Poreska uprava  >>  Fizička lica  >>  Poreske prijave i obrasci

Poreski kalendar

dec 2017

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2016. godinu, ako je u 2016. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Poreske prijave i obrasci

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
Obrazac RFN [PDF | 55,8 KB]

Obrazac 1
Obrazac 1

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
Obrazac ZOPDP

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20__. godinu
Obrazac PPP PO

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama

Informativna poreska prijava
Obrazac IPP

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa
Obrazac PEP

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-1

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-2

Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac ZOK

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva
Obrazac IKPS-PPAP

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PP PDV

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
Obrazac PP OPO

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Obrazac PPI-1

Prilog uz obrazac PPI-1

Podprilog uz prilog 1

Prilog 2 uz obrazac PPI 1

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
Obrazac PPI-2

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
Obrazac PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava
Obrazac PPI-4

Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

Obrazac PPDG-1S

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
Obrazac PPDG-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku
Obrazac PPDG-4

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
Obrazac PPP PD

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku

Obrazac PPP PO

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za ______ godinu
Obrazac PPDG-2R

Zahtev za ispravku grešaka
Obrazac ZIG

Pregled obračuna PDV za poreski period

Obrazac POPDV

Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV

Obrazac RFNB