Poreska uprava  >>  e-POREZI  >>  Informacije

Poreski kalendar

dec 2016

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Do dana od kojeg se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku podnose isključivo u elektronskom obliku, isplatilac podnosi poresku prijavu PDPO u skladu sa Pravilnikom o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 122/12), odnosno poresku prijavu PPDSO u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 61/13). * Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari je ostvario nerezidentni obveznik je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Plaćanje naknade za odvodnjavanje vrši se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2015. godinu, ako je u 2015. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Informacije

Portal "e-POREZI" predstavlja skup elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srbije, koji omogućava svim poreskim obveznicima elektronsku predaju elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih obrazaca i uvid u poresku karticu poreskog obveznika, a sve u cilju bržeg i jednostavnijeg ispunjavanja obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti koji omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Kako elektronski da podnesete poresku prijavu, pogledajte video uputstvo.

Elektronskim uslugama Poreske uprave može se pristupiti u bilo kom trenutku otvaranjem Internet adrese portala "e-POREZI" u nekom od popularnih Internet pretraživača – Internet Explorer, Mozilla Firefox i dr.

Portalu e-POREZI možete pristupiti klikom na baner ispod

VAŽNO OBAVEŠTENjE

Elektronske usluge na portalu "e-POREZI" dostupne su svakog dana u periodu od 5 časova ujutro tekućeg dana do 1 čas ujutro narednog dana. U slučaju bilo kakve izmene režima rada bićete blagovremeno obavešteni.

Poreska uprava je za sve korisnike elektronskih servisa obezbedila i TESTNO OKRUŽENjE koje služi za testiranje i proveru ispravnosti elektronskih poreskih prijava. Prijave koje su podnete putem TESTNOG OKRUŽENjA ne stvaraju poresku obavezu već služe isključivo za proveru ispravnosti prijava (provera obračuna, provera ispravnosti XML fajlova i sl.) i testiranje.

 Uputstvo za neometan pristup portalu ePorezi

Zašto "e-POREZI"?

Praćenje standarda i razvoja informatičkog društva

  • Unapređenje poslovnih procesa korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija
  • Lakše, jednostavnije i brže ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi
  • Bolje informisanje poreskih obveznika o njihovim pravima i obavezama

Putem portala "e-POREZI" poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi obrasce poreskih prijava. Takođe, poreski obveznici mogu prilagoditi svoj softver za računovodstvo, tako da automatski generiše fajl u odgovarajućem formatu (u delu Uputstva i obrasci dostupne su XSD šeme i XML primeri) i takav fajl direktno, putem portala "e-POREZI", elektronski potpišu i proslede Poreskoj upravi.

Portal "e-POREZI" omogućava uvid u poreske kartice poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i pregled prethodno poslatih poreskih prijava podnetih elektronskim putem. Takođe, putem portala "e-POREZI" poreskim obveznicima omogućena je i usluga dodele/oduzimanja ovlašćenja za elektronsko poslovanje.

Sve aktivnosti koje poreski obveznik obavlja putem portala "e-POREZI" su – besplatne.