Пореска управа  >>  ПДВ  >>  Правилник о начину вођења обавезних евиденција о оствареном промету по аутомату

Порески календар

јан 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

ПДВ

Правилник о начину вођења обавезних евиденција о оствареном промету по аутомату

("Службени гласник РС" бр.129/04, 16/11)

Члан 1.

            Овим правилником прописује се начин вођења обавезних евиденција о оствареном промету по аутомату за игре на срећу.

 

1. Дневни обрачун промета по аутомату

Члан 2.

             Приређивач посебних игара на срећу на аутоматима (у даљем тексту: приређивач) дужан је да води евиденцију о оствареном дневном промету по сваком аутомату појединачно.

             Приређивач је дужан да податке о оствареном дневном промету из става 1. овог члана ажурира на крају сваког дана, тако да процес ажурирања започне на крају радног времена, а да се заврши до 8,00 часова наредног дана и да исте уписује у Образац ДО - Остварене уплате и исплате за дан ________ 201_. године , који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

            Образац из става 2. овог члана обавезно садржи следеће податке:

            1) назив приређивача;

            2) ПИБ приређивача;

            3) седиште и адресу приређивача;

            4) адресу локације аутомата приређивача;

            5) датум;

            6) редни број аутомата;

            7) серијски број аутомата за игре на срећу;

            8) укупну уплату;

            9) укупну исплату ;

            10) укупан дневни промет.

             Попуњени Образац ДО по поједином аутомату потписују најмање два одговорна лица приређивача.

 

2. Збир дневних промета по аутомату

Члан 3.

             Приређивач је дужан да Управи за игре на срећу у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Управа) најкасније до 5. у месецу за претходни месец, у писменом облику и путем електронских медија, достави збир дневних обрачуна промета по аутомату, на Обрасцу ЗДП - Збир дневних обрачуна уплата и исплата за месец ________ 201_. године , који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

             Образац из става 1. овог члана обавезно садржи следеће податке:

            1) назив приређивача;

            2) ПИБ приређивача;

            3) седиште и адресу приређивача;

            4) локацију аутомата приређивача;

            5) датум;

            6) број обрачуна;

            7) редни број аутомата;

            8) серијски број аутомата за игре на срећу;

            9) укупна уплата;

            10) укупну исплату ;

            11) укупан месечни промет.

             Образац ЗДП потписују два одговорна лица приређивача.

 

3. Стање механичких и електронских бројчаника аутомата

Члан 4.

             Приређивач игара на срећу је дужан да на крају последњег дана у месецу попише стање механичких и електронских бројчаника и податке из пописа упише у Образац СБ - Стање механичких и електронских бројчаника на дан ________ 201_. године , који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

             Попуњени образац из става 1. овог члана по сваком поједином аутомату приређивач доставља Управи до 5. у месецу за претходни месец у писменом облику и путем електронских медија.

             Образац СБ обавезно садржи следеће податке:

            1) назив приређивача;

            2) седиште и адресу приређивача;

            3) локацију аутомата приређивача;

            4) редни број аутомата;

            5) серијски број аутомата;

            6) вредност кредита;

            7) укупан износ уплата;

            8) укупан износ исплата;

            9) износ потрошен у игри;

            10) износ освојен у игри.

             Попуњени Образац СБ потписују два одговорна лица приређивача.

 

4. Коначни годишњи обрачун промета по аутомату

Члан 5.

             Податке из коначног годишњег обрачуна промета по аутомату приређивач уноси у Образац КГО - Коначни годишњи обрачун за 201_. годину , који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, и исти доставља Управи до 15. јануара текуће године за претходну годину у писменом облику и путем електронских медија. Годишњи промет по аутомату представља збир месечних износа уплата по аутомату.

             Образац КГО обавезно садржи следеће податке:

            1) назив приређивача;

            2) ПИБ приређивача;

            3) седиште и адресу приређивача;

            4) локацију аутомата приређивача;

            5) редни број аутомата;

            6) серијски број аутомата;

            7) укупан годишњи износ уплата;

            8) укупан годишњи износ исплата;

            9) укупан годишњи промет;

            10) основицу као разлику између укупног годишњег промета и 12.000 евра у динарској противвредности;

            11) износ накнаде за приређивање игре.

             Образац КГО потписују два одговорна лица приређивача.

 

5. Прелазне и завршне одредбе

Члан 6.

            Одредбе члана 4. овог правилника примењиваће се од 1. октобра 2005. године.

 

Члан 7.

            Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину вођења обавезних евиденција о оствареном промету по аутомату
("Сл. гласник РС", бр. 16/11)

 

Члан 5.

            Обрасци ДО, ЗДП, СБ и КГО замењују се новим обрасцима ДО , ЗДП , СБ и КГО , који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.