Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа – Филијала Нови Сад 1, у поступку принудне наплате пореске обавезе из непокретности пореског обвезника "ГАРДИ" ДОО из Новог Сада, на основу члана 105. и 108. став 1. и 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...30/2018) и члана 192., 193. и 194. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97,  31/2001 и «Сл.гласник РС», бр. 30/2010 и «Сл.гласник РС», бр.18/2016),  07.09.2018. године, објављује

О Г Л А С

о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

1. Прво рочиште за продају непокретности путем усменог јавног надметања и то:

Р.

бр.

Опис непокретности

Број

К.П.

КО

Површина према катастру

Утврђена почетна

вредност

у динарима на дан процене

ха

а

м2

 

1.

Пословни простор број 4 - Једна просторија занатства и личних услуга у приземљу, улаз број 9 у згради број 1, облик својине - приватна, обим удела 1/1

 

 

492

 

Нови Сад II

 

 

 

 

 

 

33

 

 

6. 718.080,60

 

2.

Једнособан стан број 19 - у поткровљу, улаз број 9/2 у згради број 1, облик својине - приватна, обим удела 1/1

492

 

Нови Сад II

 

 

 

 

 

31

 

3.290.364,18

 

Укупно:

 

 

 

 

 

10.008.444,78

 

 

Непокретности су уписане као својина пореског обвезника "ГАРДИ" ДОО из Новог Сада (обим удела 1/1) у катастар непокретности Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности у Новом Саду, у листу непокретности број: 2764, за К.О.Нови Сад II, и представљају две посебне целине.

Непокретности пореског обвезника су оптерећене законским заложним правом – хипотеком првог реда у корист Републике Србије – Пореске управе – Филијале Нови Сад 1 у укупном износу  од  23.046.302,42 динара и припадајућом каматом до дана исплате целокупног дуга, код пореског обвезника " ГАРДИ " ДОО,  ПИБ: 100238516, МБ: 08181497 из Новог Сада, ул. Темеринска бр.102на основу решења Министарства финансија Пореске управе Филијале Нови Сад 1  број: 301- 433-6997/2011-30-131-1 од  20.07.2011. године, 301-433-7818/2011-30-131-1 од 05.10.2011. године, 301-433-8612/2011-30-132/36-1 од 25.10.2011. године, 301-433-8564/2011-30-132/36-1 од 05.10.2011. године, 301-433-1152/2012-30-131-1 од 09.03.2012. године, 301-433-1396/2012-30-131-1 од 09.03.2012. године, 301-433-3860/2012-30-131-2 од 14.11.2012. године, 301-433-2166/2012-30-131-2 од 14.11.2012. године, 301-433-7417/2012-30-131-1 од 06.12.2012. године, 301-433-3247/2012-30-131-2 од 15.11.2012. године, која су након правоснажности уписана у лист непокретности број 2764 К.О. Нови Сад II дана 13.08.2012. године, 21.05.2013. године, 12.09.2013. године, 29.09.2015. године, 26.11.2015. године

2. Продаја непокретности путем првог усменог јавног надметања ће се одржати  18.09.2018. године, са почетком у 11 часова, у просторијама Министарства финансија, Пореске управе, Регионалне групе за едукацију, Едукативног центра у Новом Саду ул. Футошка бр. 35, соба бр. 24.

3. Почетна вредност непокретности утвђена је коначним решењем ове Филијале број: 2231-433-10-05275/2018-K2A06-4 од 23.08.2018 године и  износи, за непокретност под Р.бр.1 Пословни простор број 4 - Једна просторија занатства и личних услуга у приземљу, улаз број 9 у згради број 1, облик својине - приватна, обим удела 1/1, новчану вредност од  6.718.080,60 динара и за непокретност под Рбр.2  Једнособан стан број 19 - у поткровљу, улаз број 9/2 у згради број 1, облик својине - приватна, обим удела 1/1, новчану вредност од 3.290.364,18 динара, које се продају као одвојене целине.

4. Продаја непокретности врши се путем усменог јавног надметања.

5. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која најкасније до петка 14.09.2018.године, положе депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности непокретности, за  непокретност под Р.бр.1. Пословни простор број 4 - Једна просторија занатства и личних услуга у приземљу, улаз број 9 у згради број 1, облик својине - приватна, обим удела 1/1, у износу од 335.904,03 динара, и за непокретност под Р.бр.2.  Једнособан стан број 19 - у поткровљу, улаз број 9/2 у згради број 1, облик својине - приватна, обим удела 1/1, у износу од 164.518,21 динара на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења 97 92223100238516N, чиме стичу статус заинтересованог понуђача.

6. На првом усменом јавном надметању непокретности се не могу продати испод 75% утврђене почетне вредности.

7. Купци не могу бити порески обвезник, лица запослена у Пореској управи, као и са њима повезана лица. Забрана се односи и на препродају купљених непокретности, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.   

8. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу важећу личну карту, а правна лица  одговарајућу документацију о регистрацији правног лица,  овлашћење за учешће на јавном надметању, као и уверење о измиреним пореским обавезама не старије од 15 дана, од одржавања јавне продаје (важи за све учеснике јавног надметања). 

9. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је непокретност продата, умањену за износ уплаћеног депозита, уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

10.  На непокретности продатој јавним надметањем не постоји право рекламације.

11. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретности које су предмет јавне продаје у понедељак 17.09.2018. године у периоду од 10-12 часова. Разгледање непокретности се због обезбеђивања уласка у просторије најављује код инспектора који води поступак јавне продаје непокретности у пореској управи, Филијали Нови Сад 1 у Новом Саду, Модене бр.7 или путем телефона на бројеве: 021/4801-587 или 064/87-42-442 у радно време, до истека термина за разгледање непокретности. Све додатне информације се могу добити на напред наведене бројеве телефона. 

11. Овај оглас објавити на огласној табли Филијале Нови Сад 1, на интернет страни Пореске управе и дневном листу "КУРИР" дана 12.09.2018.