Poreska uprava  >>  ePorezi  >>  Kako postati korisnik ?

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Kako postati korisnik ?

Pristup elektronskim servisima Poreske uprave je jedinstven i odnosi se na sve elektronske servise Poreske uprave.

  • Za pristup elektronskim servisima na portalu "ePorezi" potrebno je instalirati specijalno dizajniranu aplikaciju ePorezi
  • Pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem Kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji - Registar sertifikacionih tela možete pronaći na adresi http://epotpis.mtt.gov.rs/početna/registar-pruzalaca-kvalif-usluga-od-povrenja/
  • Fizičko lice u svoje ime ili zakonski zastupnik pravnog lica u ime pravnog lica pristupaju elektronskim servisima Poreske uprave direktno odnosno bez potrebe bilo kakave prethodne registracije za korišćenje ovih servisa
  • Zakonski zastupnik pravnog lica u ime pravnog lica može putem PEP obrasca, koji se podnosi u nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, ovlastiti drugo lice ("ovlašćeno lice za upotrebu elektronskih servisa") da u njegovo ime koristi elektronske servise Poreske uprave
  • Za korišćenje Kvalifikovanog elektronskog sertifikata neophodno je posedovati čitač kartica sa čipom (eng. Smart Card). Ukoliko se kao medij za elektronski potpis koristi USB token, čitač kartica nije potreban

Napomene:

Zakonski zastupnik pravnog lica sam čin davanja ili oduzimanja ovlašćenja može izvršiti korišćenjem portala "ePorezi" i to u slučaju da poseduje važeći Kvalifikovani elektronski seritifikat.

U slučaju da zakonski zastupnik, tj. lice koje daje ovlašćenje, ne poseduje Kvalifikovani elektronski serifikat, ovašćenje može dati popunjavanjem PEP obrasca i predajom istog nadležnoj Organizacionoj jedinici Poreske uprave.

Sve informacije o nabavci i korišćenju Kvalifikovanog elektronskog seritifikata, možete dobiti na sajtovima ovlašćenih Sertifikacionih tela.