Пореска управа  >>  е-ПОРЕЗИ  >>  Информацијe

Порески календар

дец 2016

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * До дана од којег се, у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација, пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку подносе искључиво у електронском облику, исплатилац подноси пореску пријаву ПДПО у складу са Правилником о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица ("Службени гласник РС", број 122/12), односно пореску пријаву ППДСО у складу са Правилником о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица ("Службени гласник РС", број 61/13). * Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари је остварио нерезидентни обвезник је 30 дана од дана остваривања прихода. * Плаћање накнаде за одводњавање врши се по решењу Пореске управе у року од 15 дана од дана пријема решења. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2015. годину, ако је у 2015. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Информацијe

Портал "е-ПОРЕЗИ" представља скуп електронских услуга Пореске управе Републике Србије, који омогућава свим пореским обвезницима електронску предају електронски потписаних образаца пореских пријава, праћење статуса послатих образаца и увид у пореску картицу пореског обвезника, а све у циљу бржег и једноставнијег испуњавања обавеза према Пореској управи. Овај систем задовољава високе стандарде безбедности који омогућава сигуран и некомпромитован пренос података електронским путем.

Како електронски да поднесете пореску пријаву, погледајте видео упутство.

Електронским услугама Пореске управе може се приступити у било ком тренутку отварањем Интернет адресе портала "е-ПОРЕЗИ" у неком од популарних Интернет претраживача – Internet Explorer, Mozilla Firefox и др.

Порталу е-ПОРЕЗИ можете приступити кликом на банер испод

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Електронске услуге на порталу "е-ПОРЕЗИ" доступне су сваког дана у периоду од 5 часова ујутро текућег дана до 1 час ујутро наредног дана. У случају било какве измене режима рада бићете благовремено обавештени.

Пореска управа је за све кориснике електронских сервиса обезбедила и ТЕСТНО ОКРУЖЕЊE које служи за тестирање и проверу исправности електронских пореских пријава. Пријаве које су поднете путем ТЕСТНОГ ОКРУЖЕЊА не стварају пореску обавезу већ служе искључиво за проверу исправности пријава (провера обрачуна, провера исправности XML фајлова и сл.) и тестирање.

 Упутство за неометан приступ порталу еПорези

Зашто "е-ПОРЕЗИ"?

Праћење стандарда и развоја информатичког друштва

  • Унапређење пословних процеса коришћењем информационо-комуникационих технологија
  • Лакше, једноставније и брже испуњавање обавеза према Пореској управи
  • Боље информисање пореских обвезника о њиховим правима и обавезама

Путем портала "е-ПОРЕЗИ" порески обвезници могу попуњавати, потписивати и проследити Пореској управи обрасце пореских пријава. Такође, порески обвезници могу прилагодити свој софтвер за рачуноводство, тако да аутоматски генерише фајл у одговарајућем формату (у делу Упутства и обрасци доступне су XSD шеме и XML примери) и такав фајл директно, путем портала "е-ПОРЕЗИ", електронски потпишу и проследе Пореској управи.

Портал "е-ПОРЕЗИ" омогућава увид у пореске картице пореског обвезника, увид у податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и преглед претходно послатих пореских пријава поднетих електронским путем. Такође, путем портала "е-ПОРЕЗИ" пореским обвезницима омогућена је и услуга доделе/одузимања овлашћења за електронско пословање.

Све активности које порески обвезник обавља путем портала "е-ПОРЕЗИ" су – бесплатне.