Poreska uprava  >>  ePorezi  >>  Uputstva i obrasci

Poreski kalendar

nov 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Uputstva i obrasci

ePorezi - video o elektronskim servisima za poreske obveznike

Video uputstvo za pristupanje elektronskim servisima na portalu Poreske uprave

PEP-IPJ

Poreska prijava PEP-IPJ 

Za PEP-IPJ prijavu postoji XML primer (PEP-IPJ XML primer.xml [XML | 2,8 KB]), koji možete iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vaše evidencije.

PPDG-1R

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti 

 

PP OA

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave

 

PP OAEL

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave  

 

PP PDV

Za PP PDV prijavu postoji forma u XSD formatu PPPDV-20140626.xsd kao i XML primeri PPPDV-NoviXML, koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.  

Postupak podnošenja PP PDV prijave možete pogledati Video uputstvo za PP PDV

Za pregled obračuna za porez na dodatu vrednost (POPDV) postoji forma u XSD formatu PPPDV POPDV.xsd kao i XML primeri POPDV xml, koji se mogu koristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Forma POPDV obračuna primenjuje se od 1. jula 2018. godine, u skladu sa "Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV" („Službeni glasnik RS“, broj 90/2017, 119/2017 i 48/2018).

PPP-PD

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (PPP-PD) Primeri za Korisničko uputstvo i Primeri za obračun za PPP-PD prijavu.

Postupak podnošenja PPP-PD prijave možete pogledati Video uputstvo za PPP-PD

 

PDP

Korisničko uputstvo za primenu pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja poreske prijave poreza na dobit pravnih lica (PDP) 

Korisničko uputstvo za podnošenje PDP prijave (PDP) 

Za PDP prijavu postoji forma u XSD formatu (PDPPrijavaV.1.2.6.xsd) kao i XML primer (PDP-primer.xml), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

 

PPDG-2R

Korisničko uputstvo za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku PPDG 2R

 

PP OD-O

Za PP OD-O prijavu postoji forma u XSD formatu (PPODO-Prijava.xsd) kao i XML primeri prvobitne (PPODO.XML) i izmenjene (PPODO-izmenjena.XML) prijave, koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD-O

Postupak podnošenja PP OD-O prijave možete pogledati Video uputstvo za PP OD-O

PP OPO

Za PP OPO prijavu postoji forma u XSD formatu (PPOPO-Prijava.xsd) kao i XML primer (PPOPO.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Postupak podnošenja PP OPO prijave možete pogledati Video uputstvo za PP OPO

Video uputstvo za podnošenje poreske prijave za porez od davanja u zakup sopstvene nepokretnosti - PP OPO

PDPO/S

Za PDPO/S prijavu postoji forma u XSD formatu (PPPDPOS-Prijava.xsd) kao i XML primeri (PPPDPOS.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Postupak podnošenja PDPO/S prijave možete pogledati Video uputstvo za PDPO/S 

PP KDZN

Za PP KDZN prijavu postoji forma u XSD formatu (PPKDZN-Prijava.xsd) kao i XML primer (PPKDZN.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Postupak podnošenja PP KDZN prijave možete pogledati Video uputstvo za PP KDZN

PP PPNO

Za PP PPNO prijavu postoji forma u XSD formatu (PPPPNO-Prijava.xsd) kao i XML primer (PPPPNO.XML), koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja PP PPNO 

 

IOSI

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Za IOSI prijavu postoji forma u  XSD formatu - IOSI prijava  kao i XML primer - IOSI primer

koji se mogu iskoristiti za formiranje i slanje podataka iz Vašeg računovodstvenog programa.

PEP obrazac

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost – Obrazac PP PDV

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima – Obrazac PPP PD

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica – Obrazac PDP

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – Obrazac PPDG-2P