Poreska uprava  >>  e-POREZI  >>  Uputstva i obrasci

Poreski kalendar

dec 2016

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Do dana od kojeg se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku podnose isključivo u elektronskom obliku, isplatilac podnosi poresku prijavu PDPO u skladu sa Pravilnikom o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 122/12), odnosno poresku prijavu PPDSO u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 61/13). * Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari je ostvario nerezidentni obveznik je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Plaćanje naknade za odvodnjavanje vrši se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2015. godinu, ako je u 2015. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Uputstva i obrasci

e-POREZI - video o elektronskim servisima za poreske obveznike

Video uputstvo za pristupanje elektronskim servisima na portalu Poreske uprave

 

PP PDV

Za PP PDV prijavu postoji forma u XSD formatu (PPPDV-20140626.xsd) kao i XML primeri PPPDV-NoviXML, koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa

Postupak podnošenja PP PDV prijave možete pogledati Video uputstvo za PP PDV

 

PPP-PD

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (PPP-PD) Primeri za Korisničko uputstvo i Primeri za obračun za PPP-PD prijavu.

Postupak podnošenja PPP-PD prijave možete pogledati Video uputstvo za PPP-PD

 

PDP

Korisničko uputstvo za primenu pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica (PDP) 

Korisničko uputstvo za podnošenje PDP prijave (PDP) 

Za PDP prijavu postoji forma u XSD formatu (PDPPrijavaV.1.2.6.xsd) kao i XML primer (PDP-primer.xml), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

 

PPDG-2R

Korisničko uputstvo za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku PPDG 2R

 

PP OD-O

Za PP OD-O prijavu postoji forma u XSD formatu (PPODO-Prijava.xsd) kao i XML primeri prvobitne (PPODO.XML) i izmenjene (PPODO-izmenjena.XML) prijave, koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD-O

Postupak podnošenja PP OD-O prijave možete pogledati Video uputstvo za PP OD-O

PP OPO

Za PP OPO prijavu postoji forma u XSD formatu (PPOPO-Prijava.xsd) kao i XML primer (PPOPO.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Postupak podnošenja PP OPO prijave možete pogledati Video uputstvo za PP OPO

 

PDPO/S

Za PDPO/S prijavu postoji forma u XSD formatu (PPPDPOS-Prijava.xsd) kao i XML primeri (PPPDPOS.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Postupak podnošenja PDPO/S prijave možete pogledati Video uputstvo za PDPO/S 

PP KDZN

Za PP KDZN prijavu postoji forma u XSD formatu (PPKDZN-Prijava.xsd) kao i XML primer (PPKDZN.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Postupak podnošenja PP KDZN prijave možete pogledati Video uputstvo za PP KDZN

PP PPNO

Za PP PPNO prijavu postoji forma u XSD formatu (PPPPNO-Prijava.xsd) kao i XML primer (PPPPNO.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja PP PPNO 

 

PP OSI

Za PP OSI prijavu postoji forma u XSD formatu (PPOSI-Prijava.xsd ) kao i XML primer (PPOSI.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

PEP obrazac

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost – Obrazac PP PDV

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima – Obrazac PPP PD

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – Obrazac PPDG-2P