Poreska uprava  >>  O nama  >>  Pregled propisa  >>  Pregled propisa koje primenjuje Poreska uprava

Poreski kalendar

jan 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Pregled propisa koje primenjuje Poreska uprava


Redni broj

PREGLED PROPISA KOJE PRIMENjUJE PORESKA UPRAVA

ažurirano na dan 23.01.2020. godine

 

Zakon

1.

ZAKON O BUDžETSKOM SISTEMU

(„Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19)

 

Uredbe

1.1.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja

 („Službeni glasnik RS“, br. 65/14)

 

Pravilnici

1.2.

Pravilnik o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (Službeni glasnik RS“, br. 36/11)

1.3.

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS" , br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 – dr. zakon, 104/18, 14/19)

 

Zakon

2.

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispr., 23/03 - ispr., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 63/06 - ispr. dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispr., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19)

 

Uredbe

2.1.

Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza
("Službeni glasnik RS" br. 63/03, 51/10)

2.2.

Uredba o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga
("Službeni glasnik RS" br. 53/03, 61/04 i 71/05)

2.3.

Uredba o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini
("Službeni glasnik RS" br. 98/10 i 51/11)

 

Pravilnici

2.4.

Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti ("Službeni glasnik RS" br. 80/10)

2.5.

Pravilnik o načinu i postupku obezbeđivanja izvoda podataka iz elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica
("Službeni glasnik RS" br. 6/10)

2.6.

Pravilnik o plaćanju pojedinih poreza preko poreske blagajne
("Službeni glasnik RS" br. 61/03)

2.7.

Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije
("Službeni glasnik RS" br. 63/03)

2.8.

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja koja Poreska uprava dostavlja Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 104/18)

2.9.

Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre  ("Službeni glasnik RS" br. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16, 100/16)

2.10.

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju
("Službeni glasnik RS" br. 57/03, 68/03, 32/09, 48/10)

2.11.

Pravilnik o postupku sa pokretnim stvarima oduzetim u toku poreske kontrole
("Službeni glasnik RS" br. 123/03)

2.12.

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem za velike poreske obveznike ("Službeni glasnik RS" br. 18/12, 113/13)

2.13.

Pravilnik o podnošenju poreske prijave elektronskim putem ("Službeni glasnik RS" br. 113/13, 104/18)

2.14.

Pravilnik o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda  ("Službeni glasnik RS" br. 128/03)

2.15.

Pravilnik o načinu utvrđivanja početne vrednosti zaplenjene nepokretnosti poreskog obveznika  ("Službeni glasnik RS" br. 17/04)

2.16.

Pravilnik o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadležan Centar za velike poreske obveznike
("Službeni glasnik RS" br. 43/10)

2.17.

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku(„Službeni glasnik RS“, br. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12, 61/13 i 118/13) – Prestao da važi u delu koji se odnosi na poresku prijavu PP OD-O,  osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa čl. 7 Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Službeni glasnik RS“, broj. 14/16)

2.18.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja poreske osnovice poreza na dohodak građana na neprijavljene prihode unakrsnom procenom ("Službeni glasnik RS" br. 61/06)

2.19.

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Službeni glasnik RS" br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 - dr. propis, 8/11, 74/13, 24/14, 27/14)-  Prestao da važi, osim u slučajevima podnošenja poreske prijave PPDG-1S u skladu sa članom 20. stav 2.  Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti(„Sl.glasnik RS“, br.101/16, 7/17).

2.20.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
("Službeni glasnik RS" br. 30/15)

2.21.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
("Službeni glasnik RS" broj 97/15, 111/15, 14/16, 15/16-ispravka, 20/18)

2.22.

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu prodaje dobara ("Službeni glasnik RS" br. 118/13)

2.23.

Pravilnik o poreskom računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br. 103/11)

2.24.

Pravilnik o načinu označavanja, sadržini i izgledu oznaka kojima se označava nepokretnost koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekat u kome je zabranjeno obavljanje delatnosti ("Službeni glasnik RS" br. 74/14)

2.25.

Tarifa o nagradi i nadoknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku  ("Službeni glasnik RS" br. 55/04 i 59/13)

2.26.

Pravilnik o informativnoj poreskoj prijavi
(„Službeni glasnik RS”, br. 117/12, 118/12 - ispravka, 16/13, 28/13 i 52/13)

2.27.

Pravilnik o bližoj sadržini, načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj Upravi
("Službeni glasnik RS" br. 107/12)

2.28.

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14-ispravka, 14/16, 21/17, 20/18,104/18, 96/19)

2.29.

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, br. 77/13)-Prestao da važi, osim u slučajevima podnošenja poreske prijave u skladu sa čl.7. Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, broj 15/16)

2.30.

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku ("Službeni glasnik RS" br. 137/04, 82/06, 61/13)

2.31

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 122/12)-  Prestao da važi osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa čl.6. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

2.32

Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja ("Službeni glasnik RS" br. 77/14)

2.33

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Službeni glasnik RS" br.90/17, 38/18, 20/19)

2.34

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik („Službeni glasnik RS“, broj 56/13)

2.35

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, broj 15/16, 20/18, 27/19)

2.36

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Službeni glasnik RS“, broj. 14/16)

2.37

Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate („Službeni glasnik RS“, broj 28/16)

2.38

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka Poreskoj upravi od strane jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 80/16)

2.39

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja i sadržini obaveštenja Poreske uprave o otpočinjanju,odnosno okončanju poreske kontrole („Službeni glasnik RS“, broj 80/16)

2.40

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti(„Službeni glasnik RS“, br.101/16, 7/17)

2.41

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika („Službeni glasnik RS“, broj 50/18)

 

Zakon

4.

ZAKON O FISKALNIM KASAMA

("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 93/12)

 

Uredbe

4.1.

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
("Službeni glasnik RS" br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14)

4.2.

Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica - kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju Zakona o fiskalnim kasama
("Službeni glasnik RS" br.15/05)

 

Pravilnici

4.3.

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Službeni glasnik RS" br.140/04 i 19/05)

4.4.

Pravilnik o postupku fiskalizacije, sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase  ("Službeni glasnik RS" br. 140/04)

4.5.

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja
("Službeni glasnik RS" br.140/04)

4.6.

Pravilnik o konturi i bitmapi fiskalnog loga, izgledu fiskalnih dokumenata i značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima
("Službeni glasnik RS" br. 140/04)

4.7.

Pravilnik o načinu označavanja, sadržini i izgledu oznaka kojima se označava nepokretnost koja je predmet prinudne naplate, odnosno objekat u kome je zabranjeno obavljanje delatnosti ("Službeni glasnik RS" br. 74/14)

 

Zakon

5.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

(„Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr zakon, 135/04, 62/06, 65/06 –ispr., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – odluka US, 93/12, 114/12 – odluka US, 47/13, 48/13-ispr., 108/13, 57/14, 68/14-dr.zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19)

 

Uredbe

5.1.

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
("Službeni glasnik RS" br. 94/19, 96/19- ispravka)

 

Pravilnici

5.2.

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Službeni glasnik RS" br. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10-ispravka, 8/11, 74/13 i 24/14)

5.3.

Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti  ("Službeni glasnik RS" br. 31/01 i 5/05)

5.4.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje novih radnika iz člana 21b Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS" br. 74/13)

5.5.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
("Službeni glasnik RS" br. 8/11, 13/12 i 12/13) )-Prestao da važi, osim odredaba čl.6. koje prestaju da važe 31. decembra 2022. god, i čl.8. koje prestaju da važe 31. decembra 2016. god. („Službeni glasnik RS“, br. 23/14)

5.6.

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva  ("Službeni glasnik RS" br. 140/04)

5.7.

Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa
("Službeni glasnik RS" br. 139/04)

5.8.

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice ("Službeni glasnik RS" br. 115/13)

5.9.

Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca
("Službeni glasnik RS" br. 102/06)

5.10.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina ("Službeni glasnik RS" br. 72/06)

5.11.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica starijih od 45 godina ("Službeni glasnik RS" br. 72/06)

5.12.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom  ("Službeni glasnik RS" br. 72/06)

5.13.

Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržaju zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku
("Službeni glasnik RS" br.137/04,  82/06 i 61/13)

5.14.

Pravilnik o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na kapitalni dobitak („Službeni glasnik RS“, br. 38/01)

5.15.

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene („Službeni glasnik RS“, br. 20/14)

5.16

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 23/14, 7/17)

5.17

Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Službeni glasnik RS“, br. 77/13)

5.18

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni („Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

 

 

5.19

Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene („Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

 

5.20

Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, br. 3/20)

 

Zakon

6.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
(„Službeni glsnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr.zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19)

 

Uredbe

6.1.

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
("Službeni glasnik RS" br.124/04, 27/05, 4/13 i 21/15)  

6.2.

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost  ("Službeni glasnik RS" br.124/04)

6.3.

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN br.1244 ("Službeni glasnik RS" br.111/13, 31/18)

 

Pravilnici

6.4.

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
(„Službeni glasnik RS”, br. 122/12)

6.5.

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen
("Službeni glasnik RS" br.118/12)

6.6.

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
("Službeni glasnik RS", br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 – dr.zakon, 104/18)

6.7.

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV  ("Službeni glasnik RS" br. 108/04, 130/04 – ispr.,140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15, 109/16, 48/18)

6.8.

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti  ("Službeni glasnik RS" br.118/12)

6.9.

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik

 ("Službeni glasnik RS" br.105/04)

6.10.

Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima
("Službeni glasnik RS" br.105/04 i 118/12)

6.11.

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
("Službeni glasnik RS" broj 123/12, 86/15, 52/18, 94/19)

6.12.

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV ("Službeni glasnik RS", broj 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19 i 50/19, 94/19)

6.13.

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara
("Službeni glasnik RS", broj 122/12)

6.14.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
("Službeni glasnik RS", broj 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 104/18, 16/19, 80/19)

6.15.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik RS“, broj 90/17, 119/17, 48/18, 60/18, 75/19)

6.16.

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte
("Službeni glasnik RS", broj 120/12)

6.17.

Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 120/12, 86/15)

6.18.

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da predmet dobara nije izvršen ("Službeni glasnik RS", broj 118/12)

6.19.

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 114/12)

6.20.

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 107/12 i 74/13)

6.21.

Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaocausluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem („ Službeni glasnik RS“ broj 75/19)

6.22.

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 107/12, 86/15)

6.23.

Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 84/15)

6.24.

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu („Službeni glasnik RS“, broj 86/15)

6.25.

Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dadotu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 86/15)

6.26.

Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV („Službeni glasnik RS“, broj 86/15)

6.27.

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 86/15)

6.28.

Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 21/17, 41/17)

6.29.

Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 21/17)

6.30.

Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, broj 21/17)

6.31.

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu („Službeni glasnik RS“, broj 23/18, 48/18-dr.propis)

6.32.

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka („Službeni glasnik RS“, broj 96/19)

 

Zakon

7.

ZAKON O AKCIZAMA

("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02-dr.zakon, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr.zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18)

 

Uredbe

7.1.

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
("Službeni glasnik RS" br.137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17, 108/17)

7.2.

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
("Službeni glasnik RS" br. 137/04, 109/09, 96/12, 88/17, 119/17)

7.3.

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
("Službeni glasnik RS" br.55/12, 88/17)

7.4

Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije saveta bezbednosti OUN broj 1244 ("Službeni glasnik RS" br. 111/13, 6/14)

 

Pravilnici

7.5.

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti  koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora   ("Službeni glasnik RS" br.41/09, 56/13, 90/17, 3/19, 75/19)

7.6.

Pravilnik o Listi aditiva odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva („Službeni glasnik RS”, br. 95/12)

7.7.

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
(„Službeni glasnik RS”, br. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16, 18/18)

7.8.

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu
("Službeni glasnik RS" br.41/09,  99/12, 64/13 i 67/15)

7.9.

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe ("Službeni glasnik RS" br. 3/05, 86/17)

7.10.

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
("Službeni glasnik RS" br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispr. , 56/13, 67/15, 101/16, 86/17, 20/18, 48/18)

7.11.

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti  iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Službeni glasnik RS”, br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/18, 93/19)

 

7.12.

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Službeni glasnik RS“, broj 76/15, 101/17, 86/17, 75/19)

 

Zakon

8.

ZAKON

O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

("Službeni glasnik RS", br.25/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr.zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19)

 

Pravilnici

8.1.

Pravilnik o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
("Službeni glasnik RS" br. 78/18)

8.2.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji  („Službeni glasnik RS”, br. 122/12)- Prestao da važi osim odredaba čl.3 i 4. koje se primenjuju:

1)      u slučaju kada je zaključno sa 29.februarom 2016. godine poreska obaveza za porez na dobit po odbitku na dividendu plaćena, ali poreska prijava nije podneta;

2)      u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu zaključno sa 29. februarom 2016. godine, kada je razlog izmene greška ili propust u utvrđivanju dividende.

8.3.

Pravilnik o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

(„Službeni glasnik RS“, br.122/12, 104/18)

8.4.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

(„Službeni glasnik RS“, br. 99/10, 8/11, 13/12 i 8/13)-Prestao da važi, osim odredaba čl.4. koje prestaju da važe 31. decembra 2017. god, odredaba čl.8. koje prestaju da važe 31. decembra 2022. god i čl.10. koje prestaju da važe 31. decembra 2016. god. („Službeni glasnik RS“, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19, 94/19)

8.5.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije-obveznike poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 60/14, 41/15, 53/15)

8.6.

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 41/15)

8.7.

Pravilnik o načinu razvrstavnja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe

(„Službeni glasnik RS“, br. 116/04, 99/10, 104/18, 8/19)

8.8.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik („Službeni glasnik RS“, br. 56/13)- Prestao da važi osim u slučaju podnošenja  poreske prijave u skladu sa čl.12 Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

8.9.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 61/13)- Prestao da važi osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa čl.6. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

8.10.

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS“, br. 61/13, 8/14, 94/19)

8.11.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke„(„Službeni glasnik RS“, br. 17/14)

8.12.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke„ za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 12/16)

8.13.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke„ za 2017. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 21/17)

8.14.

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke„ za 2018. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 18/18)

8.15.

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19, 94/19)

8.16.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS" br. 30/15,101/16, 44/18 – dr. zakon, 8/19, 94/19)

8.17.

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice
(„Službeni glasnik RS” br. 100/15, 111/15)

8.18.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

8.19.

Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku („Službeni glasnik RS“, broj 18/18)

8.20

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu („Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

 

8.21

Pravilnik o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

8.22

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost („Službeni glasnik RS“, broj 50/19)

8.23

Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, broj 93/19)

 

Zakon

9.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU

("Službeni glasnik RS" br. 26/01, " Službeni list SRJ" br. 42/02 – odluka SUS i  Službeni glasnik RS 80/02, 80/02 – drugi zakoni,  135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,  57/12 – odluka US, 47/13, 68/14-dr.zakon, 95/18, 86/19)

 

Pravilnici

9.1.

Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva
("Službeni glasnik RS" br. 63/07)

9.2.

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

(„Službeni glasnik RS“, br. 108/13, 118/13, 101/17, 48/18, 104/18)

9.3.

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu na prava na nepokretnostima („Službeni glasnik RS“, broj 93/13)

9.4.

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu("Službeni glasnik RS" br. 93/19)

 

Zakon

10.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

(„Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr.zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19)

 

Uredbe

10.1.

Uredba o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike ("Službeni glasnik RS" br. 46/12)

 

Pravilnici

10.2.

Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini ("Službeni glasnik RS" br.100/04)

10.3.

Pravilnik o obrascu prijave za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike

(„Službeni glasnik RS“, br. 65/05 i 116/06)

10.4.

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina

(„Službeni glasnik RS“, br. 99/04, 33/05 i 72/06)

10.5.

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom

(„Službeni glasnik RS“, br. 72/06)

10.6.

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mlađa od 30 godina

(„Službeni glasnik RS“, br. 72/06)

10.7

Pravilnik o utvrđivanju osnovice na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno

osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 24/06, 33/07)

10.8

Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje („Službeni glasnik RS“, br. 3/20)

 

Zakon

11.

 ZAKON

O MIROVANjU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

("Službeni glasnik RS", br. 102/08 i 31/09)

 

Pravilnici

11.1.

Pravilnik o načinu i postupku za utvrđivanje mirovanja obaveze plaćanja i za otpis duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

(„Službeni glasnik RS“, br. 9/09)

 

Zakon

12.

 Z A K O N

O POREZU NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANjA

("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 68/14-dr.zakon)

 

Pravilnici

12.1.

Pravilnik o načinu obračunavanja poreza na premije neživotnih osiguranja i o sadržini i načinu vođenja evidencije koja obezbeđuje vršenje kontrole obračuna i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja
("Službeni glasnik RS" br.140/04)- Prestao da važi osim u slučajevima iz čl.7 Pravilnika o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

12.2

Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 14/16)

 

Zakon

13.

 

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA

(„Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14-dr.zakon, 140/14, 112/15, 86/19)

 

Napomena: Nema podzakonskih akata

 

 

Zakon

14.

 ZAKON

O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

("Službeni glasnik RS", br. 30/10, 44/14-dr.zakon, 116/14, 95/18,91/19)

 

Uredbe

14.1.

Uredba o bližoj sadržini, roku i načinu preuzimanja podataka neophodnih za uspostavljanje jedinstvene baze podataka centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja  ("Službeni glasnik RS" br. 78/11)

14.2.

Uredba o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u jedinstvenu bazu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
("Službeni glasnik RS" br. 54/10 i 124/12)

 

Zakon

15.

 Z A K O N

O IGRAMA NA SREĆU

("Službeni glasnik RS", br.88/11 i 93/12-dr.zakon)

 

Uredbe

15.1.

Uredba o određivanju krivičnih dela za koja se uz prijavu, odnosno zahtev za dobijanje dozvole, odnosno odobrenja za priređivanje određenih igara na sreću podnosi potvrda o neosuđivanosti određenih lica
("Službeni glasnik RS" br.128/04)

15.2.

Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka
("Službeni glasnik RS" br.128/04, 91/10, 13/11)

 

Pravilnici

15.3.

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima
("Službeni glasnik RS" br.129/04, 9/05, 83/05, 8/06, 45/06, 88/08, 89/09, 16/11)

15.4.

Pravilnik o obliku i sadržini posebne oznake za igračnicu ili kladionicu, odnosno uplatno mesto kladionice  ("Službeni glasnik RS" br.129/04)

15.5.

Pravilnik o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću
("Službeni glasnik RS" br.129/04)

15.6.

Pravilnik o vrstama igara na sreću (katalog igara na sreću)
("Službeni glasnik RS" br.75/13)

15.7.

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću - klađenje
("Službeni glasnik RS" br.129/04, 89/09, 16/11)

15.8.

Pravilnik o određivanju informatičkih uslova za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima  ("Službeni glasnik RS" br.129/04)

15.9.

Pravilnik o određivanju informatičkih uslova za kladionice
("Službeni glasnik RS" br.129/04)

15.10.

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i o načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama
("Službeni glasnik RS" br.129/04)

15.11.

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu u kladionicama  ("Službeni glasnik RS" br.129/04)

15.12.

Pravilnik o načinu vođenja obaveznih evidencija o ostvarenom prometu po automatu  ("Službeni glasnik RS" br.129/04, 16/11)

15.13.

Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije („Službeni glasnik RS“, br. 75/13)

15.14.

Pravilnik o informatičkim karakteristikama opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, uslovima zadovoljavanja i načinu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“, br. 75/13)

 

Zakon

16.

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANjU

("Službeni glasnik RS", br.62/06, 31/11, 119/12, 139/14)

 

Uredbe

16.1

Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga („Službeni glasnik RS", br. 59/13)

 

Pravilnici

16.2

Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova, jedinstvenom programu obuke za obavljanje menjačkih poslova i uslovima koje moraju da ispunjavaju predavači koji vrše obuku („Službeni glasnik RS", br. 7/12, 102/12)

17.

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU

(„Službeni glasnik RS“, broj 36/15, 44/18 – dr. zakon, 95/18)

 

Uredbe

17.1

Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS", broj 81/15)

17.2

Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 81/15)

 

Pravilnici

17.3

Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora („Službeni glasnik RS", broj 81/15)

17.4

Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektore („Službeni glasnik RS", broj 81/15)

17.5

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS", broj 81/15)

18.

ZAKON O POJEDNOSTAVLjENOM RADNOM ANGAŽOVANjU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA

(„Službeni glasnik RS“, broj 50/18)

18.1

Pravilnik o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnika („Službeni glasnik RS“, broj 3/19)