Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Продаја расходованих отпадних основних средстава Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад са припадајућим организационим јединицама и Центра за велике пореске обвезнике Београд, путем прикупљања писаних понуда

Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Продаја расходованих отпадних основних средстава Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад са припадајућим организационим јединицама и Центра за велике пореске обвезнике Београд, путем прикупљања писаних понуда

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

 РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ  НОВИ САД

оглашава:

 

Продаја расходованих отпадних основних средстава Пореске управе, Регионалног одељења за

материјалне ресурсе Нови Сад са припадајућим организационим јединицама и Центра за велике пореске обвезнике Београд, путем прикупљања писаних понуда

 

Продаја расходованих, неупотребљивих - отпадних основних средстава  ће се одржати дана 30.11.2018. године у 12,00 часова у просторијама Пореске управе, Сектор за образовање, комуникацију и међународну сарадњу, улица Футошка број 35, Нови Сад.

Рок за достављање понуда је 30.11.2018. године до 11,00 часова

Предмет продаје су расходованa, неупотребљивa - отпадна основна средства корисника Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад са припадајућим организационим јединицама и Центра за велике пореске обвезнике Београд, које је изгубило првобитну употребну врeдност, по списку датом у документацији. Расходована, неупотребљива - отпадна основна средства, која се продају као кабасти отпад индексног броја 20 03 07 из Каталога отпада, без права на евентуално коришћење. 

Отпадна основна средства се продају збирно, у виђеном и затеченом стању, без права купца на накнадне рекламације.

У предмет продаје улазе следећа основна средства: ормани, столови, столице разне, фотеље и остали канцеларијски намештај. Списак свих предмета продаје са локацијама где су складиштена могу се добити на захтев од особе за контакт. Предмети продаје су привремено ускладиштени у магацину Пореске управе у Новом Саду, Сентандрејски пут 165 и организационим јединицама  Пореске управе Регионалног одељења Нови Сад..

У понуди се наводи цена по килограму отпадних основних средстава, под условом да предузетник или привредно друштво испуњава законом прописане услове за поступање са отпадом - секундарним сировинама, у поступку јавног оглашавања, односно прикупљања понуда.

Уколико буде примљено више понуда са истом ценом по килограму, уговор ће бити закључен са понуђачем који ће бити изабран путем жреба. Начин жребања ближе је описан у документацији.

Услови за учешће у поступку, као и остале инфирнмације заинтересовани могу добити у документавцији која се може преузети са интернет странице наручиоца: http://www.purs.gov.rs/aktuelnosti/javna-prodaja-pokretnih-i-nepokretnih-stvari.html, лично на адреси Министарствa финансија, Пореске управе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16, канцеларија бр. 31. приземље, уз приложено овлашћење, или електронском поштом слањем захтева на мејл: srdjan.miladinovic@purs.gov.rs.

Особа за контакт је Срђан Миладиновић, тел. 021/487-4321, мобилни 064/874-2444.