Poreska uprava  >>  Preduzetnici  >>  Poreske prijave i obrasci

Poreski kalendar

nov 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Poreske prijave i obrasci

Obrazac 1
Obrazac 1

Zahtev za paušalno oporezivanje

Zahtev za paušalno oporezivanje

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
Obrazac ZOPDP

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama

REF-ETE

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci o plaćenim računima

REF-ETEa

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije - Podaci iz carinskih dokumenata

REF-ETEb

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) i 5) Zakona o akcizama
Obrazac REF-T

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama
Obrazac REF-BP

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) i 5) Zakona o akcizama
Obrazac REF-G

Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste u industrijske svrhe

REF-I

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci o plaćenim računima

REF-Ia

Refakcija plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe - Podaci iz carinskih dokumenata

REF-Ib

Samoinicijativno prijavljivanje
Obrazac za samoinicijativno prijavljivanje

Ovlašćenje za upotrebu elektronskih prijava
Obrazac PEP

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-1

Potvrda o rezidentnosti
Obrazac POR-2

Poreska prijava o obračunu akcize

Obrazac PP OA

Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac ZOK

Prijava za evidentiranje poslodavaca
Obrazac ERP

Potvrda o izvršenom evidentiranju u registru poslodavaca
Obrazac PERP

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PP PDV

Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
Obrazac PPP PD

Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku

Obrazac PPP PO   

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa lica iz člana 45 st. 1. i 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Obrazac ONSZ

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom
Obrazac ONSZ-I

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina
Obrazac ONSZ-M

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima
Obrazac ONSZ-P

Poreski bilans poslovne jedinice
Obrazac PBPJ

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon

Obrazac PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

Obrazac PPI4

Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti

Obrazac PPDG-1S 

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke

Obrazac PPDG 3R

Prijava za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike
Obrazac PPD-SU

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda
Obrazac PPP

Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za preduzetnika
Obrazac OPR-2

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji preduzetnika
Obrazac PPR-2

Prijava za registraciju preduzetnika
Obrazac PR-2

Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika
Obrazac PO

Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostlne delatnosti

PB 2

Dobit od predmeta koncesije
Obrazac DK

Ograničenje kamate kod duga povezanom licu
Obrazac OK

Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva
Obrazac PK 2

Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti
Obrazac PK 3

Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika
Obrazac SU 1

Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika
Obrazac SU 3

Srazmerno stečena imovina statusnom promenom
Obrazac SI

Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, zakupa i dividendi
Obrazac IPD1

Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića na kraju svakog meseca tekuće godine
Obrazac SZ

Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz dobara, bez akciza

Obrazac SNA

Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda

Obrazac LNA

Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti

Obrazac PPDG 1R

Zahtev za ispravku grešaka
Obrazac ZIG

Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
Obrazac ZPPPDV

Pregled obračuna PDV za poreski period 

POPDV

Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Obrazac IOSI