Пореска управа  >>  Физичка лица  >>  Пореске пријаве и обрасци

Порески календар

дец 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Пореске пријаве и обрасци

Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ
Образац РФН [PDF | 55,8 KB]

Образац 1
Образац 1

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза
Образац ЗОПДП

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 20__. годину
Образац ППП ПО

Захтев за издавање пореског уверења о измиреним обавезама

Захтев за издавање пореског уверења о измиреним обавезама

Информативна пореска пријава
Образац ИПП

Овлашћење за употребу електронских сервиса
Образац ПЕП

Потврда о резидентности
Образац ПОР-1

Потврда о резидентности
Образац ПОР-2

Захтев за отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
Образац ЗОК

Изјава купца стана да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства
Образац ИКПС-ППАП

Пореска пријава пореза на додату вредност
Образац ПП ПДВ

Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
Образац ПП ОПО

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
Образац ППИ-1

Прилог уз образац ППИ-1

Подприлог уз прилог 1

Прилог 2 уз образац ППИ 1

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
Образац ППИ-2

Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон
Образац ППИ-3

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права
Образац ППИ-4

Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности

Образац ППДГ-1С

Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке
Образац ППДГ-3

Пореска пријава за утврђивање пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари и на друге приходе на које се порез не плаћа по одбитку
Образац ППДГ-4

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима
Образац ППП ПД

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку

Образац ППП ПО

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за ______ годину
Образац ППДГ-2Р

Захтев за исправку грешака
Образац ЗИГ

Преглед обрачуна ПДВ за порески период

Образац ПОПДВ

Захтев купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ

Образац РФНБ