Poreska uprava  >>  e-POREZI  >>  Portal e-POREZI

Poreski kalendar

dec 2016

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Do dana od kojeg se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku podnose isključivo u elektronskom obliku, isplatilac podnosi poresku prijavu PDPO u skladu sa Pravilnikom o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 122/12), odnosno poresku prijavu PPDSO u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", broj 61/13). * Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari je ostvario nerezidentni obveznik je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. * Plaćanje naknade za odvodnjavanje vrši se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2015. godinu, ako je u 2015. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Portal e-POREZI

Portal "e-POREZI" omogućava brzo, jednostavno i sigurno podnošenje poreskih prijava sa računara korisnika.

Prednosti elektronskog poslovanja su sledeće:

 • Brže, jednostavnije i lakše podnošenje poreske prijave;
 • Mogućnost podnošenja dokumenata svakog dana u nedelji bez obzira na geografsku lokaciju;
 • Prenos ovlašćenja po osnovu elektronskog poslovanja;
 • Korišćenje portala "e-POREZI" je besplatno.

Za pristup portalu "e-POREZI" potrebno je posedovati Kvalifikovani elektronski sertifikat sa elektronskim potpisom, koji dodeljuju ovlašćena Sertifikaciona tela u Republici Srbiji.

Prilikom pristupa portalu unosi se jedinstveni PIN-kod Kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Vlasnik sertifikata pristupa portalu, odnosno elektronskim servisima portala za koji je ovlašćen od strane jednog ili više privrednih subjekata.

Na portalu "e-POREZI" moguće je podneti sledeće elektronske forme poreskih prijava:

 • PPPDV –Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
 • PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
 • PPP – Pojedinačna poreska prijava
 • PP-PDP – Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
 • PPDG-2P – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
 • PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • PP OPO – Poreska prijava za poreze i doprinose na prihode koje je samooporezivanjem obračunalo fizičko lice kao obveznik
 • PP PDPO/S – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • PP KDZN – Poreska prijava za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice
 • PP PPNO – Poreska prijava za porez na premije neživotnih osiguranja
 • PP OAK – Poreska prijava o kumulativnom obračunu akcize
 • PP OAKG – Poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obračunu akcize
 • PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize
 • PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

Pored podnošenja poreskih prijava, putem portala "e-POREZI" moguće je izvršiti pregled prethodno podnetih poreskih prijava elektronskim putem, obaviti uvid u poreske kartice poreskog obveznika, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, kao i postupak dodele/oduzimanja ovlašćenja za elektronsko poslovanje.