Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Сремска Митровица,  у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника на основу члана 105. и 108. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл.гласник РС», бр.80/2002 ... 30/2018) , објављује

 Оглас о  продаји непокретности путем усменог јавног надметања

1.Одређује се ПРВО рочиште, за продају непокретности  путем усменог јавног надметања, пописаних непокретности пореског дужника  ДОО COSUN SEED са седиштем  у Сремска Митровица, улица Краља Петра 1 бр. 5-7, ПИБ 105728368, матични број 20411074, и то:

 

Редни број

Опис непокретности

Улица и број

Број катастарске парцеле

Катастарска општина

ЗКУЛ бр./Лист непокретности бр/Поседовни лист бр.

Површина према катастру (ха,а,м2)

Почетна вредност непокретности

 

1

2

3

4

5

6

7

1

ЗГРАДА бр. 1 ЗА КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА НАМЕНА И ЗЕМЉИШТЕ

Пролаз Зелено дрво

4208/2

Сремска Митровица

20365

198м2

7.959.600,00

2

ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ УТВРЂЕНА ДЕЛАТНОСТ И ЗЕМЉИШТЕ

Пролаз Зелено дрво

4208/5

Сремска Митровица

8711

162м2

4.170.100,00

3

ПОСЛОВНА ЗГРАДА ЗА КОЈУ НИЈЕ УТВЂЕНА ДЕЛАТНОСТ И ЗЕМЉИШТЕ

Пролаз Зелено дрво

4208/6

Сремска Митровица

8711

167м2

4.742.800,00

 

 

 

 

 

 

 

16.872.500,00

 

2.Рочиште за продају пописаних непокретности одржаће се 27.12.2018. године, са почетком  у 10.00 часова у просторијама Пореске управе Филијала Сремска Митровица, Краља Петра Првог бр. 44, соба 24

3.Почетна вредност покретних ствари утврђена је правоснажним Решењем ове Филијале број 234-433-10-7386/2017-3 од 11.04.2018. године.  

4.Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

5.На усменом јавном надметању  могу учествовати само лица која доставе уверење о измиреним пореским обавезама. 

6. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања положе депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности напред наведених непокретности.  Депозит се уплаћује на рачун 840-1700845-84 са позивом на број 97 52 234 105728368N.

7. На првом усменом јавном надметању непокретност се не може продати по цени нижој од 75 % почетне вредности, односно 5.969.700,00 динара за непокретност под редним бројем 1, 3.127.575,00 динара за непокретност под редним беојем 2 и 3.557.100,00 динара за непокретност под редним бројем 3.

8. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања. Ако купац у одређеном року не плати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем оглашава неважећом и купац губи право на повраћај положеног депозита.

9. Порески обвезник и лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци непокретности, забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

10. На непокретности продатој јавним надметањем или на други начин не постоји право рекламације.

11.Оглас истаћи на огласну таблу Филијале, објавити на интернет страни Пореске управе, дневном листу Курир 18.12.2018. године и доставити пореском обвезнику.

Ближе информације могу се добити на телефон број 022/611-214 локал 118 или 119.

ДИРЕКТОР

Раде  Банчевић