Poreska uprava  >>  CVPO  >>  Obaveštenja

Poreski kalendar

avg 2017

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2016. godinu, ako je u 2016. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Obaveštenja

Obaveštenje

Obaveštavamo vas da su u „Službenom glasniku RS“ objavljeni sledeći propisi:

„Službeni glasnik RS“ br. 61/2017 od 23.06.2017. godine

Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi koji  se primenjuju od 01.07.2017.godine

 • U tarifnom broju 1. taksa na zahtev iznosi 310 dinara
 • U tarifnom broju 6. taksa na žalbu iznosi 460 dinara
 • U tarifnom broju 11. taksa na uverenje iznosi 310 dinara

„Službeni glasnik RS“ br. 41/2017 od 28.04.2017. godine

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 21.906 dinara i primenjuje se od 1. maja 2017. godine.

„Službeni glasnik RS“ br. 21/2017 od 10.03.2017.godine

Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

„Službeni glasnik RS“ br. 9/2017 od 10.02.2017. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

 

 „Službeni glasnik RS“ br. 7/2017 od 31.01.2017.godine

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

1) u članu 9. stav 1:

 

– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – tačka 9)

65.189

– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

11.176

– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

9.313

2) u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

– neoporezivi iznos zarade

11.790

3) u članu 18. stav 1:

 

– naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – tačka 1)

3.725

– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

2.236

– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 4)

6.520

– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 5)

37.252

– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 6)

9.313

– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 7)

18.624

4) u članu 21a stav 2:

 

– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.589

5) u članu 83. stav 4:

 

– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

11.344

6) u članu 85. stav 1:

 

– nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 10)

12.375

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana stupaju na snagu 1. februara 2017. godine.

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini,                                                 

IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu  iznosi 3.808.440 dinara. 

IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu iznosi 3.953.503 dinara.

IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje:

Najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.229 dinara, a primenjuje se od 1. februara 2017. godine.

                                                                                    

 „Službeni glasnik RS“ br. 109/2016 od 30.12.2016.godine

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV i
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV.                                     

„Službeni glasnik RS“ br.108/2016 od 29.12.2016. godine

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

„Službeni glasnik RS“ br.107/2016 od 29.12.2016.godine

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa;

„Službeni glasnik RS“ br. 101/2016 od 16.12.2016. godine

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o  načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju;
 • Pravilnik o izmenama i dopunama  Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske pijave;
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku         za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji  električne  i toplotne energije ili u industrijske svrhe;
 • Pravilnik o izmenama  Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica;
 • Pravilnik  o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica.

Obaveštenje

Odredbama čl. 91. st. 1 tačka 2) Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 30/1997.. 18/2016) propisano je da ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Odredbama čl. 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) propisano je da se Nova godina 2017 godina, kao državni praznik, praznuje neradno  1, 2. i  3. januara 2017. godine.

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama obaveštavamo vas da  je rok za izmirenje poreskih obaveza:

 • u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o akcizama  obveznik akcize  za period  01.12. - 15.12.2016. godine je dužan da uplati obračunatu akcizu  do 30.decembara 2016.godine, s obzirom da  poslednji dan u mesecu pada u subotu, koja je neradan dan; 
 • u skladu sa članom 51. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  poslodavac je dužan da najkasnije do poslednjeg  dana u tekućem  mesecu uplati doprinose za prethodni mesec, a  u konkretnom slučaju  do  4-og januara 2017. godine.

Odeljenje za komunikaciju, servis poreskih obveznika i pravnu pomoć