Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Бечеј,  по службеној дужности, на основу члана 16. ст. 1. тачка 4, ст. 3. и 4. и члана 160. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС'', број 80/2002...95/2018),  дана 11.01.2019. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

1. Пореском обвезнику "BIO-ECO ELECTRO" DOO, ПИБ: 106729713, са последњим пријављеним седиштем у Бечеју, ул. Петровоселски пут бр. 107,  ПОСТАВЉА СЕ заступник по службеној дужности - адвокат АЛЕКСАНДАР МАРКОВ из Бечеја, ул. Доситејева бр. 2, ЈМБГ: 2505958830019, у пореском поступку  принудне наплате јавних прихода, који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе - Филијале Бечеј, број: 208-433-10-02853/2018-К2С02 од 25.12.2018. године, због тога што порески обвезник очигледно избегава да учествује у пореском поступку, а његово учешће је обавезно.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност све док  порески обвезник сам не отпочне са учешћем у пореском поступку или не одреди  заступника који ће га заступати у пореском поступку.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана  награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом  о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку («Сл. гласник РС», бр. 55/2004 и 59/2013).

4. Против овог закључка није дозвољена жалба.

                                                       О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Бечеј, покренула је порески поступак редовне наплате доспелих а неплаћених јавних прихода доношењем сл. опомена:

- опомена бр. 208-433-01-1/2014-4410-I2B05 од 17.10.2014. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2015-1012-I2B05 од 11.03.2015. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2015-2046-I2B05 од 18.05.2015. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2015-5329-I2B05 од 02.11.2015. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-253-I2B05 од 15.01.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-1657-I2B05 од 24.03.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-2083-I2B05 од 18.04.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-2687-I2B05 од 06.06.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-2871-I2B05 од 21.06.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-3191-I2B05 од 20.07.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-3725-I2B05 од 05.09.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-4229-I2B05 од 22.09.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-4599-I2B05 од 20.10.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-5038-I2B05 од 17.11.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2016-5305-Ј2B05 од 19.12.2016. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-340-Ј2B05 од 07.02.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-603-Ј2B05 од 22.02.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-900-Ј2B05 од 17.03.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-1490-Ј2B05 од 21.04.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-1925-Ј2B05 од 22.05.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-2168-Ј2B05 од 19.06.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-2666-Ј2B05 од 17.08.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-3090-Ј2B05 од 12.10.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-3137-Ј2B05 од 17.10.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-3811-Ј2B05 од 21.11.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-1/2017-4116-Ј2B05 од 26.12.2017. год.

- опомена бр. 208-433-01-00006-2018-102-К2С02 од 16.01.2018. год.

- опомена бр. 208-433-01-00006-2018-431-К2С02 од 26.02.2018. год.

- опомена бр. 208-433-01-00006-2018-849-К2С02 од 04.04.2018. год.

- опомена бр. 208-433-01-00006-2018-1001-К2С02 од 07.05.2018. год.

- опомена бр. 208-433-01-00006-2018-1368-К2С02 од 18.06.2018. год.

- опомена бр. 208-433-01-00006-2018-1641-К2С02 од 19.07.2018. год.

- опомена бр. 208-433-01-00006-2018-1877-К2С02 од 17.08.2018. год.

- опомена бр. 208-433-01-00006-2018-2127-К2С02 од 20.09.2018. год.

против  пореског обвезника из диспозитива овог закључка. Како порески обвезник није измирио дуг по опоменама које су му уредно достављене, и то:

- дана 21.10.2014. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2014-4410-I2B05 од 17.10.2014. год.

- дана 13.03.2015. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2015-1012-I2B05 од 11.03.2015. год.

- дана 21.05.2015. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2015-2046-I2B05 од 18.05.2015. год.

- дана 19.11.2015. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2015-5329-I2B05 од 02.11.2015. год.

- дана 02.02.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-253-I2B05 од 15.01.2016. год.

- дана 11.04.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-1657-I2B05 од 24.03.2016. год.

- дана 04.05.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-2083-I2B05 од 18.04.2016. год.

- дана 22.06.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-2687-I2B05 од 06.06.2016. год.

- дана 07.07.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-2871-I2B05 од 21.06.2016. год.

- дана 12.08.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-3191-I2B05 од 20.07.2016. год.

- дана 21.09.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-3725-I2B05 од 05.09.2016. год.

- дана 10.10.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-4229-I2B05 од 22.09.2016. год.

- дана 24.10.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-4599-I2B05 од 20.10.2016. год.

- дана 24.11.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-5038-I2B05 од 17.11.2016. год.

- дана 21.12.2016. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2016-5305-Ј2B05 од 19.12.2016. год.

- дана 14.02.2017. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-340-Ј2B05 од 07.02.2017. год.

- дана 10.03.2017. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-603-Ј2B05 од 22.02.2017. год.

- дана 23.03.2017. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-900-Ј2B05 од 17.03.2017. год.

- дана 10.05.2017. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-1490-Ј2B05 од 21.04.2017. год.

- дана 25.05.2017. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-1925-Ј2B05 од 22.05.2017. год.

- дана 06.07.2017. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-2168-Ј2B05 од 19.06.2017. год.

- дана 21.08.2017. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-2666-Ј2B05 од 17.08.2017. год.

- дана 30.10.2017. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-3090-Ј2B05 од 12.10.2017. год.

- дана 03.11.2017. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-3137-Ј2B05 од 17.10.2017. год.

- дана 07.11.2017. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-3811-Ј2B05 од 21.11.2017. год.

- дана 12.01.2018. године достављена опомена бр. 208-433-01-1/2017-4116-Ј2B05 од 26.12.2017. год.

- дана 01.02.2018. године достављена опомена бр. 208-433-01-00006-2018-102-К2С02 од 16.01.2018. год.

- дана 15.03.2018. године достављена опомена бр. 208-433-01-00006-2018-431-К2С02 од 26.02.2018. год.

- дана 20.04.2018. године достављена опомена бр. 208-433-01-00006-2018-849-К2С02 од 04.04.2018. год.

- дана 25.05.2018. године достављена опомена бр. 208-433-01-00006-2018-1001-К2С02 од 07.05.2018. год.

- дана 05.07.2018. године достављена опомена бр. 208-433-01-00006-2018-1368-К2С02 од 18.06.2018. год.

- дана 04.08.2018. године достављена опомена бр. 208-433-01-00006-2018-1641-К2С02 од 19.07.2018. год.

- дана 04.09.2018. године достављена опомена бр. 208-433-01-00006-2018-1877-К2С02 од 17.08.2018. год.

- дана 09.10.2018. године достављена опомена бр. 208-433-01-00006-2018-2127-К2С02 од 20.09.2018. год,

нити је поднео захтев за одложено плаћање пореског дуга, Пореска управа Филијала Бечеј покренула је дана 25.12.2018. године поступак принудне наплате доспелих а неплаћених јавних прихода доношењем Решења број 208-433-10-02853/2018-К2С02 о принудној наплати пореске обавезе из непокретности пореског обвезника.

Дана 26.12.2018.године покушано је уручење наведеног решења и сачињење записника о попису и процени непокретности, али порески обвезник није затечен на последњој пријављеној адреси. Уручење истог решења је покушано и на последњој пријављеној адреси законског заступника пореског обвезника, али исти није тамо затечен. Истог дана законском заступнику је остављен позив у поштанском сандучету да се јави у просторије Пореске управе Филијале Бечеј дана 28.12.2018. год, што такође није учинио. Из тог разлога стекли су се законски услови из члана 16. став 1. тачка 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији  да Пореска управа у конкретном предмету постави пореском обвезнику заступника по службеној дужности ради вођења и окончања покренутог поступка.

Стога је, применом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској  администрацији, донет закључак као у диспозитиву.

Висина новчане награде и накнада трошкова заступнику по службеној дужности прописани су  Тарифом  о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности – адвоката у пореском поступку («Сл. гласник РС», бр. 55/2004 и 59/2013).

Против овог закључка  није допуштена посебна жалба, сходно члану 16.став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.                                                                                                                      

                                                                                                                           П.О. ДИРЕКТОР

                                                                                                                           Драган Ђуровић