Poreska uprava  >>  Pravna lica  >>  Poreske prijave i obrasci

Poreski kalendar

mar 2015

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. 2 Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte.“ Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit po odbitku na prihode koje je ostvarilo nerezidentno pravno lice je 15 dana od dana nastanka poreske obaveze. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Poreski obveznik – nerezident koji je ostvario prihode koje po osnovu kapitalih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari podnosi prijavu za porez na dobit 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Plaćanje naknade za odvodnjavanje vršiće se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Poreske prijave i obrasci

Zahtev za dobijanje poreskog uverenje
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica
Obrazac PPDSO 

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od ___ do___201_. godine
Obrazac PBN

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike za period od___do___201__. godine
Obrazac PBN 1

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke
Obrazac PBN 2

Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za NBS
Obrazac PBN 3

Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji
Obrazac DPDL

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama
Obrazac REF-ETE

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci o plaćenim računima
Obrazac REF-ETEa

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci iz carinskih dokumenata
Obrazac REF-ETEb

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) i 5) Zakona o akcizama
Obrazac REF-T

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama
Obrazac REF-BP

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) i 5) Zakona o akcizama
Obrazac REF-G

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste u industrijske svrhe
Obrazac REF-I

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci o plaćenim računima
Obrazac REF-Ia

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci iz carinskih dokumenata
Obrazac REF-Ib

Samoinicijativno prijavljivanje
Obrazac za samoinicijativno prijavljivanje

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih prijava
Obrazac PEP

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-1

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-2

Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize
Obrazac PP TOA

Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac ZOK

Poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obračunu akcize
Obrazac PP OAK
PP OAK-Prilog 1
PP OAK-Prilog 2
PP OAK-Prilog 3

PP OAK-Prilog 4

Prijava za evidentiranje poslodavaca
Obrazac ERP

Potvrda o izvršenom evidentiranju u registru poslodavaca
Obrazac PERP

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PPP PDV

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
Obrazac PPP PD

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku
Obrazac PPP PO

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa lica iz člana 45 st. 1. i 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac ONSZ

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom
Obrazac ONSZ-I

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina
Obrazac ONSZ-M

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima
Obrazac ONSZ-P

Poreski bilans poslovne jedinice
Obrazac PBPJ

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Obrazac PPI-1
Prilog 1 uz obrazac PPI 1
Podprilog uz prilog 1
Prilog 2 uz obrazac PPI 1

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Obrazaac PPI-2

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
Obrazac PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava
Obrazac PPI-4

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
Obrazac PDP

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za nedobitne organizacije
Obrazac PDN

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za ogranke i druge organizacione delove nerezidentnih obveznika
Obrazac PDO

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac PPDG-1 P

Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac PPDG-1S

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
Obrazac PPDG-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku
Obrazac PPDG-4

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
Obrazac PPDG-5

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
Obrazac PPP

Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za pravna lica
Obrazac OPR-1

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac PPR-1

Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac PR-1

Potvrda o izvršenoj registraciji
Obrazac REG

Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika
Obrazac PO

Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica
Obrazac PB 1

Obrazac AOPB1-Obračun poreskog kredita

Obrazac A1OPB1-Obračun poreskog kredita

Dobit od predmeta koncesije
Obrazac DK

Ograničenje kamate kod duga povezanom licu
Obrazac OK

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva
Obrazac PK

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti
Obrazac PK 1

Srazmerni iznos ulaganja
Obrazac SU

Srazmerni iznos ulaganja
OLbrazac SU 2

Srazmerno stečena imovina statusnom promenom
Obrazac SI

Izjava o porezu na dobit pravnih lica na dobit iz koje je isplaćena dividenda/učešće u dobiti i plaćenom porezu po odbitku na dividende/učešće u dobiti
Obrazac IPD

Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, zakupa i dividendi
Obrazac IPD1

Konsolidovani poreski bilans
Obrazac KPB

Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića na kraju svakog meseca tekuće godine
Obrazac SZ

Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz dobara, bez akciza
Obrazac SNA

Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda
Obrazac LNA

Zahtev za ispavku grešaka

Obrazac ZIG