Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    ПДВ    Подзаконска акта    Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на додату вредност

Правилник о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на додату вредност

("Службени гласник РС", број 114/12)

На основу члана 36а став 11. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник  РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12),

    Министар финансија и привреде доноси

 

П Р А В И Л Н И К
о утврђивању шта се сматра наплатом потраживања, у смислу Закона о порезу на додату вредност

"Службени гласник Републике Србије", бр. 114/12)


Члан 1.

    Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 36а став 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра наплатом потраживања.

 

Члан 2.

    Наплатом потраживања, у смислу члана 36а став 1. Закона, за извршени промет добара и услуга, сматра се:

    1)  пријем готовине, у случају када се потраживање наплаћује у готовом новцу;

    2) пријем новчаних средства на текући рачун, у случају када се потраживање наплаћује уплатом на текући рачун;

    3) пријем чека, у случају када се потраживање наплаћује путем чека;

    4) издавањем потврде (слипа) о извршеном плаћању, у случају када се потраживање наплаћује путем картице;

    5) подношењем менице на исплату, односно пренос (индосирање) менице, у случају када се потраживање наплаћује путем менице;

    6) закључивање уговора о пребијању (компензацији);

    7) закључивање уговора о уступању потраживања (цесији) у својству уступиоца потраживања, односно уговора о продаји потраживања;

    8) прихватањем упута у својству примаоца упута датог упутиоцу, у случају када се потраживање наплаћује на основу уговора о упућивању (асигнацији) закљученог између упутиоца и упућеника, односно између упутиоца, упућеника и примаоца упута;

    9) пристанком на уговор о преузимању дуга закљученог између дужника – лица коме је извршен промет добара или услуга и преузимаоца дуга;

    10) стицањем права располагања на добрима, односно примањем услуга, у случају када се потраживање наплаћује у добрима и услугама;

    11) пријем новчаних средстава од комисионара, односно консигнатера, у случају када се потраживање наплаћује од ових лица;

    12) пријем новчаних средстава од лица које наплаћује потраживање у име и за рачун обвезника ПДВ – испоручиоца добара, односно пружаоца услуга.

    Наплата потраживања пријемом чека у смислу става 1. тачка 3) овог члана сматра се извршеном даном који је на чеку назначен као датум издавања чека.

    Када је уговор о упућивању (асигнацији) из става 1. тачка 8) овог члана закључен између упутиоца и упућеника, прихватање упута даје се посебним документом.

    Уговори, пристанак на уговор о преузимању дуга и прихватање упута из ст. 1. и 3. овог члана, морају бити у писаној форми, односно у форми електронског документа издатог у складу са прописима којима се уређује електронски документ.

 

Члан 3.

    Ако је делимично наплаћено потраживање за више промета за које је издат један рачун, сматра се да је за сваки од тих промета делимично наплаћено потраживање сразмерно учешћу накнаде за сваки појединачни промет у укупној накнади за све промете за које је рачун издат.

    Ако је наплаћено потраживање за више промета за које је издато више рачуна, а наплаћени износ потраживања је мањи од збира износа потраживања по тим рачунима, сматра се да је наплата потраживања извршена по редоследу по којем су промети извршени, а ако је истог дана извршено више промета – по редоследу издавања рачуна за те промете.

 

Члан 4.

    Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.