Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Предузетници    Преглед прописа    Правилници    Правилник о садржини пријаве за упис у регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма и садржини обавештења о закљученим уговорима о извођењу тих програма

Правилник о садржини пријаве за упис у регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма и садржини обавештења о закљученим уговорима о извођењу тих програма

("Службени гласник РС" бр. 139/04)

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина пријаве за упис у Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма, на које се порез плаћа по одбитку, а који правна лица, предузетници и други субјекти (у даљем тексту: исплатиоци прихода) исплаћују интерпретаторима, ансамблима и оркестрима, имитаторима, илузионистима, менаџерима и другим ангажованим лицима (у даљем тексту: интерпретатори и друга ангажована лица), као и садржина обавештења о закљученим уговорима о извођењу тих програма, сагласно члану 108а Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02 и 135/04 - у даљем тексту: Закон).

Исплатиоцима прихода, у смислу овог правилника, не сматрају се физичка лица која за сопствене потребе и потребе своје породице ангажују интерпретаторе и друга лица из става 1. овог члана.

Члан 2.

Исплатиоци прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма из члана 108а став 2. Закона, на које се, према члану 99. Закона плаћа порез по одбитку, Пореској управи достављају пријаву и обавештење из члана 1. овог правилника, на следећим обрасцима:

1) Образац РИП - Пријава за упис у Регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма;

2) Образац ОЗУ - Обавештење о закљученим уговорима о извођењу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма у месецу ____ 200 _. године.

Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.

Образац РИП подноси се Пореској управи, према месту седишта исплатиоца прихода, најкасније до 31. јануара 2005. године, односно у року од 15 дана од дана уписа у одговарајући регистар код надлежног органа, сагласно члану 108а ст. 3. и 4. Закона.

Образац ОЗУ подноси се Пореској управи до петог у месецу за уговоре закључене у претходном месецу, сагласно члану 108а став 7. Закона.

Уз образац ОЗУ, подносе се и копије свих закључених уговора у претходном месецу.

Члан 4.

У Образац РИП, подаци се уносе на следећи начин:

Део 1. - Подаци о исплатиоцу прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма - уносе се основни подаци о исплатиоцу прихода (ПИБ, матични број и фирма), основни подаци о делатности (шифра претежне делатности) и датум почетка обављања делатности (упис у регистар надлежног органа).

Део 2. - Подаци о објектима и просторима за извођење естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма - уноси се:

У колону 2 - врста објекта, односно простора у којем се организује извођење програма, и то:

- угоститељски или туристички објекат (хотел, мотел, ресторан, одмаралиште, дискотека, сплав и др.);

- ТВ студио;

- стадион, спортска или друга хала;

- отворени простор (трг, базен и сл.);

- концертна, позоришна, биоскопска или друга сала;

- дом културе, просторија удружења, савеза или друге организације, месне или друге заједнице;

- други непоменути објекат или простор.

У колону 3 - подаци о месту и адреси (улица и број) објекта, односно простора у којем се организује извођење програма;

У колону 4 - подаци о граду, односно општини на чијој територији се налази место у којем се организује извођење програма;

У колону 5 - подаци о површини објекта, односно простора у којем се организује извођење програма;

У колону 6 - подаци о капацитету објекта, односно простора у којем се организује извођење програма - број особа (посетилаца) које може да прими тај објекат, односно простор.

Члан 5.

У Образац ОЗУ, подаци се уносе на следећи начин:

У колону 2 - број закљученог уговора о извођењу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма из деловодника подносиоца обавештења, односно исплатиоца прихода;

У колону 3 - податак о датуму закључења уговора из колоне 2;

У кол. 4 и 5 - подаци о другој уговорној страни са којом је закључен уговор из колоне 2 - назив и порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) за правна лица и предузетнике, односно име и презиме и јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) за физичка лица.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

 

Образац РИП

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Организациона јединица _____________

 

 

 

ПРИЈАВА
ЗА УПИС У РЕГИСТАР ИСПЛАТИЛАЦА ПРИХОДА ПО ОСНОВУ ЕСТРАДНИХ ПРОГРАМА ЗАБАВНЕ И НАРОДНЕ МУЗИКЕ И ДРУГИХ ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА

1.

Подаци о исплатиоцу прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма:

1.1.

Порески идентификациони број (ПИБ)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.2.

Матични број лица (правног лица односно радње)

|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.3.

Фирма (пуна ознака)

 

1.4.

Фирма (скраћена ознака)

 

1.5.

Шифра претежне делатности

|_|_|_|_|_|_|

1.6.

Датум почетка обављања делатности (упис у регистар)

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

 

2. Подаци о објектима и другим просторима за извођење естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма:

Ред. бр.

Објекат/простор

Место и адреса

Град/Општина

Површина објекта/простора

Капацитет објекта/простора

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

3. Напомена подносиоца пријаве:

 

 

 

 

 

__________________                __________________
            Место                                       Датум

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуно тачни:

М.П.               _____________________
Потпис одговорног лица

 

Потврда о пријему пријаве (попуњава Пореска управа)

 

 

Образац ОЗУ

ПИБ___________________________________
Исплатилац ____________________________
Седиште исплатиоца ____________________
                          (адреса и општина исплатиоца)
Матични број __________________________
Шифра делатности исплатиоца

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Организациона јединица ________________
Потврда о пријему:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ИЗВОЂЕЊУ ЕСТРАДНИХ ПРОГРАМА ЗАБАВНЕ И НАРОДНЕ МУЗИКЕ И ДРУГИХ ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА У МЕСЕЦУ ____ 200_. ГОДИНЕ

Ред. бр.

Деловодни број уговора

Датум закључења уговора

Друга уговорна страна

Назив/Име и презиме

ПИБ/ЈМБГ

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

Прилога: ______________
            (укупан број уговора)

 

__________________                __________________
            Место                                       Датум

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у обавештењу потпуно тачни:

М.П.               _____________________
Потпис одговорног лица