Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Правилник o начину вођења обавезних евиденција о оствареном промету у кладионицама

Правилник o начину вођења обавезних евиденција о оствареном промету у кладионицама

("Службени гласник РС" бр.129/04)

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин вођења обавезних евиденција оствареног промета у кладионицама код приређивача посебне игре на срећу - клађења (у даљем тексту: приређивач).

Члан 2.

Приређивач је дужан да у складу са чланом 81. став 4. Закона о играма на срећу («Службени гласник РС», број 84/04), води месечну евиденцију о оствареном промету за свако уплатн o - исплатн o мест o кладионице (шалтерско место за пријем уплата и вршење исплата), на основу којег утврђује висину накнаде за приређивање посебне игре на срећу - клађења.

Члан 3.

Податке о оствареном промету за свако уплатно - исплатно место приређивач доставља Управи за игре на срећу у саставу Министарства финансија на Обрасцу МОП - Месечни обрачун промета за свако уплатно - исплатно место кладионице (шалтерско место за пријем уплата и вршење исплата) за месец ________ 200_. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Попуњени Образац МОП доставља се најкасније до 5. у месецу за претходни месец, у писменом облику и путем електронских медија.

Образац из става 1. овог члана, који се саставља за сваки објекат у коме се приређује посебна игра на срећу – клађења, обавезно садржи следеће податке:

1) назив и седиште приређивача;

2) ПИБ приређивача;

3) адресу објекта;

4) редни број уплатно - исплатних места (шалтерско место за пријем уплата и вршење исплата) у објекту;

5) ознаку, односно шифру (за електронски облик извештавања) уплатно - исплатних места;

6) износ примљених уплата за свако уплатно – исплатно место;

7) износ извршених исплата играчима;

8) износ месечне накнаде приређивача за приређивање посебне игре на срећу - клађења;

9) место и датум израде обрачуна приређавача;

10) име и презиме лица које је саставило обрачун;

11) потпис одговорног лица приређивача.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије».

 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПРИРЕЂИВАЧА _____________________________
Образац МОП

ПИБ___________________

 

АДРЕСА ОБЈЕКТА______________________

 

 

МЕСЕЧНИ ОБРАЧУН ПРОМЕТА ЗА СВАКО УПЛАТНО - ИСПЛАТНО МЕСТО
КЛАДИОНИЦЕ (ШАЛТЕРСКО MEСТО ЗА ПРИЈЕМ УПЛАТА И ВРШЕЊЕ ИСПЛАТА )
ЗА МЕСЕЦ _______________200_.ГОДИНЕ

Редни број уплатно – исплатних места

Ознака, односно шифра (за електронски облик извештавања) уплатно - исплатних места

Износ примљених
уплата

Износ извршених исплата играчима

Месечна
накнада
за приређивање игара на срећу – клађења
( колона 3 x 5%)

1

2

3

4

5

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

Укупно

     
       
МЕСТО И ДАТУМ
ОБРАЧУН САСТАВИО
 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
ИЗРАДЕ ОБРАЧУНА
(ИМЕ И ПРЕЗИМЕ)
   
__________________
__________________
 
__________________
   
МП