Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pregled propisa    Uredbe    Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza

Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza

("Službeni glasnik RS" br. 63/03, 51/10)

Član1.

Ovom uredbom uređuje se visina troškova u postupku prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja(u daljem tekstu: troškovi), koji padaju na teret poreskog obveznika.

Član2.

U postupku prinudne naplate plaćaju se troškovi, i to:

1) za  svaki  izlazak  poreskog  izvršitelja radi  popisa  i  procene  pokretne  stvari  ili nepokretnosti  poreskog  obveznika,  nezavisno  od toga da li je pokretna stvar, odnosno nepokretnost u posedu poreskog obveznika ili u  državini drugog lica, u postupku obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza(zaloga) i u postupku prinudne naplate poreske obaveze 3.000 dinara

2) za  svaki  izlazak  poreskog  izvršitelja radi  zaplene  popisane  pokretne  stvari,  odnosno nepokretnosti  poreskog  obveznika  u  postupku prinudne naplate poreske obaveze, kao i u postupku obezbeđenja  poreskog  potraživanja  u  prinudnoj naplati poreza iz pokretnih stvari 3.000 dinara

3) za svako održano usmeno javno nadmetanje u postupku prodaje zaplenjenih pokretnih stvari, odnosno nepokretnosti poreskog obveznika 4.000 dinara

4)  svedoku  za  prisustvovanje  radnjama poreskog  izvršitelja  u  postupku  obezbeđenja poreskog potraživanja u prinudnoj naplati poreza i u postupku prinudne naplate poreske obaveze- po danu 2.000 dinara

Član3.

Troškove procene popisanih pokretnih stvari poreskog obveznika od strane drugog stručnog lica određuje Poreska uprava zaključkom, uzimajući u obzir zahtev tog lica u pogledu visine nagrade za izvršenu procenu.

Troškovi  veštaka  u  postupku  utvrđivanja  početne  vrednosti nepokretnosti radi prinudne naplate poreske obaveze utvrđuju se na način iz stava1. ovog člana.

Član4.

Troškovi čuvanja i prodaje zaplenjenih hartija od vrednosti poreskog obveznika  u  postupku  prinudne  naplate  poreske  obaveze  iz  hartija  od vrednosti, određuju se ugovorom o deponovanju, čuvanju i prodaji hartija od vrednosti koji zaključuju Poreska uprava i banka, odnosno druga finansijska organizacija.

U slučaju kad hartije od vrednosti iz stava1. ovog člana čuva i prodaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, naknada za čuvanje i prodaju tih hartija određuje se prema tarifi tog registra.

Ugovor iz stava1. ovog člana, u ime Poreske uprave, potpisuje direktor Poreske uprave ili lice koje on ovlasti.

Član5.

Troškove prevoza, skladištenja i čuvanje oduzetih pokretnih stvari poreskog  obveznika  u  postupku  prinudne  naplate  poreske  obaveze,  kao  i troškove  oglašavanja  prodaje  zaplenjenih  pokretnih  stvari,  odnosno nnepokretnosti, koja se vrši putem usmenog javnog nadmetanja, Poreska uprava utvrđuje zaključkom, u stvarnim iznosima.

Član6.

U postupku prinudne naplate sekundarne poreske obaveze iz člana31.

Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09 i72/09 - dr. zakon), troškovi se utvrđuju u iznosima i na način iz čl. 1 - 5. ove uredbe.

Član7.

Troškovi prinudne naplate, kao i troškovi iz čl. 2 - 6 . ove uredbe, uplaćuju se na propisani podračun konsolidovanog računa trezora Republike Srbije.

Član8.

Brisan(“Službeni glasnik RS” br. 51/10)

Član9.

Danom  stupanja  na  snagu  ove  uredbe  prestaje  da  važi  Uredba  o određivanju troškova prinudne naplate("Službeni glasnik RS", broj38/98).

Član10.

Ova  uredba  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objavljivanja  u "Službenom glasniku Republike Srbije".