Poreska uprava  >>  CVPO  >>  Obaveštenja

Poreski kalendar

maj 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Obaveštenja

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je dana 29.03.2018. Vlada Republike Srbije donela Zaključak o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privrednog prava („Službeni glasnik RS“ br.28/18).

S tim u vezi, obaveštavamo vas da počev od 30.04.2018., prilikom podnošenja podnesaka Centru za velike poreske obveznike (zahteva, predloga, obrazaca, molbi, žalbi, predstavki, prigovora, obaveštenja, saopštenja i druge vrste pisanog obraćanja) niste u obavezi da primenite pečat, osim ako to nije propisano zakonskim ili podzakonskim aktom.

Skrećemo vam pažnju da podnesak mora biti potpisan od strane lica koje je ovlašćeno za potpisivanje i to: zakonskog zastupnika, lica koje je ovlašćeni predstavnik po opštem aktu pravnog lica i punomoćnika.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

U vezi sa podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na povraćaj akcize plaćene pri uvozu derivata nafte koje uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, obaveštavamo vas sledeće:

Članom 19. stav 1. tačka 2) Zakona o akcizama („Sl. glasnik 22/01,...,30/18) propisano je da se akciza ne plaća na akcizne proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje za:

 (1) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava,

(2) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima,

(3) lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica,

(4) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući i članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorima.

Odredbama člana 5a Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koje prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 41/09,...,90/17) propisani su uslovi za oslobođenje od plaćanja akcize iz člana 19. stav 1. tačka 2) Zakona koje proizvođač, odnosno uvoznik (obveznik) može da ostvari na derivate nafte koje prodaje.

Po ispunjenju uslova iz navedenog člana Pravilnika, uvoznik – ovlašćeni distributer derivata nafte, koji je obveznik Centra za velike poreske obveznike, može podneti  u skladu sa članom 10. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ovom Centru zahtev za povraćaj akcize.

Uz zahtev za povraćaj akcize uvoznik – ovlašćeni distributer derivata nafte dostalja:

-          fotokopiju osnovne potvrde

-          fotokopiju Obrasca SNA - službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, odnosno LNA - nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda,

-          fotokopiju spiska službenih i privatnih vozila stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava za nabavku goriva,

-          fotokopiju fakture.

Uvoznik – ovlašćeni distributer ima pravo na povraćaj akcize na derivate nafte do količine koja je navedena u spisku sačinjenom od strane Diplomatskog konzularnog predstavništva, koji je potpisan od strane šefa misije i overen pečatom misije, a zatim nadoveren u Diplomatskom protokolu Ministarstva spoljnih poslova potpisom odgovornog lica i pečatom Ministarstva.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 031/2018 dana 27.04.2018. godine objavljena Uredba o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

 

                                                                                                               Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 030/2018 dana 20.04.2018. godine objavljeni sledeći zakoni:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost  koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. jula 2018. godine, osim odredaba člana 4. ovog zakona koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 23/18 od 23.03.2018. godine objavljen  Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu, broj 110-00-00129/2018-04 od 19.03.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 018/2018 dana 09.03.2018. godine objavljeni usklađeni dinarski iznos akciza:

-          USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini.

-          USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini

U istom službenom glasniku objavljeni su sledeći Pravilnici:

-          PRAVILNIK o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku

-          PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu

-          PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 018/2018 dana 09.03.2018. godine objavljen Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu. Pravilnik stupa na snagu 17.03.2017. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke”, za 2018. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 3,10% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,10% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,19% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,45% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 3,12% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 3,33% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 5,84% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 5,58% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,10% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,42% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 12,97% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 8,21% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(7) 4,41% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(8) 4,16% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Navedene kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Rok za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period februar 2018. godine je 15. mart. 2018. godine, na novom obrascu PP OAEL. Obračunski period je kalendarski mesec u kojem je izvršeno očitavanje potrošene električne energije. Poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju sastavljaju i podnose pravna lica i preduzetnici- snabdevači električne energije koji imaju licencu za obavljanje delatnosti snabdevanja električnom energijom u skladu sa Zakonom o energetici:

-          kada snabdevaju kupce električne energije za njihovu krajnju potrošnju

-          kada električnu energiju koriste za sopstvene potrebe

Obveznik akcize utvrđuje obavezu po osnovu akcize na električnu energiju tako što sabira:

-          iznose obračunate akcize iz svih izdatih računa o isporučenoj električnoj energiji krajnjim kupcima u poreskom obračunskom periodu februar 2018. godine

-          iznose obračunate akcize iz obračuna potrošnje električne energije za sopstvene potrebe u poreskom obračunskom periodu februar 2018. godine

Utvrđena obaveza unosi se u novi Obrazac PP OAEL - Poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju. Obrazac PP OAEL sastoji se iz tri dela:

 1. Podaci o prijavi,
 2. Podaci o obvezniku akcize,
 3. Podaci o obračunatoj akcizi

Podsećamo vas da Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave možete naći na sajtu Poreske uprave u delu pravna lica među pravnim propisima u delu korisnička uputstva.

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 020/2018 od 16.03.2018. godine objavljeni:

 Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku, koji je u primeni od 17. marta 2018.godine,

Pravilnikizmenama i dopunama pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave, koji je u primeni od 24, marta 2018.godine, i

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica, koji je u primeni od 1. aprila 2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

OBAVEŠTENjE

Odredbama člana 80. stav 5. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je da ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan.

Odredbama člana 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/2001,...,92/2011) propisano je da je Dan državnosti Srbije – Sretenje određen kao državni praznik koji se praznuje neradno 15-og i 16-og februara.

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da je rok za podnošenje poreskih prijava i izmirenje poreskih obaveza 19.02.2018. godine za:

 • podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec,
 • podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar ako je u januaru ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo,
 • plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec,
 • plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca,
 • podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec i
 • podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je na sajtu Poreske uprave u delu pregled propisa za pravna lica objavljeno Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV, broj 000-431-00-00040/2018-K0052 od 31.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ broj 7/2018 od  26.01.2018. godine objavljeni:

 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29) i 30), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8) i 9), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 113/17), koji su u primeni od 1. februara 2018. godine i to:

 

usklađeni dinarski neoporezivi iznosi

1) u članu 9. stav 1:

 

– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

67.145

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.511

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.592

– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

5.150

– novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)

12.746

2) u članu 18. stav 1:

 

– naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

3.837

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.303

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)

6.716

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

38.370

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom  Nove godine i Božića – tačka 8)

9.592

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

19.183

3) u članu 21a stav 2 – premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.757

4) u članu 83. stav 4 – pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

11.684

5) u članu 85. stav 1 – nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11)

12.746

 

 • Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“ br. 113/17) iznosi 5.757 dinara i primenjuje se  od  1. februara 2018. godine.

 

 • Ispravka iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu („Sl.glasnik RS“ broj 2/18), gde umesto broja: „3.951.855“ treba da stoji broj: „3.793.175“.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je na Portalu E porezi, u delu Uputstva i obrasci, objavljeno Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, broj: 000-092-00-00012/2018-K0059  od 19.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je na Portalu E porezi, u delu Uputstva i obrasci, objavljeno Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, broj: 000-092-00-00011/2018-K0059 od 10.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo vas da je izmenama i dopunama člana 85. stav 11. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“ br. 113/17) počev od 01.01.2018. godine, definisano da oporezivi prihod iz stava 1. tačka 12) ovog člana koji fizičko lice ostvari po osnovu primanja iz člana 9. ovog zakona iznad propisanih neoporezivih iznosa, čini razlika između ostvarenog primanja i neoporezivog iznosa. Dakle, ukinuto je priznavanje normiranih troškova za primanja iz člana 9. navedenog Zakona koja se isplaćuju preko neoporezivog iznosa i to:

-          otpremnine kod odlaska u penziju,

-          otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba u skladu sa Zakonom o radu, odnosno zaposlenom koji radi na poslovima za koje više ne postoji potreba ili postoji potreba smanjenja broja izvršilaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje  način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,

-          otpremnine koja se isplaćuje licu kome prestaje radni odnos u procesu rešavanja viška zaposlenih u postupku privatizacije u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuje program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije, preko iznosa utvrđenog tim programom,

-          stipendije i krediti učenicima i studentima, u mesečnom iznosu do 11.176 dinara,

-          pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika, do 65.189 dinara

-          naknade za ishranu – hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi preko mesečnog neoporezivog iznosa od 9.313 dinara.

Prilikom isplata otpremnina iz člana 9. Zakona iznad neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi od 20%. Osnovica poreza je oporezivi bruto prihod bez umanjenja za iznos normiranih troškova.

Prilikom isplata stipendija i kredita učenicima i studentima, pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika, kao i naknade za ishranu – hranarine, na iznos preko neoporezivog iznosa obračunava se porez na druge prihode u skladu sa članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod bez umanjenja normiranih troškova.

Napominjemo da je novom tačkom 30) u članu 9. Zakona o porezu na dohodak građana propisano da kod isplate novčane pomoći licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja novčani ekvivalent za neki njegov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njegovu aktivnost u odnosu na davaoca  neoporeziv iznos je 12.375 dinara godišnje, ostvarene od jednog isplatioca. U slučaju da se isplati veći iznos od neoporezivog, razlika se brutira koeficijentom 1,25 ili se neto iznos podeli sa 0,80 i na bruto iznos se obračunava porez po stopi od 20%.

                                                                                   Centar za velike poreske obveznike

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo vas da se neoporezivi iznos od 15.000 dinara iz člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana primenjuje kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine, a neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine, shodno članu 49. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 113/17).                                                                                    

                                                                                        Centar za velike poreske obveznike

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 2/18 dana 05.01.2018. godine objavljen iznos najviše mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje:

- Najviša mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 329.330 dinara, i primenjuje se od 06.01.2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 2/18 dana 05.01.2018. godine objavljen iznos najniže mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje :

-  Najniža mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.053 dinara, i primenjuje se od  06.01.2018. godine

Centar za velike poreske obveznike

 

Obaveštenje 

Obaveštavamo vas da je prema izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017), koji je u primeni od 25.12.2017.godine, propisan novi iznos takse na žalbu na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku koja sada iznosi 1.880 dinara.

Centar za velike poreske obveznike

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je   Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službenom glasniku RS“ br. 114/2017) propisan u Prilogu 1 − Plan računa za uplatu javnih prihoda, redni broj 211a, uplatni račun za akcizu na kafu proizvedenu u zemlju:

       

Akcize na kafu proizvedenu u zemlji

       

840

717521

843

11

Akciza na kafu proizvedenu u zemlji

53

4

PU

4

Pravilnik  stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Centar za velike poreske obveznike

 Obaveštenje

Obaveštavamo vas da je objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 114/2017), koji stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

U skladu sa izmenama navedenog Pravilnika, ukida se evidencioni račun CVPO 840-1557845-53, što znači da se od 1. januara 2018.godine sve obavezeplaćaju na direktne budžetske račune (grupa 843).

Napominjemo da na konsolidovanom upitu stanja, za konkretan PIB i pojedinačni račun javnih prihoda, postoji određen poziv na broj odobrenja za plaćanje, po modelu 97.

                   Centar za velike poreske obveznike

 

Beograd, 25.12.2017. godine - Obaveštavamo vas da je objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 114/2017), koji stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

U skladu sa izmenama navedenog Pravilnika, ukida se evidencioni račun CVPO 840-1557845-53, što znači da se od 1. januara 2018.godine sve obaveze plaćaju na direktne budžetske račune (grupa 843).

Napominjemo da na konsolidovanom upitu stanja, za konkretan PIB i pojedinačni račun javnih prihoda, postoji određen poziv na broj odobrenja za plaćanje, po modelu 97.

 

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ objavljeni sledeći propisi:

 „Službeni glasnik RS“ br. 113/2017 od 17.12.2017. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

 „Službeni glasnik RS“ br. 108/2017 od 01.12.2017. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

 „Službeni glasnik RS“ br. 96/2017 od 27.10.2017. godine

Iznos  najniže mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje  koji iznosi 23.074 dinara i primenjuje se od 1. novembra 2017. godine.

„Službeni glasnik RS“ br. 90/2017 od 06.10.2017. godine

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora i

PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

 

Obaveštavamo vas da je rok za podnošenje tromesečnog obračuna akcize za period 01.01.-30.06.2017. godine do 20.07.2017. godine, u skladu sa Zakonom o akcizama („Sl.glasnik RS“ br. 22/01,...,108/16) i Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl.glasnik RS“ br.3/05,...,101/16).

Takođe, obaveštavamo vas da je, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na  derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3), 5) i 7) Zakona o akcizama koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl.glasnik RS“ br.112/12,...,111/15), kao i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl.glasnik RS“, br. 38/13,....,101/16), rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti za period 01.01.-30.06.2017. godine najranije 20.07.2017. godine. Izuzetno, za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, podnosi se najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte  koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora, tj. za juni mesec 2017. godine najranije 20.07.2017. godine.

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ objavljeni sledeći propisi:

„Službeni glasnik RS“ br. 88/2017 od 29.09.2017.godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

„Službeni glasnik RS“ br. 86/2017 od 22.09.2017. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

„Službeni glasnik RS“ br. 73/2017 od 28.07.2017. godine

Iznos najniže mesečne osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koji iznosi 23.446 dinara i primenjuje se od 1. avgusta 2017. godine.

„Službeni glasnik RS“ br. 61/2017 od 23.06.2017. godine

Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji  se primenjuju od 01.07.2017.godine

 • U tarifnom broju 1. taksa na zahtev iznosi 310 dinara
 • U tarifnom broju 6. taksa na žalbu iznosi 460 dinara
 • U tarifnom broju 11. taksa na uverenje iznosi 310 dinara

„Službeni glasnik RS“ br. 41/2017 od 28.04.2017. godine

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 21.906 dinara i primenjuje se od 1. maja 2017. godine.

„Službeni glasnik RS“ br. 21/2017 od 10.03.2017.godine

Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

„Službeni glasnik RS“ br. 9/2017 od 10.02.2017. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

 

 „Službeni glasnik RS“ br. 7/2017 od 31.01.2017.godine

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

1) u članu 9. stav 1:

 

– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

65.189

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.176

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.313

2) u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

– neoporezivi iznos zarade

11.790

3) u članu 18. stav 1:

 

– naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)

3.725

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.236

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 4)

6.520

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 5)

37.252

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 6)

9.313

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 7)

18.624

4) u članu 21a stav 2:

 

– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.589

5) u članu 83. stav 4:

 

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

11.344

6) u članu 85. stav 1:

 

– nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 10)

12.375

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana stupaju na snagu 1. februara 2017. godine.

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini,                                                 

IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu  iznosi 3.808.440 dinara. 

IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu iznosi 3.953.503 dinara.

IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje:

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.229 dinara, a primenjuje se od 1. februara 2017. godine.

                                                                                    

 „Službeni glasnik RS“ br. 109/2016 od 30.12.2016.godine

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV i
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV.                                     

„Službeni glasnik RS“ br.108/2016 od 29.12.2016. godine

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

„Službeni glasnik RS“ br.107/2016 od 29.12.2016.godine

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;

„Službeni glasnik RS“ br. 101/2016 od 16.12.2016. godine

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o  načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju;
 • Pravilnik o izmenama i dopunama  Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske pijave;
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku         za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji  električne  i toplotne energije ili u industrijske svrhe;
 • Pravilnik o izmenama  Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica;
 • Pravilnik  o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica.

Obaveštenje

Odredbama čl. 91. st. 1 tačka 2) Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 30/1997.. 18/2016) propisano je da ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Odredbama čl. 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) propisano je da se Nova godina 2017 godina, kao državni praznik, praznuje neradno  1, 2. i  3. januara 2017. godine.

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da  je rok za izmirenje poreskih obaveza:

 • u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o akcizama  obveznik akcize  za period  01.12. - 15.12.2016. godine je dužan da uplati obračunatu akcizu  do 30.decembara 2016.godine, s obzirom da  poslednji dan u mesecu pada u subotu, koja je neradan dan; 
 • u skladu sa članom 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  poslodavac je dužan da najkasnije do poslednjeg  dana u tekućem  mesecu uplati doprinose za prethodni mesec, a  u konkretnom slučaju  do  4-og januara 2017. godine.

Odeljenje za komunikaciju, servis poreskih obveznika i pravnu pomoć