Порески календар

апр 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    О нама    Преглед прописа    Уредбе    Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини

Уредба о поступању са одређеним стварима у државној својини

("Службени гласник РС" бр. 98/10 и 51/11)

1. Основне одредбе

Члан1.

Овом уредбом, у складу са законом, уређује се поступање са стварима које Република Србија стекне у својини наслеђем, поклоном, једностраном изјавом воље, на основу одлуке надлежног  органа,  у  поступку  принудне  наплате  пореза  и  у  стечајном  поступку(у  даљем тексту: ствари).

Члан2.

Ствари преузима орган, односно организација која је у акту о стицању државне својине (у даљем тексту: акт о стицању) на стварима одређена као корисник ствари, а преузима и привремено чува орган, односно организација која је у акту о стицању одређена као држалац ствари.

Уколико у акту о стицању није одређен корисник или држалац ствари, ствари преузима и привремено чува надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој се територији ствари налазе. У ту сврху доносилац акта о стицању доставиће тај акт јединици локалне самоуправе.

Члан3.

Орган, односно организација из члана2. ове уредбе сачињава записник који садржи основ  стицања,  попис  ствари  по  врсти  и  количини  и  вредност  ствари  наведену  у  основу стицања, а ако та вредност није наведена у акту о стицању- процењену вредност.

Орган, односно организација из члана2. става1. овог члана која није одређена као корисник ствари, о свом трошку чува ствари до одређивања њиховог коначног корисника.

Трошкове које у вези са чувањем ствари из члана2. став2. ове уредбе има надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да накнади орган, установа, и друга организација која је одређена као крајњи корисник ствари, а у случају продаје ствари, трошкови се намирују из средстава остварених продајом ствари.

Члан4.

Орган, односно организација из члана2. ове уредбе дужна је да о стицању, односно преузимању ствари одмах обавести Републичку дирекцију за имовину Републике Србије(у даљем тексту: Дирекција).

Орган, односно организација из става1. овог члана дужна је да храну и ствари подложне кварењу,  за  које  није  одређена  као  корисник,  одмах  понуди  социјалним,  здравственим  и хуманитарним  установама,  установама  ученичког  и  студентског  стандарда  и  другим организацијама у овим областима, који су дужни да искажу своје потребе за тим стварима у року од24 часа од пријема понуде.

Уколико установе и друге организације из става2. овог члана не искажу потребе за стварима у прописаном року, орган, односно организација која чува ствари из члана2. ове уредбе дужна је да их одмах изложи јавној продаји. Средства остварена продајом уплаћују се на наменски рачун из члана7. ове уредбе, уз одбитак средстава које је орган, односно организација из члана2. ове уредбе утрошила за чување ствари.

2. Пренос ствари на коришћење

Члан5.

На основу исказаних потреба, као и захтева органа, установа и организација, који по Закону  о  средствима  у  својини  Републике  Србије  могу  бити  корисници,  о  одређивању корисника ствари закључком одлучује:

1) за непокретности и опрему веће вредности- Влада, на предлог Дирекције;

2) за остале ствари- Дирекција.

Закључак из става1. овог члана, који није управни акт, већ акт располагања, нарочито садржи:

1) правни основ за доношење;

2) назив органа, установе и друге организације којој се ствари дају на коришћење;

3) врсту и количину ствари и њихову вредност утврђену у смислу члана3. став1. ове уредбе;

4) износ висине трошкова чувања које је крајњи корисник дужан да накнади надлежном органу јединице локалне самоуправе из члана3. став3. ове уредбе;

5) рок преузимања ствари.

На основу закључка из става1. овог члана са крајњим корисником закључује се уговор о давању ствари на коришћење.

Ствари се могу дати на коришћење у складу са овом уредбом само под условом ако крајњи корисник прихвати обавезу накнаде трошкова чувања ствари из става2. тачка4) овог члана, као и трошкове транспорта.

До одређивања корисника ствари из става1. овог члана, ствари се могу дати у закуп на основу закључка Владе.

У образложењу предлога закључка из става5. овог члана, Дирекција образлаже разлоге за давање ствари у закуп уместо предлагања, односно одређивања корисника.

Члан6.

Уколико се ради о покретним стварима које се не могу дати на коришћење другим корисницима из разлога што им је протекао рок, хемијског су или другог карактера, стварима које су се користиле као информатичка и друга опрема, за које је прописан посебан начин уништавања или се могу, након расходовања дати у поступак рециклаже, као и друге ствари које су у таквом стању да се сматрају отпадом, ове ствари се чувају и са њима се поступа у складу са одредбама Закона о заштити животне средине("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон и72/09 - др. закон).

У циљу утврђивања о којој категорији ствари се ради, односно да ли се те ствари могу даље користити или их треба определити, због стања у коме се налазе, за уништавање или рециклажу, Дирекција формира међуресорску радну групу, коју чине представници надлежних државних  органа(Министарства  животне  средине  и  просторног  планирања,  Министарства трговине и услуга- Републичке дирекције за робне резерве, Управе за заједничке послове републичких органа и др.).

Рад  и  поступање  међуресорске  радне  групе  из  става2. овог  члана  утврдиће  се пословником о њеном раду.

Члан7.

Новчана средства остварена располагањем ствари до одређивања њиховог корисника у складу са овом уредбом(продаја, закуп и давање на коришћење уз накнаду) ствари уплаћују се на наменски рачун који се отвара за потребе Дирекције.

Средствима из става1. овог члана располаже Дирекција и користе се за финансирање трошкова располагања и управљања државном имовином.

3. Преузимање у државину ствари стечених у поступку принудне наплате пореза

Члан8.

Организациона  јединица  Пореске  управе  надлежна  за  спровођење  принудне  наплате пореза(у даљем тексту: Пореска управа), преко Централе Пореске управе, одмах, а најкасније у року од три дана од дана правоснажности решења којим се у својину Републике Србије преносе покретне ствари из члана104. став18. и непокретности из члана110. став5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији(у даљем тексту: решење), доставља Дирекцији решење, са писменим позивом да покретне ствари, односно непокретности из решења преузме у државину, сходно одредбама члана104. став19. и члана110. став11. Закона.

Члан9.

Дирекција, у року од три дана од дана пријема решења и писменог позива из члана8. ове уредбе у писаној форми обавештава Пореску управу о радном дану и сату када ће се извршити преузимање покретних ствари, односно непокретности и о лицу из Дирекције овлашћеном да изврши преузимање.

Дирекција је дужна да у року од30 дана од дана правоснажности решења, покретне ствари и непокретности преузме у државину.

Члан10.

Овлашћено лице из Дирекције из члана9. став1. ове уредбе, приликом преузимања покретних  ствари,  односно  непокретности,  дужно  је  да  Пореској  управи  стави  на  увид потписано и оверено овлашћење Дирекције и своју личну карту.

Пореска управа предаје, а Дирекција преузима непокретности у државину записником о примопредаји,  који  потписују  и  оверавају  печатима  овлашћена  лица  Пореске  управе  и Дирекције,  уз  предају  средстава  која  омогућавају  државину  на  непокретностима(предаја кључева за објекте), ако она постоје.

Записник о примопредаји непокретности из става2. овог члана садржи:

- број и датум доношења решења о преносу ствари у својину Републике Србије;

- врсту непокретности;

- место где се непокретност налази;

- површину непокретности;

- структуру објекта;

- број катастарске парцеле и назив катастарске општине;

- вредност ствари наведену у решењу о преносу ствари;

- друге податке.

Пореска управа предаје, а Дирекција преузима покретне ствари у државину њиховом предајом, о чему се између Пореске управе и Дирекције саставља записник о примопредаји који потписују и оверавају печатима овлашћена лица Пореске управе и Дирекције.

Предајом покретних ствари из става4. овог члана сматра се и предаја исправа које омогућавају фактичку власт на тим стварима(предаја кључева аутомобила и др.).

Записник о примопредаји покретних ствари из става4. овог члана садржи:

- број и датум доношења решења о преносу покретних ствари у својину Републике Србије;

- попис покретних ствари по врсти и количини;

- место где се покретне ствари налазе;

- вредност покретних ствари наведену у решењу о преносу ствари;

- друге податке.

Уколико  Дирекција  нема  услова  за  непосредну  државину  покретних  ствари,  након истека рока из члана9. став2. ове уредбе може ствари поверити на чување Пореској управи, уз њену сагласност, а за рачун Дирекције.

Услови чувања ствари из става4. овог члана, одговорност за ствари и висина накнаде за чување ствари утврђују се уговором између Дирекције и надлежног органа пореске управе.

4. Отуђење ствари

Члан11.

Ствари које нису дате на коришћење, односно у закуп могу се отуђити у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда који спроводи Дирекција.

Влада доноси закључак о отуђењу ствари, а поступак избора најповољнијег понуђача спроводи Дирекција.

Изузетно од става2. овог члана, опрема мале вредности и потрошни материјал отуђују се на основу одлуке Дирекције у поступку јавног надметања, прикупљања писмених понуда, односно непосредном погодбом уколико ствари нису отуђене у првом покушају продаје.

Малом вредношћу, у смислу става3. овог члана, сматра се вредност утврђена прописом којим се утврђује висина јавних набавки мале вредности.

Почетна вредност ствари које се отуђују, утврђује се на основу процене Пореске управе.

Изузетно  од  става5. овог  члана,  за  ствари  које  је  Пореска  управа  правоснажним решењем пренела у државну својину у поступку принудне наплате, почетна вредност утврђује се у висини процењене вредности(за покретне ствари), односно у висини почетне вредности(за непокретности), утврђеним у поступку принудне наплате у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Почетна вредност из става6. овог члана изражава се у еврима по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан процене, односно утврђивања у поступку принудне наплате, а купопродајна цена ствари које се отуђују не може бити мања од њихове почетне цене.

Уплата постигнуте купопродајне цене врши се у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате на рачун из члана7. ове уредбе.

5. Поступање са стварима стеченим по стечајном поступку

Члан12.

Ствари на којима је Република Србија стекла својину на основу члана154. Закона о стечају("Службени  гласник  РС", број104/09), по  правоснажности  решења  о  закључењу стечајног поступка и обавештења надлежног органа који води регистар привредних субјеката о брисању  стечајног  дужника  из  регистра,  преузима  у  државину  надлежни  орган  јединице локалне самоуправе на чијој територији се налазе те ствари.

Надлежни орган који води регистар привредних субјеката доставља обавештење из става 1. овог члана Дирекцији и надлежном органу јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази седиште стечајног дужника заједно са копијом решења о закључењу стечаја, као и обавештење о евентуалном постојању залога на покретним стварима.

По  пријему  обавештења  надлежни  орган  јединице  локалне  самоуправе  пописује  и преузима у државину непокретне и покретне ствари стечајног дужника које се налазе на њеној територији.

Уколико постоји сазнање да се део ствари стечајног дужника налази на територији друге јединице  локалне  самоуправе,  та  јединица  локалне  самоуправе  поступа  на  исти  начин  по обавештавању од стране јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази седиште стечајног дужника.

На  исти  начин  јединице  локалне  самоуправе  поступају  и  са  накнадно  пронађеним стварима  на  основу  достављених  информација  које  су  по  њиховом  захтеву  или  захтеву Дирекције дужни да достављају Републички геодетски завод, Агенција за привредне регистре, Агенција за приватизацију и Републичко јавно правобранилаштво.

Јединице локалне самоуправе је дужна да податке о стварима стечајног дужника које има у државини проследи Дирекцији одмах, а најкасније у року од три дана од дана извршеног пописа и преузимања у државину, ради евидентирања и одређивања корисника средстава.

Са непокретним и покретним стварима стеченим по стечајном поступку из става1. овог члана Дирекција поступа у складу са одредбама ове уредбе.

Члан13.

До  одређивања  коначног  корисника,  ствари  из  члана12. ове  уредбе  чува  јединица локалне самоуправе на чијој се територији ствари налазе.

Трошкове које у вези са чувањем ствари из става1. овог члана има надлежни орган јединице локалне самоуправе надокнађују се у складу са чланом3. став3. ове уредбе.

О  условима  чувања  ствари,  одговорности  за  ствар,  начину  коришћења  ствари  до одређивања њиховог коначног корисника, висини накнаде и др. сачињава се уговор између Дирекције и надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Члан14.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у"Службеном гласнику Републике Србије".