Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Јавна продаја заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Јавна продаја заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија  – Пореска управа - Филијала Лозница у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника "РАВНАЈА" А.Д., са седиштем у Малом Зворнику, ул. Краља Петра I бр. 1,  мат. бр. 07116217, ПИБ 101362961, а на основу члана 104. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002 .... 30/2018),оглашава

Јавну продају заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Четврто рочиште за првоусмено јавно надметање за продају покретних ствари пореског обвезника "РАВНАЈА" А.Д., са седиштем у Малом Зворнику, ул. Краља Петра I бр. 1,  мат. бр. 07116217, ПИБ 101362961, одржаће се дана  30.05.2018. године са почетком у 13,00 сати у канцеларији бр. 108 – МФ - Пореске управе - Филијале Лозница, Трг Јована Цвијића бр. 11.              

Предмет продаје су:

Ред. бр.

Опис покретне ствари

Идентификациони број код пореског обвезника

Инвентарни број код пореског обвезника

комада

Процењена вредност

у динарима

1

2

3

4

5

6

 1

 Теретно кипер возило TATRA JAMAL

7681

0893

1

2.818.000,00

 2

 Утоваривач SAMSUNG

7762

0990

1

4.906.000,00

 3

 DAMPER VOLVO A 30 C – сер. бр. V1094

7771

0998

1

8.048.000,00

4

POLUPRIKOLICA CISTERNA SDC TP

7781

1008

1

2.974.000,00

5

POLUPRIKOLICA CISTERNA GOŠA

7783

1010

1

463.000,00

6

Вибро сито – viper sizer 122 euro model

7757

0985

1

6.146.000,00

7

Сепаратор Finalay Super Track

7758

0986

1

12.038.000,00

8

Виљушкар clarke

7760

0988

1

665.000,00

9

Дробилица Braun Lenox

7765

0993

1

7.252.000,00

10

Систем за заваривање –VT 450/ES

7775

1002

1

446.000,00

11

Хидраулични чекић – KRUP HM 1500

7778

1005

1

3.045.000,00

12

Покретни транспортер цевасти

6881

0279

1

36.000,00

13

Транспортер Т9

7112

0335

1

6.000,00

14

Мобилна радио станица TK – 762G/862g

7471

0798

2

47.000,00

15

Цевовод за отпрашивање /320

7495

0816

1

23.000,00

16

Покретна хидротеретна платформа

7616

0905

1

261.000,00

17

Систем за мазут на фабрици креча

7793

1019

1

3.735.000,00

 

Укупно процењена вредност покретних ствари

 

 

 

52.909.000,00

Услови продаје:

  1. Продаји путем усменог јавног надметања ће се приступити ако се јави најмање два понуђача.
  2. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују следећа лица:

порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују ни понуђачи - правна лица и предузетници који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да  понуђачи-правна лица и предузетници пре почетка усменог јавног надметања доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне филијале Пореске управе.

  1. На првом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати испод 60% од утврђене почетне вредности. Покретна ствар се може продати на првом усменом јавном надметању за износ који је мањи од 60%од утврђене почетне вредности, ако се са тим писмено сагласи порески обвезник.
  1. За покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара понуђачи полажу депозит у износу од 10% процењене вредности, на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број 97- 03059101362961.
  2. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата  покретна ствар, увећану за 20% ПДВ-а,  уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари. Ако купац у наведеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.
  3. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права на рекламацију.
  4. Покретне ствари  изложене јавној продаји  могу се разгледати дана 30.05.2018. године од  10.00-11.00 сати.
  5.  Све информације о месту разгледања покретних ствари као и о самој продаји могу се добити преко тел. 015/889-550, локал 131 или 015/878-400.
  6. Овај оглас се објављује на огласној табли Филијале Лозница, на интернет страни Пореске управе, у дневном листу ,,СРПСКИ TЕЛЕГРАФ,, и доставља пореском обвезнику.