Poreska uprava  >>  Pravna lica  >>  PDV  >>  Opšte o PDV

Poreski kalendar

mar 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Opšte o PDV

Šta je PDV?
Kako se evidentirati za PDV?
Vodič za PDV
Kako popuniti PDV prijavu?

PRIMERI PDV

Šta je PDV (porez na dodatu vrednost)?

 • PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara
 • Porez na dodatu vrednost je porez na potrošnju kojim se zamenjuje postojeći porez na promet proizvoda i usluga
 • U svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa obračunava se i plaća porez na onaj deo vrednosti koji je dodat u toj fazi

Zašto PDV?

 • Uspostavljanje prihodno efikasnijeg i pravednijeg poreza na potrošnju
 • Efikasan u borbi protiv sive ekonomije
 • Neutralnost u spoljnotrgovinskim transakcijama
 • Uveden je u Srbiji 01.01.2005. godine
 • Preduslov učlanjenja u EU

Kako funkcioniše PDV

 

Predmet oporezivanja

 • Isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti
 • Uvoz dobara u Republiku (unos dobara u carinsko područje Republike)

PDV se ne plaća (ne smatra se prometom dobara i usluga)

 • Prenos celokupne ili dela i movine, sa ili bez naknade, ako je sticalac poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost,
 • Prenos prava svojine na polovnim motornim vozilima, odnosno plovnim objektima ako prenosilac nije poreski obveznik,
 • Besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama kupcima,
 • Davanje poklona manje vrednosti

Poreski obveznik

 • Lice koje obavlja promet dobara i usluga ili uvozi dobra u okviru obavljanja svoje delatnosti kao trajne aktivnosti u cilju ostvarivanja prihoda
 • Republika i njeni organi i posebne organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave kao i pravna lica osnovana u cilju obavljanja poslova iz delokruga organa državne uprave nisu obveznici

Poreski dužnik

 • Poreski obveznik,
 • Poreski punomoćnik koga odredi strano lice koje u Republici nema sedište ni stalnu poslovnu jedinici, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici,
 • Primalac dobara i usluga ako strano lice ne odredi poreskog punomoćnika,
 • Lice koje u računu iskaže PDV a nije dužan da obračunava i plaća PDV i
 • Lice koje uvozi dobro

Nastanak poreske obaveze

 • Danom kada je najranije izvršena jedna od sledećih radnji:

– Promet dobara i usluga,
– Naplata,
– Danom obaveze plaćanja carinskog duga

Poreska stopa

 • Opšta stopa 20% (od 1. oktobra 2012. godine)
 • Posebna stopa 8% (čl.23)

Poreska oslobođenja

 • Sa pravom na odbitak prethodnog poreza (čl.24)
 • Bez prava na odbitak prethodnog poreza (čl.25)
 • Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (čl.26)

Prethodni porez

 • PDV-a obračunat u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćen prilikom uvoza koji obveznik može da odbije od PDV-a koji duguje
 • Uslovi za odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez se odbija od dugovanog PDV-a u istom poreskom periodu, pod uslovima i na način utvrđen Zakonom

Pravo na srazmerni odbitak prethodnog poreza

 • Odgovara učešću prometa dobara i usluga sa pravom na odbitak, u koji nije uključen PDV u ukupnom prometu u koji nije uključen PDV (procenat srazmernog odbitka - utvrđuje se kumulativno od 1.januara do isteka poreskog perioda za koji se podnosi prijava)
 • Srazmerni poreski odbitak se utvrđuje primenom procenta srazmernog odbitka na iznos prethodnog poreza, koji se može odbiti

Poseban postupak oporezivanja

 • Mali poreski obveznici (čl.33.) - ispod 8.000.000,00 din. ukupnog prometa
 • Poljoprivrednici (čl.34)
 • Turistička agencija (čl.35)
 • Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (čl.36)

Obaveze poreskih obveznika

 • Da podnesu evidencionu prijavu, a rok za sve poreske obveznike je 30.09.2004. god.
 • Da izdaju račune,
 • Da vode evidenciju
 • Da obračunavaju i plaćaju PDV i podnose poreske prijave

Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV-a

 • Poreski period

– kalendarski mesec
– kalendarsko tromesečje

 • Podnošenje poreske prijave se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda na propisanom obrascu, a podnosi se bez obzira da li obveznik ima obavezu plaćanja PDV-a
 • Plaćanje PDV-a se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda

Povraćaj i refakcija poreza

 • Povraćaj poreza

– 45 dana, odnosno 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvu

 • Refakcija PDV-a

– stranom obvezniku (uslov uzajamnosti),
– humanitarne organizacije,
– strani donatori,
– strani državljani

Prelazne i završne odredbe

Pravo na umanjenje poreske obaveze

 • Ako je obveznik za izdate račune ili primljene avanse zaključno sa 31. decembrom 2004. godine platio porez na promet, a promet dobara, odnosno usluga je nastao od 1. januara 2005. godine, može da umanji poresku obavezu u poreskom periodu za iznos poreza na promet za isporučena dobra i usluge
 • Na zalihe se ne plaća PDV

Popis

 • Obveznici PDV-a koji na zalihama imaju duvanske prerađevine, alkoholna pića, kafu, motorni benzin, dizel gorivo i lož ulje, namenjenih daljem prometu a nabavljeni su sa porezom na promet, koji je plaćen preko kupovne cene ili pri uvozu:

– obavezno vrše popis na dan 31.12.2004. godine
– utvrđeni iznos poreza može da koristi kao prethodni porez, srazmerno izvršenom prometu
– do 15.01.2005. godine, popisne liste da dostavi poreskom organu

 • Građevinci:

– 31.12.2004. god. da izvrše popis novoizgrađenih objekata i objekata čija je izgradnja u toku,
– novoizgrađeni objekti koji do 31.12.2004. nisu isporučeni ili plaćeni oporezuju se u skladu sa porezom na imovinu,
– za objekte čija je izgradnja u toku, vrednost na dan 31.12.2004. god. se oporezuje porezom na imovinu, a vrednost nastala od 01.01.2005.god. PDV-om
– do 15.01.2005. popisne liste dostavljaju se poreskom organu

vrh strane