона о порезу на додату вредност, у том случају примењују се одредбе члана 10.став 2.тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.
Објашњење МФ РС у вези са опорезивањем ПДВ у грађевинарству можете прочитати на интернет страни Министарства: www.mfin.gov.rs у делу Документи/Мишљења и објашњења.


23.  Да ли правно лице, које је обвезник ПДВ, обрачунава и плаћа ПДВ приликом продаје половног моторног возила, за који је при набавци плаћен порез на пренос апсолутних права?
Правно лице не oбрачунава и не плаћа ПДВ приликом продаје половног путничког возила за које је при набавци плаћен порез на пренос апсолутних права. За тај промет плаћа се порез на пренос апсолутних права и подноси се пореска пријава ППИ-4, пореском органу у општини на чијој територији обвезник правно лице има седиште.


24.  Које пореске олакшице послодавац може да оствари ако запосли једног новог радника?
Послодавац - правно лице, односно предузетник који запосли ново лице има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице и дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде за новозапослено лице, исплаћену закључно са 31. децембром 2017. године. Пореску олакшицу може остварити послодавац под условом да се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. године. Пореску олакшицу може да користи и послодавац који започне обављање делатности после 31. марта 2014. године.
Послодавац има право на повраћај плаћеног пореза и доприноса и то: 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са девет новозапослених лица; 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 новозапослених лица; 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених лица.

25.  Коју документацију послодавац треба да поднесе да би остварио пореску олакшицу, ако запосли новог радника?
За остваривања права на повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку за новозапослене раднике, уз захтев је потребно доставити и следеће доказе:
1) уверење ЦРОСО о броју запослених код послодавца на дан плаћања пореза по одбитку по пријави ППП-ПД за коју се подноси захтев за повраћај;
2) уверење Националне службе за запошљавање да су лица за које се подноси захтев за повраћај пре заснивања радног односа било без прекида пријављена код Националне службе за запошљавање као незапослена најмање шест месеци, односно за лице које се сматра приправником најмање три месеца - овај доказ се подноси само када се за конкретно новозапослено лице први пут подноси захтев за повраћај;
3) уверење ЦРОСО о броју запослених на дан 31. 3. 2014. овај доказ се подноси само када се први пут подноси захтев за повраћај.
Корисничко упутство можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs, у одељку Обједињена наплата пореза и доприноса/Порески прописи.


26.  Који послодавац и које пореске олакшице може да оствари ако запосли два нова радника?
Од 01.01.2016. године предвиђена је пореска олакшица код запошљавања два нова лица за послодавца који је разврстан у микро и мала правна лица, као и за предузетника. Овај послодавац који заснује радни однос са најмање два нова лица има право на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, односно повраћај 75% плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде за новозапослено лице исплаћену закључно са 31. 12. 2017. године. Пореску олакшицу може да оствари послодавац ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број запослених најмање за два у односу на број запослених који је послодавац имао на дан 31.10.2015. године.


27.  Да ли власник пред. радње-нерезидент који је осигуран у матичној земљи, има обавезу плаћања доприноса за соц. осигурање по основу сам.делатности, уколико РС са његовом матичном државом нема закључен Споразум о социјалном осигурању?
Предузетник, нерезидентно физичко лице које обавља самосталну делатност преко предузетничке радње на територији Србије, а социјално је осигуран у својој матичној држави са којом Република Србија нема закључен Споразум о социјалном осигурању, има својство осигураника према прописима о пензијском и инвалидском осигурању Републике Србије, односно обавезно је осигурано лице у Републици Србији и има обавезу плаћања доприноса.


28.  Да ли је привредно друштво у обавези да плати доприносе за социјално осигурање за оснивача нерезидентно физичко лице, који је осигуран у матичној земљи са којом РС има закључен Споразум о социјалном осугурању?
Уколико је Споразумом о социјалном осугурању који је Република Србија потписала са другом државом предвиђено да се за физичка лица осниваче привредног друштва у Србији резиденте друге државе неће плаћати доприноси за обавезно социјално осигурање (јер су социјално осигурани по прописима друге државе тј. матичне државе), у том случају привредно друштво са седиштем у Србији, неће обрачунавати и плаћати доприносе за социјално осигурање за ове осниваче. Услов за примену одредаба Споразума јесте достављање потврде надлежног органа матичне државе осигураника да је оснивач обавезно социјално осигуран по прописима матичне државе.


29.  Да ли привредно друштво треба да подносе Образац ПП ОД-О за чланове привредног друштва-осниваче, који нису радно ангажовани и осигурани су по другом основу, а има законског заступника-директора?
Оснивач, односно члан привредног друштва који у њему не ради и не остварује накнаду (уговорену накнаду), и нема својство осигураника самосталних делатности, при чему се подразумева да у привредном друштву постоји лице које је у радном односу или се бави пословима заступања тог привредног друштва, односно овлашћено је за пословођење, није обвезник доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и привредно друштво не подноси ПП ОД-О. Под радом се сматра представљање и заступање привредног друштва од стране његових оснивача, односно чланова на основу уписа у регистар надлежне организације, као и обављање пословодствених овлашћења и послова управљања у складу са законом којим се уређује положај привредних друштава.


30.  Које су пореске обавезе физичких лица при продаји непокретности?
При продаји непокретности бићете у обавези да платите или порез на додату вредност или порез на пренос апсолутних права, што значи да обавеза плаћања једног пореза искључује обавезу плаћања другог пореза. Уколико је продајом остварен приход, као разлика између продајне и набавне цене непокретности, платићете и порез на капитални добитак.
Порез на додату вредност се плаћа код првог преноса права располагања на новоизграђеним грађевинским објектима или економски дељивим целинама у оквиру тих објеката. Изузетно, ПДВ се плаћа и код другог и сваког наредног преноса и то ако су кумулативно испуњени следећи услови: да су и купац и продавац ПДВ обвезници; да је уговором између два ПДВ обвезника предвиђено да ће се на тај промет обрачунати ПДВ и да стицалац добра обрачунати ПДВ може у потпуности одбити као претходни порез. На пренос права располагања на грађевинским објектима пореска стопа је 20%, осим на стамбеним објектима где је прописана посебна стопа од 10%.
Кад пренос уз накнаду права својине на непокретности не подлеже плаћању пореза на додату вредност, тај пренос је предмет опорезивања порезом на пренос апсолутних права. Обвезник пореза на пренос апсолутних права при продаји непокретности је продавац. Стопа пореза на пренос апсолутних права износи 2,5%. Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права подноси се на обрасцу ППИ-4 надлежној организационој јединици ПУ где се налази непокретност.
Уколико је продајом непокретности остварена позитивна разлика између продајне и набавне цене непокретности, остварен је приход на који се плаћа порез на капитални добитак. Стопа пореза на капитални добитак износи 15%. Пореска пријава коју је потребно поднети како би се утврдио порез на капиталне добитке подноси се на обрасцу ППДГ-3 надлежној организационој јединици ПУ на чијој територији имате пребивалиште.


31.  Власник сам стана који желим да продам, у којим случајевима сам ослобођен плаћања пореза на капитални добитак?
Капитални добитак представља позитивну разлику између продајне цене стана и набавне цене остварене преносом стварних права на непокретностима уз новчану или неновчану накнаду.
Порез на капитални добитак не плаћа се на разлику насталу преносом права на непокретности када су оне стечене наслеђем у првом наследном реду или када се се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој линији, затим када се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној је вези са разводом брака или када се продаје непокретност које је власник пре преноса имао у свом власништву непрекидно најмање десет година.
Уколико средства остварена продајом непокретности у року од 90 дана од дана продаје уложите у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања чланова своје породице, односно домаћинства, ослобођени сте пореза на остварени капитални добитак. Такође, ако у року од 12 месеци од дана продаје непокретности, средства остварена продајом уложите у решавање свог стамбеног питања или чланова своје породице, домаћинства, остварићете право на повраћај плаћеног пореза. Уколико у решавање стамбеног питања уложите само део средстава остварених продајом непокретности, пореска обавеза се сразмерно умањује.
Дужни сте да поднесете пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-3 надлежном пореском органу на чијој територији имате пребивалиште.


32.  Која су документа потребна и у ком року треба да поднесем пореску пријаву за порез на пренос апсолутних права приликом куповине првог стана?
Обвезник пореза на пренос апсолутних права (продавац), дужан је да поднесе пореску пријаву ППИ-4 у року од 30 дана од дана настанка пореске обавезе, са одговарајућом документацијом потребном за утврђивање пореза. Пореска пријава се подноси надлежној организационој јединици ПУ у општини на чијој територији се налази непокретност. Уз пореску пријаву продавац подноси оверену изјаву купца да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства на обрасцу ИКПС-ППАП. Такође је неопходно доставити  оригинал или оверену копију уговора о купопродаји стана, оверену фотокопију личне карте и др.
За документацију потребну за пореско ослобођење упућујемо Вас на Објашњење у вези ослобођења од плаћања пореза на пренос права својине на стану при куповини првог стана, а које се налази на сајту Пореске управе www.purs.gov.rs у делу Физичка лица/Пдв/Објашњења.
Обавештавамо вас да су 08.06.2016.године ступиле на снагу одредбе члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција.
Како је Објашњење у вези ослобођења од плаћања пореза на пренос права својине на стану при куповини првог стана постављено на сајт Пореске управе пре 08.06.2016. године, за одређене доказе о којима се води службена евиденција у другим органима наведено је да их доставља сам порески обвезник.
Ступањем на снагу наведених одредаба Закона о општем управном поступку Пореска управа је дужна да по службеној дужности врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, а ако службену евиденцију води други државни орган (нпр. извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и др.) ПУ ће хитно да затражи податке, а замољени орган да уступи податке у року од 15 дана.
Странка има право да и сама прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање у поступку који се покреће по захтеву странке, ако се ради о личним подацима и ако постоји изричита изјава странке дата у писаној форми. С тим што, може изјавити да ће прибавити само поједине (не све) личне податке, у ком случају и даље постоји обавеза ПУ да прикупи податке који недостају, а нису обухваћени изручитом изјавом странке.


33.  Купио сам моторно возило од физичког лица, да ли пореску пријаву подносим ја или продавац, у ком року и где се подноси?
Пореску пријаву ППИ-4 подноси продавац као порески обвезник у року од 30 дана од дана закључења уговора о преносу апсолутних права. Купац може поднети пореску пријаву уколико га је продавац овластио да у његово име поднесе пријаву.
Пореска пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији обвезник – продавац - физичко лице има пребивалиште, односно боравиште, односно у општини на чијој територији обвезник - правно лице има седиште.
На интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs , одељак Физичка лица/Преглед прописа/Пренос власништва над моторним возилом можете прочитати Упутство које је издала Пореска управа за пренос власништва над моторним возилом.


34.  Наследио сам стан од оца, да ли имам обавезу да платим порез на наслеђе?
Порез на наслеђе и поклон не плаћа наследник првог наследног реда (први наследни ред чине оставиочеви потомци и његов брачни друг), супружник и родитељ оставиоца, односно поклонопримац првог наследног реда и супружник поклонодавца.
Пореска пријава се подноси на обрасцу ППИ-3, у року од 30 дана од правоснажности решења о наслеђивању. Надлежна организациона јединица ПУ на основу података из поднете пореске пријаве и потребне документације, утврђује да ли су испуњени услови за пореско ослобођење и о томе доноси одлуку.

35.  Желим да отворим предузетничку радњу (са шифром делатности...), да ли сам дужан да евидентирам промет преко фискалне касе?
Евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе дужно је да врши лице које је уписано у одговарајући регистар и обавља промет добара на мало, односно пружа услуге физичким лицима. Ова обавеза постоји и у случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско плаћање).
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе не односи се на пољопривредног произвођача који на пијачним тезгама и сличним објектима продаје пољопривредне производе, укључујући и предузетника који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход који се бави производном делатношћу, а у оквиру производне делатности продаје сопствене производе, односно пружа услуге физичким лицима.
Делатности за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе прописане су Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе.
Уредба се налази на интернет страни Пореске управе www.purs.gov.rs у делу Фискалне касе/Уредбе.


36.  Да ли је могуће и како се подноси измењена пореска пријава у складу са чланом 40. ЗПППА за електронски поднету ПП ОАК?
Пореска пријава ПП ОАК је кумулативна пореска пријава и подноси се за период 01.01. до истека тромесечја за који се саставља обрачун акцизе, и евентуалне исправке се врше кроз наредно тромесечје, односно не постоји могућност подношења измењене пореске пријаве у папирном, односно електронском облику.


37.  Бавим се такси превозом, где треба да поднесем захтев за повраћај акцизе на нафтне дериватe?
Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте врши се на основу писменог захтева на Обрасцу РЕФ –Т који се подноси у два примерка надлежној ОЈ ПУ према седишту правног лица, односно предузетника, односно пребивалишту физичког лица, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су набављени деривати нафте.
38.  Ко издаје контролне акцизне маркице?
Издавање контролних акцизних маркица врши Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер, по претходном одобрењу Министарства финансија. Захтев за издавање контролних акцизних маркица подноси се на Обрасцу ЗАМ Министарству финансија које издаје одобрење и води евиденцију о издатим контролним акцизним маркицама.


39.  Да ли се акциза на алкохол обрачунава у односу на проценат алкохола који садржи или у односу на количину производа у литрима?
Акциза на алкохолна пића се не плаћа према проценту алкохола који садржи у себи, већ се плаћа по литри алкохолног пића, у законом одређеним износима. На алкохолна пића која су у паковању различитом од једног литра, акциза се плаћа сразмерно паковању.


40.  Да ли се образац ИОСИ и даље подноси у папирном облику или се подноси електронски?
Од 01. јануара 2017. године за обавезе запошљавања особа са инвалидитетом које доспевају почев од 1. јануара 2017. године, као и за доспеле, а неизвршене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године за које надлежном пореском органу није предат Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, послодавац подноси Образац ИОСИ у електронском облику преко портала Пореске управе или попуњавањем обрасца у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.
Изузетно послодавац подноси у папирној форми Извештај на Обрасцу ИОСИ  :
- за доспеле и плаћене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године, а за које није предат Извештај на Обрасцу ИОСИ, као и
- за доспеле обавезе закључно са 31. децембром 2016. године, за које је предат Извештај на Обрасцу ИОСИ у папирној форми закључно са 31. децембром 2016. године, а након тога послодавац установи да тако поднети извештај садржи грешку или пропуст, што је разлог за измену истог.
На интернет страни Пореске управе www.purs.gov.rs, у делу Правна лица/Преглед прописа/Корисничка упутства можете пронаћи Корисничко упутство за електронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом