Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pregled propisa    Uredbe    Uredba o podsticanju zapošljavanja

Uredba o podsticanju zapošljavanja

(„Službeni glasnik RS“, br. 32/11 i 34/11)

Član1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način ostvarivanja prava poslodavaca iz privatnog

sektora  na  subvencionisanje  određenog  dela  obračunatog  poreza  na  zarade  i  doprinosa  za

penzijsko i invalidsko osiguranje, radi podsticanja zapošljavanja.

Član2.

Poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu(u daljem tekstu: novozaposleno lice), pod uslovom da, počev od31. marta2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje iznosa30% obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u periodu od12 meseci od dana  novog  zapošljavanja,  odnosno  u  periodu  dok  traje  radni  odnos  na  određeno  vreme novozaposlenom licu.

Poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice mlađe od30 godina ili starije od45 godina, koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu(u daljem tekstu: novozaposleno lice), pod uslovom da,  počev  od31. marta2011. godine  nije  smanjio  broj  zaposlenih,  ostvaruje  pravo  na subvencionisanje  ukupnog  iznosa  obračunatog  poreza  na  zarade  i  ukupnog  doprinosa  za penzijsko  i  invalidsko  osiguranje,  u  periodu  od12 meseci  od  dana  novog  zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

Poslodavac iz privatnog sektora(u daljem tekstu: poslodavac) jeste poslodavac koji posluje sa više od50% privatnog kapitala.

Pravo na subvencionisanje iznosa30%, odnosno100% obračunatog poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje(u daljem tekstu: porez i doprinos) nema poslodavac koji je ostvario pravo na korišćenje sredstava u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija("Službeni glasnik RS", br. 34/10 i41/10).

Ukupnim doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje(u daljem tekstu: doprinos), u smislu ove uredbe, smatra se doprinos za novozaposlena lica obračunat iz osnovice i na osnovicu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Član3.

Subvencionisanje  doprinosa  vršiće  se  tako  što  će  se  sredstva  za  doprinose  za novozaposlena  lica  uplaćivati  iz  budžeta  Republike  Srbije,  iz  sredstava  predviđenih  za transfer Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Subvencionisanje iznosa30% obračunatog poreza na zarade vršiće se tako što će poslodavac  biti  u  obavezi  da70% obračunatog  poreza  na  zarade  za  novozaposlena  lica uplaćuje na propisan račun budžeta.

Subvencionisanje iz člana2. stav2. ove uredbe vrši se u ukupnom iznosu.

Član4.

Obračun  poreza  i  doprinosa  vrši  poslodavac  i  zajedno  ga  sa  zahtevom  za subvencionisanje poreza i doprinosa predaje Ministarstvu finansija- Poreskoj upravi.

Obrazac zahteva za subvencionisanje poreza i doprinosa propisuje ministar finansija u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Poreska  uprava,  u  saradnji  sa  Republičkim  fondom  za  penzijsko  i  invalidsko osiguranje, kontroliše obračun poreza i doprinosa za novozaposlena lica, koji dostavlja Ministarstvu finansija.

Ministarstvo finansija će, iz sredstava namenjenih za transfer Republičkom fondu za penzijsko  i  invalidsko  osiguranje,  preneti  sredstva  Republičkom  fondu  za  penzijsko  i invalidsko osiguranje u visini obračunatih doprinosa.

Republički  fond  za  penzijsko  i  invalidsko  osiguranje  izvršiće  uplatu  sredstava preko uplatnih računa za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, za svakog poslodavca pojedinačno, sa pozivom na PIB tog poslodavca.

Član5.

Poslodavci ne mogu smanjivati broj zaposlenih tokom perioda subvencionisanja poreza i doprinosa u odnosu na broj zaposlenih koji su imali na dan31. marta2011. godine, uvećan za broj novozaposlenih lica.

Ako  u  toku  korišćenja  subvencije  za  porez  i  doprinos  za  novozaposlena  lica poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan31. marta2011. godine uvećan za broj novozaposlenih lica za koja ostvaruje subvenciju, gubi pravo na subvenciju, pri čemu,  u  slučaju  kada  je  subvencija  korišćena  za  više  novozaposlenih  lica,  prvo  gubi subvenciju za onog novozaposlenog sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

Poslodavac je dužan da plati iznos poreza i doprinosa koji bi inače platio da nije koristio  subvenciju,  valorizovan  primenom  indeksa  potrošačkih  cena  prema  podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u roku od30 dana od dana smanjenja broja zaposlenih u smislu stava2. ovog člana.

Kontrolu broja zaposlenih iz stava1. ovog člana kod poslodavca vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje, inspekcija rada i Poreska uprava.

Ukoliko  Nacionalna  služba  za  zapošljavanje,  inspekcija  rada  ili  Poreska  uprava utvrde da je došlo do smanjenja broja zaposlenih i da poslodavac nije postupio u skladu sa stavom3. ovog člana, poslodavac je dužan da uplati, pored iznosa iz stava3. ovog člana i pripadajuću  kamatu,  u  skladu  sa  zakonom  koji  uređuje  poreski  postupak  i  poresku administraciju, od dana isteka roka iz stava3. ovog člana do dana uplate.

Član6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u"Službenom glasniku Republike Srbije".