Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Nerezidenti    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica

(„Službeni glasnik RS” br. 20/10 i 122/12)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici - pravna lica (u daljem tekstu: nerezidentno pravno lice) iz člana 40. stav 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Poreska prijava za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka, nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona ostvaruje nerezidentno pravno lice na teritoriji Republike, podnosi se na Obrascu PPKD - Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruje nerezidentno pravno lice, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, odnosno na čijoj teritoriji se nalazi sedište privrednog društva u kojem nerezidentno pravno lice ima udeo ili hartije od vrednosti koji su predmet prodaje.

U slučaju kada nerezidentno pravno lice prodajom investicione jedinice, odnosno prava industrijske svojine, ostvari prihod po osnovu kapitalnog dobitka, poreska prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište investicionog fonda, odnosno sedište ili prebivalište kupca prava industrijske svojine.

Član 3.

Nerezidentno pravno lice je, za prihode iz člana 40. stav 5. Zakona dužno da nadležnom poreskom organu, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu na Obrascu PPKD, u roku od 30 dana od dana ostvarivanja tih prihoda.

Nerezidentno pravno lice podnosi Obrazac iz člana 2. ovog pravilnika i u slučaju kada u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez na kapitalni dobitak plaća u državi čiji je rezident, uz navođenje osnova za neplaćanje poreza i uz podnošenje potvrde o rezidentnosti na posebnom obrascu overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident.

Član 4.

Nerezidentno pravno lice uz Obrazac PPKD podnosi i svu neophodnu dokumentaciju kojom dokazuje osnov i način obračuna kapitalnog dobitka, a naročito obračun prodajne i nabavne vrednosti imovine u skladu sa Zakonom (knjigovodstvene xNjS_______isprave, ugovori o kupovini odnosno prodaji, podaci o obavljenom prenosu hartija od vrednosti, pozivanje na ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i dr.).

Nerezidentno pravno lice, po potrebi, kao prilog uz Obrazac PPKD može podneti i posebnu specifikaciju ostvarenih kapitalnih dobitaka.

Nerezidentno pravno lice koje prodajom imovine iz člana 27. Zakona ostvari kapitalni gubitak, ne iskazuje podatke u obrascu iz člana 2. ovog pravilnika.

Nerezidentno pravno lice iz stava 3. ovog člana, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnosi nadležnom poreskom organu svu neophodnu dokumentaciju kojom dokazuje osnov i način određivanja kapitalnog gubitka.

Član 5.

U Obrazac PPKD, u kolonu 3 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. - ukupno ostvaren kapitalni dobitak iskazan kao zbir ostvarenih kapitalnih dobitaka sa red. br. 2, 3, 4, 5. i 6;

2) pod rednim brojem 2. - kapitalni dobitak ostvaren prodajom nepokretnosti, u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

3) pod rednim brojem 2.1. - prodajna cena nepokretnosti čijom prodajom je ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbom člana 28. Zakona;

4) pod rednim brojem 2.2. - nabavna cena nepokretnosti čijom je prodajom ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

5) pod rednim brojem 3. - kapitalni dobitak ostvaren prodajom prava industrijske svojine, u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

6) pod rednim brojem 3.1. - prodajna cena prava industrijske svojine čijom prodajom je ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbom člana 28. Zakona;

7) pod rednim brojem 3.2. - nabavna cena prava industrijske svojine čijom je prodajom ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

8) pod red. br. 4. i 5. - kapitalni dobitak ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti (HOV), u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

9) pod red. br. 4.1. i 5.1. - prodajna cena udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih HOV čijom prodajom je ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbom člana 28. Zakona;

10) pod red. br. 4.2. i 5.2. - nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih HOV čijom je prodajom ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

11) pod rednim brojem 6. - kapitalni dobitak ostvaren u slučaju otkupa investicione jedinice (saglasno zakonu kojim se uređuju investicioni fondovi) od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

12) pod rednim brojem 6.1. - cena po kojoj je investiciona jedinica otkupljena od strane otvorenog investicionog fonda;

13) pod rednim brojem 6.2. - nabavna cena investicione jedinice, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

                Odredbe Pravilnika o izmenama i dopunama

Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica („Službeni glasnik RS”, broj 122/12) koje nisu ušle u prečišćeni tekst

Član 7.

         Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.