Poreska uprava  >>  Pravna lica  >>  PDV  >>  Obrasci

Poreski kalendar

nov 2015

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. 2 Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte.“ Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit po odbitku na prihode koje je ostvarilo nerezidentno pravno lice je 15 dana od dana nastanka poreske obaveze. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Poreski obveznik – nerezident koji je ostvario prihode koje po osnovu kapitalih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari podnosi prijavu za porez na dobit 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Plaćanje naknade za odvodnjavanje vršiće se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Obrasci

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
Obrazac LNPDV

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
Obrazac SNPDV

Zahtev - Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje
Obrazac ZPPOPDV

Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)
Obrazac PPOPDV

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu
Obrazac EPPDV

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac IEPDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac PEPDV

Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obrazac ZBPDV

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac PBPDV

Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
Obrazac PPP PDV

Zahtev stranog obveznika za refakciju
Obrazac REF1

Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
Obrazac REF2

Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
Obrazac REF3A

Zahtev stranog državljanina za refakciju
Obrazac REF4

Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
Obrazac REF4E

Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva i međunarodne organizacije za refakciju
Obrazac REF5

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
Obrazac RFN

Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV
Obrazac RFNB

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
Obrazac IKPS-PDV

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
Obrazac PID PDV

Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
Obrazac PID PDV1

Podaci o isporukama i dopremanju dobara obveznika PDV
Obrazac KM PDV

Potvrda o izvršenom izvozu
Obrazac PII

Iskorišćeni iznos poreza na promet kao prethodnog PDV
Obrazac IIPP PDV

Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
Obrazac ZPPPDV