Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника „BIG BOYS“ са седиштем у Новом Пазару

Поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника „BIG BOYS“ са седиштем у Новом Пазару

ПИБ 106 960 194

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Нови Пазар, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари  пореског обвезника „BIG BOYS“ са седиштем у Новом Пазару,на основу члана 104. став 8. и 14. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/05, 61/07, 20/09, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 , 31/2001 , „Сл. гласник РС“, бр 30/10), објављује

О Г Л А С

о наставку продаје покретних ствари путем непосредне погодбе

1.ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ у поступку принудне наплате пореске обавезе, пореског обвезника „BIG BOYS“ DOO  са седиштем у Новом Пазару, ул. Михајла Пупина бб, ПИБ 106 960 194, путем усменог јавног надеметања НИЈЕ УСПЕЛА у року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања.

2. НАСТАВЉА СЕ ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ у поступку принудне наплате пореске обавезе,  пореског обвезника „BIG BOYS“ DOO  са седиштем у Новом Пазару, ул. Михајла Пупина бб, ПИБ 106 960 194, и то:

Покретне ствари које немају регистрациони број:

Р. б.

Врста  покретне ствари

Тип

 

Модел

 

Марка

Серијски број

 

Снага

 

Земља Порекла

 

Цена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Машина за шивење

 

Аутомат за постављање гајки

PH 296-02-Q1

JUKI

PZB 13553

2000W

Јапан

450.000,00

2

Машина за шивење

 

Ринглича-

рка

LK3-B430-2

BROTH-

ER

E7568110

2200

W

Јапан

285.000,00

3

Машина за шивење

 

Равна рупичарка

LBH-780

JUKI

781-N-12359

1300 W

Јапан

228.000,00

Наведене покретне ствари су својина пореског обвезника.

3. Почетна вредност покретних ствари утврђена је проценом пореског извршитеља по записнику о поновној процени бр. 075-433-22-00627/2013-D4B04-6 од 17.03.2014. године, у укупном износу од 963.000,00 динара

4. Продаја покретних ствари се врши путем непосредне погодбе која ће бити одржана осмог дана од дана истицања периода о подношењу понуде за продају ових покретних ствари непосредном погодбом, у службеним просторијама – канцеларија број 36, Министарства финансија  - Пореске управе - Филијале Нови Пазар, у улици АВНОЈ-а бб, Нови Пазар, а најкасније у року од 6 (шест) месеци од дана доношења закључка о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања, односно најкасније до 07.10.2014.године.

5. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права на рекламацију.

6. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари из тачке 1. овог огласа.

7. Забрана за лица из тачке 6. овог огласа односи се и на препродају купљених ставри, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

8. На непосредној погодби могу учествовати само лица која донесу потврду издату од стране надлежне Пореске управе о измиреним пореским обавезама, а овлашћени представник правног лица дужан је да приложи овлашћење о заступању.

9. На непосредној погодби могу учествовати само лица која на рачун Пореске управе број 840-1700845-84 са позивом на број 97 72-075-106960194V уплате депозит у висини од 10% процењене вредности.  

10. Купац је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар, уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом и исти не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

11. Овај оглас објавити на интернет страни и огласној табли Филијале Нови Пазар и доставити пореском дужнику, заступнику по службеној дужности, заложним повериоцима и лицима која имају уписану залогу или законско право прече куповине покретне ствари која је предмет продаје.

Ближе информације могу се добити на телефон број 020/317-032.                                                                                                 

                                                                                                                                             ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ

                                                                                                                                                  Изет Муртезић