Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји непокретности путем непосредне погодбе - први пут

Порески календар

нов 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји непокретности путем непосредне погодбе - први пут

Број: 128-433-10-14076/2017-Д5АО5 ОГ-1-1 НП

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Ниш, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника ДОО „МАРКЕТИНЖЕЊЕРИНГ“ са седиштем у Нишу, Булевар Немањића 25, I спрат, лок. 108, ПИБ 102492249, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...30/2018), дана 20.09.2018. године, објављује

 

Оглас о продаји непокретности путем

непосредне погодбе - први пут

1. Прво рочиште за продају непокретности путем непосредне погодбе и то:

Р.

бр.

Опис непокретности

Улица и број

Број К.П

Катастарска општина

Обим удела

Површина према катастру

Утврђена почетна

вредност  непокретности у динарима на дан процене

ха

а

м2

1

Стан број 64

Романијска 15

806/4

Ниш-Ћеле Кула

1/1

 

00

72

7.912.409,76

 

Укупно:

 

 

 

 

 

 

 

7.912.409,76

oдржаће се дана 08.10.2018. године, са почетком у 11:30 часова, у Пореској Управи Филијали Ниш улица Николе Пашића број 24, канцеларија број 119. Непокретност под редним бројем 1  из тачке 1. Огласа  је уписана у препису Листа непокретности број 13554 код Републичког геодетског завода-Службе за катастар непокретности у Нишу за КО Ниш-Ћеле Кула као својина са обимом удела од 1/1 пореског обвезника ДОО „МАРКЕТИНЖЕЊЕРИНГ“ са седиштем у Нишу, Булевар Немањића 25, I спрат, лок. 108, ПИБ 102492249.

2. Потенцијални купци су дужни да најкасније до 10:00 часова истог дана доставе пријаву за учешће, лично,на писарници Пореске управе-Филијале Ниш или препорученом пошиљком на адресу Пореска управа - Филијала Ниш, улица Николе Пашића број 24. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

3. Почетна вредност непокретности из тачке утврђена је правоснажним решењем Министарства финансија - Пореске управе-Филијале Ниш број: 128-433-10-14076/2017-Д5АО5-8 од 13.02.2018. године и на дан процене износи 7.912.409,76 динара.

4. Продаја непосредном погодбом ће се одржати осмог дана од дана објављивања огласа о продаји ове непокретности непосредном погодбом, у службеним просторијама Министарства финансија, Пореске управе - Филијале Ниш, улица Николе Пашића број 24, Ниш, а најкасније у року од 6 месеци од дана доношења закључка о одређивању продаје непокретности путем усменог јавног надметања, односно најкасније до 24.10.2018.године.

5. Продаја непокретности се врши путем непосредне погодбе.

6. Постигнута цена непосредном погдбом увећава се за ПДВ-е који се обрачунава по стопи од 20% а купац непокретности дужан је да уплати постигнуту цену са обрачунатим ПДВ-ом.

7. Понуђачи су дужни да пре почетка продаје непокретности непосредном погодбом уплате депозит у висини 5% утврђене почетне вредности непокретности, на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења  97 38128102492249 N.

8. Опредељена непокретност није оптерећена правом службености, нити другим теретима непокретности. Непокретност се купује у виђеном стању, без права рекламације.

9.Продаја непокретности  непосредном погодбом се не може обавити по цени нижој од једне трећине  утврђене укупне почетне вредности непокретности, тј. по цени нижој од 2.637.469,92  динара.

10. Купци не могу бити, по основу непосредне погодбе, порески обвезник и лица запослена у Пореској управи, као ни са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљене непокретности, њено давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана од дана по извршеној продаји.

11. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења продаје непосредном погодбом (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом.

12. По окончању продаје непокретности непосредном погодбом, Пореска управа доноси решење о продаји непокретности.

13. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе-Филијале Ниш и у дневном листу ,,ДАНАС,,

14. Контакт телефон: 018/292-608, локал 119

                                                                                                                       ДИРЕКТОР

 

                                                                                                                 Мића Јеремић