Порески календар

феб 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

Број: 47-00385/2018-0058-014

На основу члана 16, став 1 и члана 160  Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005,  61/2007 И 20/2009...30/18), Министарство финансија - Пореска управе - Филијала  Лесковац, доноси:

                                                                        З А К Љ У Ч А К

1. Пореском обвезнику  DOO „REN ZHUA“,  са седиштем у Медвеђи, ул. Личка 108, Пиб: 107577306, ПОСТАВЉА се заступник по службеној дужности - адвокат Небојша Цветковић из Лесковца, ул. Косте Стаменковића бр. 8, у пореском поступку по налогу за контролу број: 47-00385/2018-0058-000 од 10.10.2018 год, са предметима контроле:

- обрачунавање и плаћање пореза на додату вредност, за период од 01.06.2012.-31.12.2017. године,

- обрачунавање и плаћање пореза на добит правних лица, за период од 01.01.2016.-31.12.2017. године,

- обрачунавање и плаћање пореза и доприноси по одбитку - обједињена наплата, за период 01.06.2012.-10.10.2018. године.

Заступник по службеној дужности се поставља због тога што одговорно лице предузећа, Yanfei Jin  држављанин НР Кине број пасоша G49305619, јмбг: 0401988665042, са привременим боравиштем у Врднику, ул. Милице Стојадиновић бр. 18, општина Ириг, није пронађен на датој адреси седишта привредног друштва  у Медвеђи ул. Личка бр. 108, нити се одазвао на позив за странку који му је упућен на адресу привременог боравишта.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 55/2004).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

                                                                    О б р а з л о ж е њ е

У поступку теренске контроле обрачунавање и плаћање пореза на додату вредност, за период од 01.06.2012.-31.12.2017. године, - обрачунавање и плаћање пореза на добит правних лица, за период од 01.01.2016. - 31.12.2017. године  и обрачунавање и плаћање пореза и доприноса по одбитку - обједињена наплата, за период 01.06.2012. - 10.10.2018. године. код пореског обвезника DOO „REN ZHUA“,  са седиштем у  Медвеђи, ул. Личка 108, Пиб: 107577306, инспектор је дана 11.10.2018 год, изласком на лице места на регистрованој адреси седишта пореског обвезника код Агенције за привредне регистре,  а то је Медвеђа ул. Личка 108, утврдио да се на регистрованој адреси седишта не налази порески обвезник, да нема истакнут назив фирме, и да је мештанима исти непознат.

Потом је дана 12.10.2018 год, послат позив за странку на адресу привременог боравишта одговорног лица  пореског обвезника DOO „REN ZHUA“, Yanfei Jin држављанин НР Кине број пасоша G49305619, јмбг: 0401988665042, са привременим боравиштем у Врднику, ул. Милице Стојадиновић бр. 18, општина Ириг, али се исти вратио са напоменом да се исти 22.10.2018 год, одселио.

Даљом провером утврђено је да одговорно лице није пријавило никакву промену адресе привременог боравишта, као ни адресе седишта пореског обвезника DOO „REN ZHUA“, код надлежних органа.

Како је у пореском поступку утврђено да  одговорно лице  не налази на датој адреси па су се стекли законски услови из члана 16. став 1. тачка 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији да Пореска управа у конкретном предмету пореском обвезнику постави заступника по службеној дужности ради вођења поступка контроле по налогу за контролу бр. 47-00385/2018-0058-000 од 10.10.2018 године.

Наиме, одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику чије се седиште не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 5. овог закона или у евиденционој пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност.

Из напред изнетог, применом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

Одредбом члана 16. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС", бр. 55/2004).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступмика по службеној дужности жалба није дозвољена.

                                                                                                                              Директор

                                                                                                                          Иван Станковић

Закључак:                                                            

- објавити на огласној табли

- Филијала  Лесковац                                                           

- доставити заступнику по службеној дужности