Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva

Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva

("Službeni glasnik RS" br. 140/04)

1 . Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste i sadržina poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija koje se vode po sistemu prostog knjigovodstva, način njihovog vođenja i iskazivanja finansijskog rezultata za obveznike poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: preduzetnik).

Član 2.

Podaci iz poslovnih knjiga i evidencija koje se propisuju ovim pravilnikom koriste se za sastavljanje bilansa uspeha, poreskog bilansa, poreske prijave za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, praćenje prometa dobara i usluga i obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava.

2. Poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva

Član 3.

Poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva vode se na propisanim obrascima , i to:

1) PK- 1 - Poslovna knjiga prihoda i rashoda;

2 PK- 2 - Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Pored poslovnih knjiga iz stava 1. ovog člana preduzetnik, u zavisnosti od delatnosti koju obavlja, sastavlja i pojedinačne pomoćne evidencije, iz kojih odgovarajuće podatke knjiži u poslovnoj knjizi, i to na obrascima:

1) KL - Kalkulacija prodajne cene broj__________;

2) DPU - List dnevnog prometa ugostitelja;

3) PM - Evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja , čiji je sastavni deo PM – 1- Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja ;

4) GP - Evidencija o gotovim proizvodima;

5) KR - Prijemni - evidencioni list komisione robe, čiji je sastavni deo obrazac KR-1 - Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe.

Preduzetnici, koji porez na dohodak građana plaćaju na paušalno utvrđen prihod, vode poslovnu knjigu na obrazcu KPO – Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika.

Preduzetnik koji je obveznik poreza na dodatu vrednost ( u daljem tekstu: obveznik PDV) vodi evidenciju poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: evidencija PDV), nezavisno od poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija koje se vode i sastavljaju u skladu sa ovim pravilnikom.

Obrazci poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija iz st. 1. - 3. ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4.

Poslovne knjige se formiraju i vode u slobodnim listovima, povezane ili prenete na neki od medijuma automatske ili mikrografske obrade podataka, tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu, sa podacima koji su propisani ovim pravilnikom.

Strane poslovnih knjiga numerišu se odgovarajućim rednim brojem.

Poslovne knjige iz člana 3. st. 1. i 3. ovog pravilnika overavaju se kod nadležnog poreskog organa pre početka knjiženja.

2.1. Sastavljanje evidencije PK- 1 - Poslovna knjiga prihoda i rashoda

Član 5.

U poslovnu knjigu PK-1-Poslovna knjiga prihoda i rashoda knjiže se prihodi od prodaje dobara i usluga, prihodi od finansiranja, vanredni prihodi, poslovni rashodi koji se odnose na ostvareni prihod i drugi podaci od značaja za praćenje prihoda i rashoda.

U obrazac poslovne knjige PK – 1, preduzetnici unose podatke na sledeći način:

1) u kolonu 1 - redni broj poslovne promene od početka godine, odnosno od početka obavljanja delatnosti, ako je taj početak u tekućoj godini; ovaj redni broj upisuje se u gornjem desnom uglu knjigovodstvene isprave na osnovu koje je knjižena poslovna promena;

2) u kolonu 2 - datum knjiženja poslovne promene u poslovnoj knjizi;

3) u kolonu 3 - opis knjiženja poslovne promene, naziv, broj i datum knjigovodstvene isprave (pomoćna evidencija iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika, račun, izveštaj banke o prometu na tekućem računu preduzetnika, fiskalni isečak, obračun amortizacije, popisna lista o promeni cena i dr.) na osnovu koje je knjižena poslovna promena;

4) u kol. 4, 5 i 6 - prihod od prometa dobara i usluga i to:

(1) preduzetnici - obveznici PDV koji obavljaju delatnost prometa dobara u maloprodaji, i u komisionima, na osnovu podataka (fiskalni isečak, račun i dr.) o prometu dobara, unose iznos oporezivog prometa sa obračunatim PDV, s tim što u kolonu 4a unose iznos oporezivog prometa sa obračunatim PDV za izvršen promet po opštoj stopi, a u kolonu 4b unose iznos oporezivog prometa sa obračunatim PDV za izvršen promet po posebnoj stopi; preduzetnici - obveznici PDV koji obabljaju promet dobara na veliko i proizvođači dobara koji svoje proizvode prodaju sa skladišta unose podatke razvrstane po stopama u kol. 4a i 4b sa obračunatim PDV, s tim što razvrstavanje vrše na osnovu podataka iz faktura, odnosno drugih isprava o prodaji dobara;

(2) preduzetnici koji nisu obveznici PDV, unose podatke o prometu dobara u kolonu 5;

(3) preduzetnici - obveznici PDV koji obavljaju promet usluga i ugostiteljske radnje koje pružaju usluge konzumacije jela i pića na licu mesta u kolonu 6a unose vrednost izvršenih usluga na osnovu podataka iz fiskalnog isečka i fakture o izvršenim uslugama sa obračunatim i iskazanim PDV, a preduzetnici koji nisu obveznici PDV podatke o izvršenim uslugama unose u kolonu 6b; preduzetnici – obveznici PDV, u svakom obračunskom periodu (jednomesečno, tromesečno), u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, svode prihode od delatnosti na iznos oporezivog prometa bez PDV, primenom preračunate stope (opšte i posebne) na ukupan promet iskazan u tom periodu i za dobijen iznos vrše knjiženje sa znakom «storno» - zaokruženjem iznosa i oduzimanjem od zbira iznosa u kolonama gde je izvršeno knjiženje (kol.4a, 4b i 6a);

5) u kolonu 7 - ostali prihodi prema vrstama prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuje raunovodstvo i revizija i podzakonskim propisima kojim se uređuje kontni okvir i sadržina prihoda u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike (grupe računa 63. - 69);

6) u kolonu 8 - zbir prihoda iz kol. 4 do 7;

7) u kol. 9 - 11 koje popunjavaju preduzetnici- obveznici PDV, unose se podaci koji odgovaraju podacima iz evidencije PDV, i to:

(1) u kolonu 9 - iznos obračunatog PDV za isporučena dobra i usluge ;

(2) u kolonu 10 - iznos prethodnog poreza iskazanog u fakturama za isporučena dobra i usluge;

(3) u kolonu 11 - podatak o iznosu uplaćenog PDV; ovaj podatak se unosi na osnovu naloga o izvršenoj uplati po podnetoj prijavi u skladu sa propisima koji uređuju PDV, za poreski period; ako je u poreskom periodu iskazan iznos prethodnog poreza veći od iznosa obračunatog poreza z a isporučena dobra i usluge, u ovu kolonu unosi se iznos iz naloga za koji je izvršen povraćaj, s tim što se taj iznos knjiži crvenim stornom (-);

8) u kolonu 12, preduzetnici - obveznici PDV unose nabavnu vrednost robe (neto-fakturna vrednost i direktni troškovi nabavke - zbir iznosa iz kol. 6 i 7 iz evidencije KL), rezervnih delova namenjenih prodaji (servisiranje), nabavnu vrednost reprodukcionog materijala, nabavnu vrednost alkoholnih pića i namirnica u ugostiteljstvu (iz fakture dobavljača), nabavnu vrednost otkupljenog zlata i drugog materijala koji se koristi za izradu novog proizvoda (iznos iz kolone 5 - evidencije PM); obveznici PDV koji prodaju komisionu robu u kolonu 12 unose vrednost robe, odnosno proizvoda koji po ugovoru plaćaju komitentu (iznos iz kolone 7 – evidencije KR); iskazan PDV u fakturama dobavljača unosi se u kolonu 10 - prethodni PDV; preduzetnici koji nisu obveznici PDV u kolonu 12 unose nabavnu vrednost sa iskazanim prethodnim PDV u fakturi dobavljača;

9) u kolonu 13, preduzetnici - obveznici PDV unose vrednost sopstvenih proizvoda bez PDV (osim ugostitelja ), ako se ovi proizvodi prodaju krajnjim potrošačima; zlatarske radnje u kolonu 13. unose vrednost proizvedenih sopstvenih proizvoda (iznos iz kolone 7 iz evidencije PM pomnožen prodajnom cenom bez PDV); ugostiteljske radnje u kolonu 13 unose vrednost jela i pića po prodajnim cenama sa ukalkulisanim PDV za usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta (iznos kolone 13 iz evidencije DPU); preduzetnici koji nisu obveznici PDV u kolonu 13 unose vrednost sopstvenih proizvoda bez PDV;

10) u kolonu 14, preduzetnici koji obavljaju trgovinsku i ugostiteljsku delatnost, nezavisno od toga da li su obveznici PDV, unose iznos razlike u ceni kolona 8 iz evidencije KL; prilikom vršenja nivelacije cena robe unosi se i iznos povećanja ili smanjenja prodajne cene robe na osnovu popisne liste, a u slučaju smanjenja cena, iznos tog smanjenja označava se znakom "storno" - zaokruživanjem iznosa i oduzima se od zbira iznosa u kolonama gde je knjižen; u kolonu 14 preduzetnici koji obavljaju komisionu delatnost unose iznos razlike u ceni kolona 8 iz evidencije KR;

11) u kolonu 15, preduzetnici - obveznici PDV koji obavljaju trgovinsku delatnost na malo, vrše komisionu prodaju ili sopstveno proizvedene proizvode stavljaju u promet krajnjim potrošačima, unose iznos obračunatog PDV iz kolone 11 evidencije KL ili iznos PDV, koji se dobija množenjem prodajne vrednosti (koju čini proizvod količine iz kolone 6 i iznosa prodajne cene iz kolone 8 iz evidencije GP) i propisane stope PDV ili iznos iz kolone 9 iz evidencije KR; prilikom vršenja nivelacija cena unosi se i povećan, odnosno smanjen PDV po osnovu nivelacija cena, kao i po osnovu povećanja propisanih stopa PDV;

12) u kolonu 16 - zbir iznosa iz kol. 12, 14 i 15 ili zbir iznosa iz kol.13 i 15; preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u ovu kolonu prenose iznos iz kolone 13, a preduzetnici koji obavljaju zanatske i druge delatnosti i sopstvene proizvode prodaju krajnjim potrošačima na malo u ovu kolonu unose zbir prodajne vrednosti proizvoda iz kolone 13 i iznos obračunatog PDV iz kolone 15;

13) u kol. 17 – 19 – rashodi u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike, prema vrstama rashoda na način kako se iskazuju po grupama računa navedenim u tim kolonama; preduzetnici - obveznici PDV u ove kolone unose neto vrednost iz fakture dobavljača bez iskazanog PDV a iskazani PDV unose u kolonu 10 - predhodni PDV, a preduzetnici koji nisu obveznici PDV unose vrednost iz fakture dobavljača sa uključenim PDV;

14) u kolonu 20 - ukupni rashodi, kao zbir iznosa iz kol. 12, 17, 18 i 19;

15) u kolonu 21 - podaci o prometu na računu preduzetnika prema izvodu o promenama i stanju na računu kod banke, s tim što se posebno iskazuju iznosi izvršenih uplata na račun, a posebno iznosi izvršenih plaćanja.

Po isteku svakog obračunskog perioda, podaci iz kol.4 - 8 iskazuju se kao kumulativni zbir ostvarenog prometa u periodu od 1. januara tekuće godine do kraja odgovarajućeg perioda.

Na kraju poslovne godine radi iskazivanja finansijskog rezultata, vrši se sabiranje podataka iz svih kolona i njihov zbir se iskazuje u vidu međuzbira pre zaključivanja poslovnih knjiga, i to:

1) u kolonu 12 , unosi se nabavn a vrednost zaliha robe, reprodukcionog materijala i rezervnih delova, utvrđena popisom na kraju godine; ukupan zbir iznosa nabavne vrednosti iz kol one 12, umanjen za nabavnu vrednost utvrđenu popisom na kraju godine, predstavlja ukupan iznos nabavne vrednosti prodate robe, repromaterijala sadržanih u prodatim proizvodima i ugrađenih rezervnih delova, a popisno stanje iskazuje se kao početno stanje u poslovnim knjigama za narednu godinu; u kolonu 12 unosi se i srazmeran deo reprodukcionog materijala u zalihama proizvoda iz kolone 13 poslovne knjige PK - 1;

2) u kolonu 19 unosi se ispravka vrednosti na teret vanrednih rashoda kada se utvrdi da na kraju godine nije izvršena naplata prodatih proizvoda, robe i usluga, a od dana dospelosti za naplatu do kraja godine je proteklo više od 60 dana; kad se u toku naredne godine izvrši naplata tog potraživanja, ispravljen iznos knjiži se u korist prihoda u kolonu 7.

Preduzetnici koji obavljaju uslužne delatnosti na doradi materijala i popravci proizvoda, podatke o izvršenoj usluzi na doradi materijala odnosno popravci proizvoda iskazuju na obrascu PI - Potvrda o izvršenoj usluzi na doradi materijala i popravci proizvoda, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo; kopiju ovog obrasca u momentu prijemamaterijala ili proizvoda predaju korisniku usluge.

2.2.Sastavljanje poslovne knjige PK- 2 - Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara

Član 6.

Poslovna knjiga PK – 2 - Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara vodi se u slobodnim listovima u vidu kartoteke posebno za svako osnovno sredstvo, a za predmete sitnog inventara može se otvoriti jedna kartica, s tim što se u njoj unosi pojedinačno svaki predmet sitnog inventara.

U obrazac poslovne knjige PK – 2 unosi se inventarski broj kojim se numerišu osnovna sredstva hronološki, prema vremenu nabavke, naziv osnovnog sredstva i fabrički broj, metod amortizacije, amortizaciona stopa, datum nabavke i nabavna vrednost osnovnog sredstva

Podaci o osnovnim sredstvima iskazuju se hronološki, tako što se unosi:

1) u kolonu 1- datum knjiženja;

2) u kolonu 2 - redni broj knjiženja iz Obrazca PK- 1;

3) u kolonu 3 – opis poslovne promene (amortizacija, prodaja ili rashodovanje osnovnog sredstva i sitnog inventara);

4) u kol. 4 - 6 – početno stanje na dan 1.januara tekuće godine koje je jednako stanju na dan 31. decembra prethodne godine, odnosno nabavna vrednost osnovnog sredstva pribavljenog u toku godine.

5) u kolonu 7 - osnovicu za amortizaciju čini iznos iz kolone 4; ako se primenjuje degresivna metoda unosi se osnovica koja proističe iz načina obračuna;

6) u kolonu 8 - iznos obračunate amortizacije koja se dobija primenom propisane amortizacione stope na iznos osnovice iz kolone 7, odnosno korigovano za broj meseci za koje se vrši obračun amortizacije; iznos kolone 8 unosi se kao rashod amortizacije u kolonu 18 poslovne knjige PK –1;

7) u kolonu 9 – neotpisana vrednost, kao razlika između iznosa iz kol. 6 i 8;

8) u kolonu 10 - vrednost osnovnog sredstva postignuta prodajom;

9)u kolonu 11 - dobitak ili gubitak od prodaje, odnosno rashodovana vrednost osnovnog sredstva i sitnog inventara, kao razlika između iznosa iz kol. 10 i 9; iznos iz kolone 11 knjiži se u poslovnoj knjizi PK – 1 kao prihod (u koloni 7) ili kao rashod (u koloni 19).

2.3. Sastavljanje poslovne knjige KPO - Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika

Član 7.

U poslovnu knjigu KPO – Poslovna knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika, knjiže se prihodi od prodatih proizvoda i izvršenih usluga.

U obrazac poslovne knjige KPO, podaci se unose na sledeći način:

1) u kolonu 1 - redni broj poslovne promene od početka godine, odnosno od početka obavljanja delatnosti, ako je početak obavljanja delatnosti u tekućoj godini; ovaj redni broj upisuje se u gornjem desnom uglu knjigovodstvene isprave na osnovu koje je knjižena poslovna promena;

2) u kolonu 2 - datum i opis knjiženja poslovne promene u poslovnoj knjizi;

3) u kol.3 i 4 - iznos prihoda od prodaje proizvoda, odnosno od izvršenih usluga;

4) u kolonu 5 - iznos ukupnih prihoda, kao zbir iznosa iz kol. 3 i 4.

2.4. Sastavljanje evidencije KL - Kalkulacija prodajne cene

Član 8.

U evidenciju KL – Kalkulacija prodajne cene, roba (proizvodi) se unose hronološki po istim stopama PDV za svaku fakturu dobavljača.

U obrazac evidencije KL podaci se unose na sledeći način:

1) u kolonu 1 - redni broj robe (proizvoda), pri čemu se za svaku kalkulaciju cena redni broj upisuje počev od broja jedan;

2) u kolonu 2 - naziv robe iz fakture, otpremnice, prijemnice, odnosno drugog dokumenta o nabavci robe, pri čemu se roba grupiše prema istim stopama PDV;

3) u kolonu 3 - jedinica mere nabavljene robe (kilogram, litar, metar, komad i dr.);

4) u kolonu 4 - nabavljene količine robe;

5) u kolonu 5 - cena nabavljene robe po jedinici mere, pri čemu se, ako je roba primljena sa rabatom, cena umanjuje za iznos odobrenog rabata;

6) u kolonu 6 - vrednost nabavljene robe, kao proizvod iznosa iz kol. 4 i 5;

7) u kolonu 7 - iznos zavisnih troškova (troškovi prevoza, utovara, istovara, skladištenja, ležarina i dr.); zbir iznosa iz kol. 6 i 7 unosi se u kolonu 12 poslovne knjige PK-1;

8) u kolonu 8 - iznos razlike u ceni koja se dobija kada se na nabavnu vrednost robe (vrednost robe iz kolone 6 uvećana za zavisne troškove iz kolone 7) primeni odgovarajući procenat marže, odnosno iznos rabata odobrenog od strane dobavljača; ukupan iznos iz kolone 8 unosi se u kolonu 14 poslovne knjige PK-1;

9) u kolonu 9 - prodajna vrednost robe bez PDV, kao zbir iznosa iz kol. 6 - 8 (osnovica za obračun PDV);

10) u kolonu 10 - propisana stopa PDV;

11) u kolonu 11 - iznos obračunatog PDV koji se dobija množenjem stope iz kolone 10 sa prodajnom vrednošću robe iz kolone 9; ukupan iznos iz kolone 11 unosi se u kolonu 15 poslovne knjige PK-1;

12) u kolonu 12 - prodajna vrednost robe sa PDV, kao zbir iznosa iz kol. 9 i 11, pri čemu se prodajna vrednost robe po istim stopama PDV iskazuje u posebnim iznosima - podzbirovima; ukupan iznos iz kolone 12 unosi se u kolonu 16 poslovne knjige PK-1;

13) u kolonu 13 - prodajna cena robe po jedinici mere koja se dobija kada se prodajna vrednost robe sa PDV iz kolone 12 podeli nabavljenom količinom robe iz kolone 4; preduzetnici koji nisu obveznici PDV u kalkulaciji za nabavnu cenu unose bruto vrednost fakture (nabavna vednost sa uključenim PDV), pri čemu se i zavisni troškovi unose kao bruto vrednost iskazana u fakturi.

Evidencija KL je prateći dokument fakture nabavljene robe ili drugog dokumenta na osnovu kojeg je izvršena nabavka robe (prijemnica, dostavnica, i dr.); u gornjem desnom uglu evidencije KL upisuje se redni broj pod kojim je izvršeno knjiženje u poslovnoj knjizi PK- 1.

2.5.Sastavljanje evidencije DPU - List dnevnog prometa ugostitelja

Član 9.

Evidenciju DPU - List dnevnog prometa ugostitelja, vode preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.

Preduzetnici – obveznici PDV obračunavaju PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta, po propisanoj stopi.

Obrazac DPU popunjava se najkasnije pre početka rada, narednog dana za prethodni dan.

U obrazac DPU, podaci se unose na sledeći način:

1) u kolonu 1 - redni broj;

2) u kolonu 2 - naziv jela i pića ;

3) u kolonu 3 - propisana stopa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta;

4) u kolonu 4 - jedinica mere (litar, kilogram, flaša, čaša, porcija, komad i dr.);

5) u kolonu 5 - stanje zaliha jela i pića iz prethodnog radnog dana;

6) u kolonu 6 - nabavljene količine jela i pića u toku dana;

7) u kolonu 7 - zbir iznosa iz kol. 5 i 6;

8) u kolonu 8 - unose se zalihe jela i pića na kraju radnog dana, koje se utvrđuju popisom;

9) u kolonu 9 - utrošene količine jela i pića kao razlika iznosa iz kol. 7 i 8;

10) u kolonu 10 - prodajna cena robe po jedinici mere sa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta;

11) u kol. 11 i 12 - ostvareni promet od usluga konzumiranja pića odnosno jela na licu mesta;

13) u kolonu 13 - prodajna vrednost nabavljenih količina jela i pića sa PDV na usluge konzumiranja jela i pića na licu mesta, koja se dobija množenjem iznosa iz kolone 6 sa iznosom iz kolone 10.

U gornjem desnom uglu obrasca evidencije DPU upisuje se redni broj pod kojim je izvršeno knjiženje u poslovnoj knjizi PK-1.

2.6. Sastavljanje evidencije PM - Evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plementih metala i dragog kamenja

Član 10.

Evidenciju PM - Evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja, sastavljaju preduzetnici koji kupuju, prerađuju proizvode i obavljaju promet proizvoda od plemenitih metala.

U obrazac evidencije PM, podaci se unose na sledeći način:

1) u kolonu 1 - redni broj nastale poslovne promene;

2) u kolonu 2 - naziv, broj i datum dokumenta za knjiženje (potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja, račun o nabavci, račun o prodaji i dr.);

3) u kolonu 3 - količina u gramima prema finoći otkupljenog lomljenog zlata, srebra, platine i drugih plemenitih metala i dragog kamenja;

4) u kolonu 4 - količina otkupljenog lomljenog zlata, srebra, platine i drugih plemenitih metala i drugih materijala preračunata u finoću 585 za zlato, odnosno finoću 925 za srebro i umanjene za procenat rastura;

5) u kolonu 5 - nabavna vrednost otkupljenog materijala iz potvrde o kupovini ili zameni plemenitih metala i računa na osnovu kojih je vršena isplata, odnosno podatak koji se iskazuje i u koloni 12 poslovne knjige PK -1;

6) u kol. 6 i 7 – količina u komadima (kolona 6) i u gramima (kolona 7) gotovih proizvoda koji su proizvedeni i žigosani; količina se množi sa prodajnom cenom bez PDV i rezultat knjiži u kolonu 13 poslovne knjige PK - 1;

7) u kol. 8 –10 - prodaja sopstvenih proizvoda u komadima (kolona 8), u gramima (kolona 9) i vrednost prodatih proizvoda po prodajnim cenama (kolona 10); ukupna dnevna vrednost iskazana u koloni 10 zajedno sa iznosom PDV koji se plaća na te proizvode unosi se u kolonu 4a poslovne knjige PK-1;

8) u kol. 11-13 – podaci o zamenjenim gotovim proizvodima od plemenitih metala za reprodukcioni materijal od plemenitih metala i dragog kamenja;

9) u kolonu 14 - iznos naplaćene usluge za popravku proizvoda zajedno sa PDV; podatak se unosi i u kolonu 6 poslovne knjige PK-1;

10) u kol. 15 - 17 - stanje zaliha gotovih proizvoda i materijala posle izvršene prerade, proizvodnje, odnosno prodaje.

Obveznik koji se bavi kupovinom, preradom, proizvodnjom i prometom proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja, prilikom kupovine ili zamene plemenitih metala prodavcu, odnosno korisniku usluge izdaje potvrdu na obrascu PM –1 – Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja

2.7. Sastavljanje evidencije GP - Evidencija o gotovim proizvodima

Član 11.

Evidenciju GP – Evidencija o gotovim proizvodima vode preduzetnici koji se bave proizvodnjom (izrađuju gotove proizvode), za svaku vrstu proizvoda koju proizvode.

U obrazac evidencije GP, podaci se unose na sledeći način:

1) u kolonu 1 - datum knjiženja;

2) u kolonu 2 - redni broj iz poslovne knjige PK – 1 pod kojim je nastala promena na zalihama proizvoda;

3) u kolonu 3 - naziv, broj i datum dokumenta na osnovu kojeg je knjižena promena (prijemnica, dostavnica sa fakturom i druga isprava);

4) u kolonu 4 - jedinica mere (kilogram, litar, komad, metar i sl.);

5) u kol. 5 - 7 - promene koje nastaju u zalihama evidentiranog proizvoda.

6) u kolonu 8 – prodajna cena po jedinici proizvoda (neto cena bez PDV);

7) u kolonu 9 – promena prodajne cene (nivelacija).

U poslovnu knjigu PK – 1, unosi se u kolonu 13 prodajna vrednost sopstvenih proizvoda bez PDV (iznos iz kolone 8 GP) a u kolonu 16 vrednost sopstvenih proizvoda sa obračunatim PDV (iznos kolone 8 evidencije GP pomnožen stopom PDV).

2.8. Sastavljanje evidencije KR - Evidencioni list komisione robe

Član 12.

Evidenciju KR - Evidencioni list komisione robe, vode radnje koje su registrovane i vrše komisione poslove u oblasti prometa robe (u daljem tekstu: komisionar).

Komisionar otvara evidenciju KR za svakog vlasnika robe ( u daljem tekstu:komitenta) i numeriše je rednim brojem hronološki, prema prijemu robe od komitenta.

Evidencija KR sadrži podatke o vrsti, količini i vrednosti robe koju prodaje komisionar, iznos prodajne vrednosti koja pripada komitentu kao i iznos koji pripada komisionaru.

U obrazac evidencije KR, podaci se unose na sledeći način:

1) u kolonu 1 - redni broj proizvoda - robe koju je komitent predao komisionaru radi prodaje;

2) u kolonu 2 - naziv robe;

3) u kolonu 3 - datum prijema robe;

4) u kolonu 4 - jedinica mere za robu koja je primljena u komisionu prodaju (kilogram, metar, komad i dr.);

5) u kolonu 5 - količina primljene robe;

6) u kolonu 6 - vrednost koja pripada komitentu po jedinici proizvoda bez PDV (kolona 6), i za iznos ukupne količine (kolona 7); iznos iz kolone 7 knjiži se u kolonu 12 poslovne knjige PK – 1;

7) u kolonu 8 - iznos koji od vrednosti prodate robe pripada komisionaru (komisiona provizija-dodata vrednost); ovaj iznos knjiži se u koloni 14 poslovne knjige PK-1;

8) u kolonu 9 - iznos obračunatog PDV koji se dobija kada se na zbir iznosa iz kol. 7 i 8 primeni propisana stopa PDV za taj proizvod; iznos iz ove kolone knjiži se u koloni 15 poslovne knjige PK-1;

9) u kolonu 10 - prodajna vrednost robe koju čini zbir kolona 7- 9;

10) u kolonu 11 - cena po jedinici proizvoda sa PDV, koja se dobija kada se iznos iz kolone 10 podeli sa iznosom iz kolone 5; iznos iz ove kolone knjiži se u koloni 16 poslovne knjige PK-1.

Prodata, isplaćena i vraćena komisiona roba evidentira se na Obrazcu KR-1.

Po izvršenom povraćaju i evidenciji neprodate robe, vrednosne podatke te robe komisionar unosi u poslovnu knjigu PK-1 (kolone 12, 14, 15 i 16 zaokruživanjem tih iznosa, kao znak storna i te zaokružene iznose oduzima od zbira podataka iz ovih kolona; na isti način se postupa i prilikom promene cene robe od strane komintenta.

Obrazac evidencije KR popunjava se u dva primerka, od kojih se kopija uručuje komitentu, a komisionar zadržava original za svoje potrebe.

2.9. Zaključivanje poslovnih knjiga

Član 13.

Po završetku poslovne godine i prilikom prestanka obavljanja delatnosti, posle knjiženja svih poslovnih promena i obračuna, zaključuje se poslovna knjiga PK-1, tako što se ispod poslednjeg knjiženja izvede zbir svih iznosa iz kolona u kojima su iskazane novčane vrednosti.

Zaključene poslovne knjige obveznik overava svojim potpisom i pečatom.

3. Finansijski rezulatat poslovanja

Član 14.

Po završetku poslovne godine, odnosno prilikom prestanka obavljanja delatnosti, kao i prilikom sastavljanja periodičnog poreskog bilansa, obveznik sastavlja finansijski rezultat poslovanja na obrascu BU -Bilans uspeha, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Finansijski rezultat poslovanja iskazuje se na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i popisa robe, repromaterijala, osnovnih sredstava i sitnog inventara, kao i popisa potraživanja i obaveza, ako ih obveznik vodi u poslovnim knjigama.

Član 15.

Popis robe po završetku poslovne godine, na dan 31. decembra, kao i u drugim slučajevima iz člana 14. stav 1. ovog pravilnika vrši se po istim stopama PDV i sadrži vrstu robe, jedinicu mere, količinu, prodajnu cenu sa PDV, prodajnu vrednost, iznos ukalkulisanog PDV i iznos razlike u ceni (dodate vrednosti) vrednosti zaliha robe i nabavnu vrednost zaliha robe.

Popis repromaterijala sadrži vrstu repromaterijala, jedinicu mere, količinu, nabavnu cenu i nabavnu vrednost zaliha repromaterijala; popis repromaterijala obuhvata i repromaterijal sadržan u nedovršenoj proizvodnji i gotovim proizvodima, kao i revalorizaciju zaliha repromaterijala.

Komisionar vrši popis komisione robe na posebnoj popisnoj listi i jedan primerak popisne liste dostavlja komitentu.

Popis osnovnih sredstava i sitnog inventara sadrži vrstu sredstava, količinu, revalorizovanu nabavnu vrednost i revalorizovanu otpisanu vrednost.

Član 16.

Popis robe prilikom promene prodajne cene robe vrši se po istim stopama PDV i sadrži: vrstu robe, jedinicu mere, količinu, postojeću prodajnu cenu sa PDV i ukupnu prodajnu vrednost, novu prodajnu cenu sa PDV i ukupnu vrednost popisane robe po novoj prodajnoj ceni, ukupan iznos povećanja prodajne vrednosti i pojedinačno deo povećanja koji se odnosi na nabavnu vrednost, dodatu vrenost i PDV.

Podaci iz popisne liste unose se u poslovnu knjigu PK –1 odmah po izvršenom popisu, a najkasnije narednog dana.

Član 17.

U obrazac BU- Bilans uspeha unose se podaci:

1) pod red.br. 1. – zbir iznosa iz kol. 4a do 7 poslovne knjige PK-1;

2) pod red.br. 2 - nabavna vrednost robe, reprodukcionog materijala i rezervnih delova iz kolone 12 poslovne knjige PK-1;

3) pod red.br.3 - nabavna vrednost zaliha robe, reprodukcionog materijala i rezervnih delova utvrđenih na osnovu popisa na kraju godine, odnosno poslovnog perioda;

4) pod red.br. 4 - nabavna vrednost prodate robe, reprodukcionog materijala i rezervnih delova, kao razlika iznosa sa red. br. 2. i 3;

5) pod red.br. 5. - vrednost troškova zarada,naknada i ostalih ličnih rashoda iskazanih u koloni 17 poslovne knjige PK-1;

6) pod red.br. 6. - iznos troškova proizvodnih usluga, amortizacije i nematerijalnih troškova iz kolone 18 poslovne knjige PK-1;

7) pod red. br. 7. - rashodi finansiranja i ostali rashodi iz kolone 19 poslovne knjige PK-1;

8) pod red.br. 8. - rashodi poslovanja kao zbir iznosa sa red. br. 4 do 7;

9) pod red.br. 9. - neto-prihod - dobit, koja se utvrđuje, kao razlika iznosa sa red. br. 1. i 8;

10) pod red.br.10. - iznos gubitka kao razlika iznosa sa red. br. 8. i 1.

Bilans uspeha potpisuju lice odgovorno za njegovo sastavljanje i preduzetnik koji bilans overava pečatom.

4. Prelazne i završne odredbe

Član 18.

Danom početka primene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata ("Službeni glasnik RS", br. 54/95 i 54/99).

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Repbulike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

 

PIB ________________________________

   
PK1

Obveznik ____________________________

     

(ime i prezime poreskog obveznika)

     

Firma - radnje _______________________

     

Sedište ____________________________

     

(adresa)

     

Šifra poreskog obveznika ___________

     

Šifra delatnosti ___________________

     
       
       
       
       
       
       

POSLOVNA KNjIGA PRIHODA I RASHODA

Red. br.

Datum knjiženja

OPIS

(naziv, broj i datum dokumenta za knjiženje)

PRIHOD OD DELATNOSTI

Svega prihoda (4+5+6+7)

PDV

od prodaje dobara

od izvršenih usluga

sa PDV

bez PDV

sa PDV

bez PDV

Ostali prihodi (grupe 63 do 69)

po opštoj stopi

po posebnoj stopi

Obračunati

Predhodni

Uplaćen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

     

4a

4b

 

6a

6b

         
   

Donos

                   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
   

Svega za prenos

                   

 

 

Nabavna vrednost robe, repromaterijala ili rezervnih delova

Vrednost sopstvenih proizvoda u prometu na malo

Razlika u ceni

Obračunat PDV

Prodajna vrednost robe i proizvoda (12+14+15) ili (13+15)

Troškovi zarada,naknada i ostali lični rashodi (grupa 52)

Troškovi proizvodnih usluga, amortizacije i nematerijalni troškovi

(grupa 53 do 55)

Finansijski i ostali rashodi (grupa 56 do 59)

Rashodi (12+17+18+19)

Tekući račun

uplaćeno

isplaćeno

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

                     

2

                     

3

                     

4

                     

5

                     

6

                     

7

                     

8

                     

9

                     

10

                     

11

                     

12

                     

13

                     

 

_____________________

     

_____________________

Sastavio

     

Odgovorno lice

 

Inventarski broj __________________  
PK-2

________________________________________________

 

 

(naziv osnovnog sredstva i fabrički broj)

   

Amortizaciona grupa ____ Godišnja stopa _____

   

Metod amortizacije______________________________

   

Datum nabavke___________________________________

   

Nabavna vrednost osnovnog sredstva

   

i sitnog inventara_______________________________

   

KNjIGA OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA

Datum knjiženja

Redni broj iz poslovne knjige PK-1

O p i s

(naziv, broj i datum dokumenta za knjiženje)

Stanje na dan 01.01.ili na dan nabavke

Osnovica za amortizaciju

Amortiza-cija

Stanje na dan 31.12.ili na dan otuđenja

___________
neotpisana vrednost

Vrednost postignuta prodajom

Rashodovana vrednost

(10-9)

Nabavna vrednost

Ispravka vrednosti

Neotpisana vrednost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

____________________

   

___________________

Sastavio

   

Odgovorno lice

 

PIB ________________________________

   
KL

Obveznik ____________________________

     

(ime i prezime poreskog obveznika)

     

Firma - radnje _______________________

     

Sedište ____________________________

     

(adresa)

   

Red. br. iz PK - 1 ______________________

Šifra poreskog obveznika ___________

     

Šifra delatnosti ___________________

     
       

 

KALKULACIJA PRODAJNE CENE BROJ _____________

po dokumentu _________ broj _______ od _______ 20___. godine

R. br.

Naziv robe

Jedinica mere

Po fakturi dobavljača 1

Zavisni troškovi 2

Razlika u ceni

Prodajna vrednost robe bez PDV (6 + 7 + 8)

PDV

Prodajna vrednost robe sa obračunatim PDV

(9 + 11)

Prodajna cena po jedinici mere

(12 : 4)

Napomena

količina

cena po jedinici mere

vrednost robe

(4 h 5)

Stopa

Obračunati iznos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

                         
                           

 

1 preduzetnici – obveznici PDV, unose nabavnu vrednost robe bez obračunatog PDV u fakturi dobavljača a preduzetnici koji nisu obveznici PDV kao nabavnu vrednost robe unose bruto iznos iz fakture dobavljača sa obračunatim PDV.

2 preduzetnici – obveznici PDV, unose vrednost zavisnih troškova bez obračunatog PDV iz fakture, a preduzetnici PDV kao vrednost zavisnih troškova unose bruto iznos sa obračunatim PDV

 

Datum ________ 200 ___ godine

SASTAVIO

_______________________

ODGOVORNO LICE

_____________________

 

 

DPU

LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELjA

za dan _____________ 20 __. godine

Redni broj

Naziv jela i pića za konzumaciju na licu mesta

Stopa PDV

Jedinica mere

Preneta količina

Nabavljena količina

Ukupno (5+6)

Zalihe na kraju dana

Utrošena količina u toku dana (7-8)

Prodajna cena po jedinici mere sa PDV

Ostvareni promet od usluga (9h10)

Prodajna vrednost jela i pića za konzumaciju na licu mesta (6h10)

od pića

od jela

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 

Svega:

     

 

SASTAVIO

ODGOVORNO LICE

   

_________________________________

___________________________

 

PIB ________________________________

 

PM

Obveznik ____________________________

   

(ime i prezime poreskog obveznika)

 

Red. br. iz PK-1 ________

Firma - radnje _______________________

   

Sedište ____________________________

   

(adresa)

   

Šifra poreskog obveznika ___________

   

Šifra delatnosti ___________________

   

 

EVIDENCIJA O KUPOVINI, PRERADI, PROIZVODNjI
I PROMETU PROIZVODA OD PLEMENITIH METALA I DRAGOG KAMENjA
na dan _______

 

Red. br.

Naziv broj i datum dokumenta

OTKUP

lomljenog zlata, srebra, platine i drugog materijala

PROIZVEDENO u žigosano gotovih proizvoda

PRODAJA sopstvenih proizvoda

ZAMENA gotovih proizvoda za doneti repromaterijal

Usluge popravke tuđih proizvoda

STANjE ZALIHA gotovih proizvoda

STANjE ZALIHA materijala (4+12-7)

PRIMEDBA

Količina u gramima prema finoći

Preračunato u finoću 585 umanjeno za __% rastura

Nabavna vrednost otkupljenog materijala

u kom.

u gram.

kom.

grama

vrednost prodatih proizvoda

dato gotovih proizvoda

primljeno lomljenih proizvoda (preračunato u finoću 585__% dozvoljenog rastura

vrednost usluge

u kom.

(6-8-11)

u gram. (7-9-11)

u gramima (preračunato na finoću 585 __% rastura)

komada

grama

grama

u din.

iznos u din.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 

 

PIB ________________________________

 

PM - 1

Obveznik ____________________________

   

(ime i prezime poreskog obveznika)

 

Broj ____________________

Firma - radnje _______________________

   

Sedište ____________________________

   

(adresa)

   

Šifra poreskog obveznika ___________

   

Šifra delatnosti ___________________

   

POTVRDA
O KUPOVINI I ZAMENI PLEMENITIH METALA
I DRAGOG KAMENjA

Potvrđujemo da smo od ___________________________________________
iz _________________________________________________________________________________
(mesto, ulica i broj)

koji poseduje ličnu kartu registarski broj _________________ izdatu _______________________

 

(mesto)

kupili, zamenili ___________________________________________________________________
(vrsta predmeta od plemenitog metala i dragog kamenja)

___________________________________________________________________________________

težine ______ grama, finoće _____________ po ceni od ___________________ dinara po jednom

gramu plemenitog metala ___________________________ preračunato u finoću ______________,

umanjeno za ___ % dozvoljenog rastura iznosi _______ grama ukupne vrednosti ________ dinara.

 

Ovim potpisom prodavac, odnosno korisnik usluge navedenog proizvoda iz ove potvrde, potvrđuje da prodaje, odnosno zamenjuje svoju ličnu imovinu.POTPIS PRODAVCA - odnosno KORISNIKA USLUGE

 

POTPIS KUPCA - odnosno PRUŽAOCA USLUGE

     
     

______________________________________

MP.

_________________________________

 

 

PIB ________________________________

 

GP

Obveznik ____________________________

   

(ime i prezime poreskog obveznika)

 

____________________

Firma - radnje _______________________

 

(naziv gotovog proizvoda)

Sedište ____________________________

   

(adresa)

   

Šifra poreskog obveznika ___________

   

Šifra delatnosti __________________

   

EVIDENCIJA O GOTOVIM PROIZVODIMA

Datum knji-

ženja

Redni broj iz pos-lovne knjige PK-1

OPIS

(naziv, broj i datum dokumenta za knjiženje)

Jedinica mere

Količina

Prodajna cena po jedinici proizvoda

(neto cena bez PDV)

Promena prodajne cene (nivelacija)

proiz-vedena

prodata

stanje

(5-6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

________________

 

_________________

Sastavio

 

Odgovorno lice

 

Komisionar _______________________

   

KR

Mesto ____________________________

     

Opština _________________________

   

Red. br. iz PK-1 _____

       

PRIJEMNI - EVIDENCIONI LIST KOMISIONE ROBE

Red. br.

Naziv robe

Datum prijema robe

Jedinica mere

Koli-čina prim-ljene robe

Vrednost koja pripada komintentu bez PDV

Ukupna provizija (dodata vrednost)

Obračnat PDV

Prodajna vrednost sa PDV (7+8+9)

Prodajna cena robe sa PDV

(10:5)

po jedinici proizvoda

za ukupnu količinu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

SVEGA

                 

 

KOMINTENT

 

KOMISIONAR

br. l. karte, adresa

   

_________________________

 

______________________

 

 

KR - 1

EVIDENCIJA PRODATE, ISPLAĆENE I VRAĆENE KOMISIONE ROBE

Red. br.

Naziv robe

Isplaćeno komitentu

Vraćena roba komitentu

Potpis komitenta

Datum

Iznos

Datum

Količina

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             
             

SVEGA:

         

 

VLASNIKU - komitentu

   

izvršen povraćaj neprodate robe ili izvršena isplata u celini

   

datum __________________

 

 

   

 

KOMITENT

 
KOMISIONAR

___________________________

 
___________________________

 

 

PIB ________________________________

   

PI

Obveznik ____________________________

   

Br._______

(ime i prezime poreskog obveznika)

     

Firma - radnje _______________________

     

Sedište ____________________________

     

(adresa)

     

Šifra poreskog obveznika ___________

     

Šifra delatnosti ___________________

     

POTVRDA
O IZVRŠENOJ USLUZI NA DORADI MATERIJALA I POPRAVCI PROIZVODA
(ZA USLUŽNE DELATNOSTI)

Red.br.

Ime, prezime i adresa

korisnika usluga

Vrsta i količina materijala - predmeta (marka, tip)

Cena usluge

Rok za izvršenje usluge

NAPLAĆENO

Iznos

Datum

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             
             

SVEGA:

         

 

POTVRDU IZDAO

   

______________________________

 

KORISNIK USLUGE

M.P.

 

______________________________

 

 

PIB ________________________________

BU

Obveznik ____________________________

 

(ime i prezime poreskog obveznika)

 

Firma - radnje _______________________

 

Sedište ____________________________

 

(adresa)

 

Šifra poreskog obveznika ___________

 

Šifra delatnosti ___________________

 

 

BILANS USPEHA

za period od _____________ do 20___. godine

(iznos u dinarima)

Red. br

OPIS

Iznos

1

2

3

 

I. PRIHODI OD POSLOVANjA

 
     

1

Prihodi od delatnosti

 
     
 

II. RASHODI

 
     

2

Nabavna vrednost robe, reporodukcionog materijala i rezervnih delova

 

3

Nabavna vrednost zaliha robe, reprodukcionog materijala i rezervnih delova

 

4

Nabavna vrednost prodate robe, utrošenog repordukcionog materijala i ugrađenih rezervnih delova (r.br. 2. –r.br. 3.)

 

5

Zarade, naknade i ostali lični rashodi

 

6

Troškovi proizvodnih usluga, amortizacije i nematerijalni troškovi

 

7

Rashodi finansiranja i ostali rashodi

 

8

Rashodi poslovanja (r. br. 4. do r.br. 7.)

 
     
 

III. FINANSIJSKI RAZULTATI POSLOVANjA

 
     

9

Neto prihod - dobit (r.br. 1. –r.br. 8.)

 

10

Gubitak - neto (r.br. 8. – r.br. 1.)

 

 

u _________________,

ODGOVORNO LICE ZA SASTAVLjANjE BILANSA

OBVEZNIK

_________200_godine

_____________________________

MP ________________________

 

PIB ________________________________

 
KPO

Obveznik ____________________________

   

(ime i prezime poreskog obveznika)

   

Firma - radnje _______________________

   

Sedište ____________________________

   

(adresa)

   

Šifra por eskog obveznika ___________

   

Šifra delatnosti ___________________

   
     

KNjIGA O OSTVARENOM PROMETU
PAUŠALNO OPOREZOVANIH OBVEZNIKA

Redni broj

Datum i opis knjiženja

PRIHOD OD DELATNOSTI

SVEGA
PRIHODI OD DELATNOSTI

(3 + 4)

od prodaje proizvoda

od izvršenih usluga

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Sastavio

___________________________

 

Odgovorno lice

________________________