Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Обрасци

Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права
Образац ЛНПДВ

Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ
Образац СНПДВ

Захтев - Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање
Образац ЗППОПДВ

Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ, који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање (за међународне уговоре)
Образац ППОПДВ

Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату
Образац ЕППДВ

Пријава за измену података за евидентирање обвезника пореза на додату вредност

ИЕПДВ

Потврда о извршенoм евидентирању за ПДВ
Образац ПЕПДВ

Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ
Образац ЗБПДВ

Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ
Образац ПБПДВ

Пореска пријава пореза на додату вредност
Образац ППП ПДВ

Захтев страног обвезника за рефакцију
Образац РЕФ1

Захтев хуманитарне организације за рефакцију
Образац РЕФ2

Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију
Образац РЕФ3А

Захтев страног држављанина за рефакцију
Образац РЕФ4

Евиденција захтева страног држављанина за рефакцију
Образац РЕФ4E

Захтев дипломатског и конзуларног представништва и међународне организације за рефакцију
Образац РЕФ5

Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ
Образац РФН

Захтев купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ
Образац РФНБ

Изјава купца стана да купује први стан
Образац ИКПС-ПДВ

Претежан извоз добара у иностранство
Образац ПИД ПДВ

Претежан извоз добара у иностранство
Oбразац ПИД ПДВ1

Подаци о испорукама и допремању добара обвезника ПДВ
Образац КМ ПДВ

Потврда о извршеном извозу
Образац ПИИ

Искоришћени износ пореза на промет као претходног ПДВ
Образац ИИПП ПДВ

Захтев за одобравање пореског пуномоћства за порез на додату вредност
Образац ЗПППДВ

Преглед обрачуна ПДВ за порески период

ПОПДВ