Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа-Филијала Крушевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретне имовине пореског обвезника ДОО „МИНАК ПРОМ“ из Парчина, општина Александровац,  ПИБ: 107992323, Матични број: 20911786,  по решењу брoj : 052-433-06-08896/2018 од 30.05.2018. године,   на основу члана  99 и члана 104 Закона о пoреском поступку и пореској администрацији  ("Сл. Гласник РС" бр.80/2002.......30/2018.)  доноси:

 Оглас о  продаји  покретне имовине путем усменог јавног надметања

I Друго рочиште за продају покретне имовине путем усменог  јавног надметања за следећу имовину:

1. Покретне ствари које имају регистрациони број:

Опис покретне ствари

Рег. ознака/

број

 

Марка

 

Тип

Број шасије

 

Број мотора

 

Год. производње

 

Снага мотора у KW

 

 

Рад. зап. мотора у cm

 

Процењена вредност у динарима

Теретно возило

AC012-JŽ

VOLKSWAGEN

WLT281

WV2ZZZ21ZRH001831

 

1993

70

2383

195.000,00

2.Процењена вредност покретних ствари утврђена је записником о попису и процени покретних ствари    број 052-433-08896/2018 од 07.06.2018. године.   

Продаја ће се одржати дана 07.11. 2018. године са почетком у 12 и 45 часова у просторијама Филијале Крушевац у Крушевцу, Трг Деспота Стефана бр.2 на другом спрату у канцеларији бр.23.

3. Покретне ствари на усменом јавном надметању купују се у виђеном стању без права на рекламацију.

4. На усменом јавном надметању за покретне ствари  чија је појединачна вредност преко 200.000,00 могу  учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од од процењене вредности покретне ствари. Износ депозита уплатити на рачун јавних прихода 840-1700845-84 са позивом на број 97 73-052-107992323 V.

5. На другом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати по цени нижој од 30%  утврђене вредности, осим ако се са тим писмено сагласи порески обвезник.

6. Купац најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар увећану за 20% ПДВ-а ,  уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања када му је достављен записник о продаји. Ако купац у наведеном року не уплати цену, продаја се оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљм поступку продаје те ствари.

7. Порески обвезник,  лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица,  не могу бити купци ствари на усменом јавном надметању, као и понуђачи који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе, па је са собом потребно понети личну карту и уверење о измиреним пореским обавезама за физичка лица, или овлашћење и уверење о измиреним пореским обавезама за правна лица.

8. Овај оглас истаћи на огласној табли Филијале Крушевац, на интернет страни и доставити пореском обвезнику.

9.  Купци покретних ствари не могу вршити препродају купљених ствари, њихово  давање у закуп, на поклон или на коришћење лицима из тачке 7. у периоду од годину дана по извршеној продаји.

 

                                                                                                                                Директор

                                                                                                                                Верољуб Вучићевић