Пореска управа  >>  Правна лица

Порески календар

дец 2016

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * До дана од којег се, у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација, пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку подносе искључиво у електронском облику, исплатилац подноси пореску пријаву ПДПО у складу са Правилником о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица ("Службени гласник РС", број 122/12), односно пореску пријаву ППДСО у складу са Правилником о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица ("Службени гласник РС", број 61/13). * Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари је остварио нерезидентни обвезник је 30 дана од дана остваривања прихода. * Плаћање накнаде за одводњавање врши се по решењу Пореске управе у року од 15 дана од дана пријема решења. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2015. годину, ако је у 2015. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Правна лица

ИЗРАЧУНАВАЊЕ КОНТРОЛНОГ БРОЈА

Основ за контролу податка позив на број одобрења се налази у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (Сл.гласник РС 88/2002), у даљем тексту Правилник, у тачки 4.

Конструкција рачуна за уплату јавних прихода је:

840 – РРРРРР 843 – КК – директни рачуни за уплату јавних прихода

840 - 1557 845 – 53 - рачун за уплату јав. прих. Центра за велике пореске обвезнике

840 - Р 846 – КК – рачун за уплату јавних прихода физичких лица и предузетника

РРРРРР – представља партију рачуна за уплату јавних прихода, колона 2 из прилога 1 Правилника (нпр. 711111 – Порез на зараде за уплатни рачун 840 – 711111843 – 52),

Р – представља ознаку врсте јавног прихода (нпр. 1 – Пролазни рачун за уплату пореза, такси и самодоприноса на доходак грађана за уплатни рачун 840 – 1846 – 22)

Контрола позива на број одобрења се врши код свих уплата на наведене рачуне (843, 845 и 846).

Код уплата које се врше на рачуне 843 и 846, обавезни модел позива на број је 22 или 97.

 

Структура позива на број за модел 22 је:

ООО – ШИФРА ОБВЕЗНИКА (до 7 нумеричких места) К

ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

ШИФРА ОБВЕЗНИКА - ознака под којом се обвезник водио у РУЈП-у, која има до 7 нумеричких места без водећих нула, са додатком контролне цифре К

К – контролни број израчунат по модулу 11 СУБ за шифру обвезника (пондерисање с лева у десно, у итерацијама од 7 до 2, ознака општине не улази у израчунавање контролног броја). Збир производа дели се бројем 11, остатак дељења одузима од броја 11 и добијени резултат је контролни број. Када је резултат 10 контролни број је нула, односно када је резултат 11 контролни број је 1.

 

Структура позива на број за модел 97 је:

КК - ООО – ИД ОБВЕЗНИКА (до 14 алфанумеричких места са водећим нулама)

КК – контролни број за низ цифара који представљају општину и ИД ОБВЕЗНИКА, израчунат по модулу 97, контролни број се уписује са водећом нулом

ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

ИД ОБВЕЗНИКА - ознака под којом се обвезник води у Пореској управи (порески идентификациони број, шифра обвезника, ЈМБГ или друго)

 

Код уплата које се врше на рачун 840-1557845-53 – Центар за велике пореске обвезнике, обавезни модел позива на број је 97.

 

Структура позива на број за модел 97 је:

КК - ООО – ПИБ (9 нумеричких места) – ШИФРА ЈАВНОГ ПРИХОДА (од 5 до 6 нумеричих цифара)

КК – контролни број за низ цифара који представљају општину и порески идентификациони број – ПИБ и ШИФРА ЈАВНОГ ПРИХОДА, израчунат по модулу 97, контролни број се уписује са водећом нулом

ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

ПИБ - ознака под којом се обвезник води у Пореској управи (Порески Идентификациони Број)

ШИФРА ЈАВНОГ ПРИХОДА – ознака врсте јавног прихода из прилога 1 Правилника, с тим што се уписују ознаке прихода из колоне 2, прилога 1 Правилника, без прве цифре «7» (5 нумеричих цифара) и, евентуално, још једна цифра ознаке начина извршења тог јавног прихода

Контрола шифре општине се врши у зависности од ГФС рачуна колона 2 прилога 1 Правилника и ознаке у колони 9, прилога 1 Правилника.

Ознака 1 за све општине 001-004,006-046,048-063,065-070, 072-089,091-105,107-123, 201-224,301,302-322,324-331, Ознака 2 за градове 501,511,521,531,541, Ознака 3 за аутономне покрајине 581,591,Ознака 4 за републику 601,701, Ознака 5 за СРЈ 928,933,901.

Шифре основа плаћања се користе, из колоне 7 прилога 1, Правилника, са додатком шифре облика плаћања, како је објашњено у тачки 4., подтачка 4. Правилника, за попуњавање шифре плаћања на налогу.

 

НАПОМЕНА ВАЖНО !

Број модела 22 у електронском облику задржава структуру унетог записа тј. први део позива на број је раздвојен цртицом од другог дела који је јединствен заједно са контролним бројем и тако се преноси у електронском запису.

Позив на број означен бројем модела 97 се у електронском запису исказује у низу без цртица односно размака, а према Одлуци о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета Службени лист број 29.

У поступку контроле Позива на број водити рачуна о вези ГФС рачуна (кол 2 Прилога 1 Правилника) и нивоа уплате ( кол 9 Прилога 1 Правилника) да ли се уписује шифра општине за ниво 1, шифра одговарајућег града за ниво 2, покрајине за за ниво 3, републике за ниво 4 и савезне државе за ниво 5. Исто тако проверити да ли је за одређени ГФС обавезан податак из колоне 10 Прилога 1 Правилника ( ово се односи само за модел 97).

Број :
У поље 'Број' се унеси нумерички податак (без размака, цртица и сл.).