Poreska uprava  >>  ePorezi  >>  Kako postati korisnik ?

Poreski kalendar

dec 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Kako postati korisnik ?

Pristup elektronskim servisima Poreske uprave je jedinstven i odnosi se na sve elektronske servise Poreske uprave.

  • Za pristup elektronskim servisima na portalu "ePorezi" potrebno je instalirati specijalno dizajniranu aplikaciju ePorezi
  • Pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem Kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji - Registar sertifikacionih tela možete pronaći na adresi http://epotpis.mtt.gov.rs/elektronski-potpis/
  • Fizičko lice u svoje ime ili zakonski zastupnik pravnog lica u ime pravnog lica pristupaju elektronskim servisima Poreske uprave direktno odnosno bez potrebe bilo kakave prethodne registracije za korišćenje ovih servisa
  • Zakonski zastupnik pravnog lica u ime pravnog lica može putem PEP obrasca, koji se podnosi u nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, ovlastiti drugo lice ("ovlašćeno lice za upotrebu elektronskih servisa") da u njegovo ime koristi elektronske servise Poreske uprave
  • Za korišćenje Kvalifikovanog elektronskog sertifikata neophodno je posedovati čitač kartica sa čipom (eng. Smart Card). Ukoliko se kao medij za elektronski potpis koristi USB token, čitač kartica nije potreban

Napomene:

Zakonski zastupnik pravnog lica sam čin davanja ili oduzimanja ovlašćenja može izvršiti korišćenjem portala "ePorezi" i to u slučaju da poseduje važeći Kvalifikovani elektronski seritifikat.

U slučaju da zakonski zastupnik, tj. lice koje daje ovlašćenje, ne poseduje Kvalifikovani elektronski serifikat, ovašćenje može dati popunjavanjem PEP obrasca i predajom istog nadležnoj Organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Sve informacije o nabavci i korišćenju Kvalifikovanog elektronskog seritifikata, možete dobiti na sajtovima ovlašćenih Sertifikacionih tela.