Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Предузетници    Преглед прописа    Правилници    Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника

Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника

(„Службени гласник РС“, број 77/13

Престао да важи осим у случајевима подношења пореске пријаве у складу са чл.7 Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника („Сл.гласник РС“,бр.15/16).

На основу члана 38. ст. 1. и 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13),

Министар финансија и привреде доноси

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем коју доставља физичко лице као порески обвезник када сам обрачунава и уплаћује порез на доходак грађана (у даљем тексту: самоопорезивање) на зараду или другу врсту прихода коју остварује у или из друге државе, код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код представника или службеника таквог представништва, односно организације или код другог исплатиоца, ако порез по одбитку не обрачуна и не уплати исплатилац прихода, односно ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку у смислу члана 99. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13 и 48/13 - исправка - у даљем тексту: Закон).

 

Члан 2.

Пореску пријаву из члана 1. овог правилника порески обвезник доставља Пореској управи на Обрасцу ПП ОПО - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника за приход примљен ______20__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 У Образац ПП ОПО новчани износи уносе се у динарима, без децимала.

 

Члан 3.

Пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО порески обвезник доставља Пореској управи - организационој јединици надлежној према месту свог пребивалишта, посебно за остварену зараду и сваку другу врсту прихода наведену на обрасцу те пореске пријаве у року за подношење пореске пријаве за приходе на које се порез плаћа самоопорезивањем у складу са чланом 95. став 5. Закона.

 

Члан 4.

У Обрасцу ПП ОПО исказују се и подаци о доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: припадајући доприноси) које порески обвезник обрачунава и плаћа из оствареног прихода истовремено са обрачуном и плаћањем пореза самоопорезивањем исказаног у тој пореској пријави у смислу члана 65. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 и 47/13).

 

Члан 5.

 У Образац ПП ОПО, у колону 3 уносе се следећи подаци:

1) под ред. бр. 1. - остварени приход који чини зарада и друга примања по основу запослења, уговорена накнада или друга врста прихода (бруто износ);

2) под ред. бр. 2. - приход који је изузет или ослобођен плаћања пореза до прописаног износа, уз навођење законског основа за изузимање или ослобођење од плаћања пореза (уписује се члан, односно одредба Закона);

3) под ред. бр. 3. - остварени приход који се опорезује, као разлика између оствареног прихода са ред. бр. 1. и износа прихода који је изузет или ослобођен од плаћања пореза са ред. бр. 2; ако Законом није прописано изузимање, односно ослобођење од плаћања пореза, на овом редном броју исказује се износ са ред. бр. 1;

4) под ред. бр. 4. - износ трошкова који је обвезник имао при остваривању и очувању прихода, ако се признају по Закону (приходи од ауторских права и права сродних ауторском праву и права индустријске својине, приходи од издавања сопствене непокретности, приходи од давања у закуп покретних ствари, приходи спортиста и спортских стручњака и други приходи);

5) под ред. бр. 5. - опорезиви приход (пореска основица) који чини разлика између оствареног прихода који се опорезује са ред. бр. 3. и износа трошкова са ред. бр. 4, ако се признају по Закону; ако се трошкови не признају, на овом редном броју исказује се износ са ред. бр. 3;

6) под ред. бр. 6. - износ пореза, обрачунат применом прописане стопе пореза на опорезиви приход са ред. бр. 5;

7) под ред. бр. 7. - износ пореза на доходак грађана који је плаћен у другој држави на остварени приход са ред. бр. 1. (садржан у том приходу), ако је документован одговарајућом потврдом надлежног државног органа друге државе;

8) под ред. бр. 8. - износ пореза за плаћање, као разлика између износа обрачунатог пореза са ред. бр. 6. и износа пореза плаћеног у другој држави са ред. бр. 7; у случају да порез није плаћен у другој држави, на овом редном броју исказује се износ са ред. бр. 6;

9) под ред. бр. 9. - основица за обрачун и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, утврђена у складу са законом; ако је основица доприноса једнака основици пореза, на овом редном броју исказује се износ са ред. бр. 5;

10) под ред. бр. 10. - износ обрачунатих и плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање из оствареног прихода, као збир износа са ред. бр. 10.1. до 10.3;

11) под ред. бр. 10.1. - износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: ПИО), ако се плаћа у складу са законом, обрачунат применом прописане стопе доприноса на основицу доприноса са ред. бр. 9;

12) под ред. бр. 10.2. - износ доприноса за здравствено осигурање, ако се плаћа у складу са законом, обрачунат применом прописане стопе доприноса на основицу доприноса са ред. бр. 9;

13) под ред. бр. 10.3. - износ доприноса за осигурање за случај незапослености, ако се плаћа у складу са законом, обрачунат применом прописане стопе доприноса на основицу доприноса са ред. бр. 9.

 У колони 4 - Уплатни рачун, подаци се уносе на ред. бр. 8, 10.1, 10.2. и 10.3.

 

Члан 6.

До почетка примене овог правилника примењиваће се Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника ("Службени гласник РС", број 11/05).

 

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.